Substitució de poder

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aNoviembre 2021

Contenido
 • 1 Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021
 • 2 Model
 • 3 Comentari
  • 3.1 En general
  • 3.2 Norma a partir d'1 de gener de 2018
  • 3.3 Justificació del poder
  • 3.4 Àmbit mercantil
 • 4 Jurisprudencia citada
 • 5 Legislación citada
Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021

El DECRET LLEI 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, en vigor el 3 de setembre de 2021, adequa les normes civils catalanes a les normes estatals que ha modificat la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, en vigor així mateix el 3 de setembre de 2021.

Per això s'assenyalen algunes formes del judici notarial de capacitat (ja que tota persona té capacitat,) sense perjudici que a les persones amb discapacitat per a l'exercici de la seva capacitat jurídica li siguin exigibles mesures de suport (voluntàries, intervenció de l'assistent o del defensor judicial i guarda de fet), mesures que han de constar i complir-se en el títol.

Model

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

EL SENYOR ** major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *. vigent

Intervé en nom propi.

Les seves facultats per a aquest acte resulten del poder conferit a favor seu en escriptura autoritzada pel notari de *, Sr. *, el dia *, número * de Protocol. L'esmentat Poder el faculta per a:

(Transcriure totes les facultats o incorporar còpia del poder)).

Així resulta de la primera còpia que tinc a la vista, sense que en allò que s'ha omès per innecessari hi hagi res que augmenti, disminueixi o desvirtuï la part transcrita.

(A partir d'1 de gener de 2018 caldrà que estigui autoritzada expressament la substitució o delegació de facultats. Vegeu comentari)

Manifesta el senyor * que les facultats i representació a favor seu no li han estat revocades, suspeses ni limitades i que es troben en íntegra vigència i, jo el Notari, les estimo suficients per poder substituir el poder que si la va atorgar.

L'identifico, d'acord amb la lletra c) de l'article 23 de la Llei del Notariat, pel seu expressat Document Nacional d'Identitat, el número de la qual coincideix amb el d'Identificació fiscal.

(Judici de Capacitat: opcions)

 • Al meu judici té legitimació i exerceix la seva capacitat jurídica mitjançant la seva decisió d?atorgar la present SUBSTITUCIÓ DE PODER I DIU:
 • A judici meu té legitimació i capacitat per a l?atorgament de la present SUBSTITUCIÓ DE PODER I DIU:
 • A judici meu té legitimació i capacitat, sense necessitat de cap mesura de suport, per a l?atorgament de la present SUBSTITUCIÓ DE PODER I DIU:

Que per estar expressament autorizat en el poder atorgat a favor seu, substitueix totes i cada una de les facultats conferides que abans han estat transcrites, amb l'única excepció de la de substituir, a favor del SENYOR *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a * i DNI número *.

Així ho diu i atorga.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS.

Informo expressament a l'atorgant sobre la incorporació de les seves dades al fitxer del Protocol i documentació notarial i al fitxer d'Administració i organització, així com del fet que, si és el cas, les esmentades dades són necessaris per al compliment de les obligacions legals de l'exercici de la funció pública notarial, conforme al que es preveu en la normativa prevista en la legislació notarial, de prevenció del blanqueig de capitals, tributària i, si és el cas, substantiva que resulti aplicable a l'acte o negoci jurídic documentat. La comunicació de les dades personals és un requisit legal, trobant-se l'atorgant obligat a facilitar les dades personals, i estant informat que la conseqüència de no facilitar tals dades és que no seria possible autoritzar o intervenir el present document públic.

La finalitat del tractament de les dades és complir la normativa per a autoritzar/intervenir el present document, la seva facturació, seguiment posterior i les funcions pròpies de l'activitat notarial d'obligat compliment, de les quals poden derivar-se l'existència de decisions automatitzades, autoritzades per la Llei, adoptades per les administracions públiques i entitats cessionàries autoritzades per Llei, inclosa l'elaboració de perfils precisos per a la prevenció i recerca per les autoritats competents del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. El notari realitzarà les cessions d'aquestes dades que siguin d'obligat compliment a les administracions públiques, a les entitats i subjectes que estipuli la Llei i, si és el cas, al Notari que succeeixi o substitueixi a l'actual en aquesta notaria. Les dades proporcionades es conservaran amb caràcter confidencial durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals del Notari o qui li substitueixi o succeeixi...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR