Préstec d'un soci a una societat

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aFebrero 2022Contenido
 • 1 Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021
 • 2 Model d'escriptura
 • 3 COMENTARI
  • 3.1 RAÓ DE SER D'AQUESTS PRÉSTECS
  • 3.2 LLIURAMENT
  • 3.3 FORMA
  • 3.4 GARANTIES
  • 3.5 DEVOLUCIÓ
  • 3.6 Ampliació compensant crèdits
  • 3.7 TEMA FISCAL
 • 4 Doctrina Administrativa citada
 • 5 Legislación citada
Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021

El DECRET LLEI 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, en vigor el 3 de setembre de 2021, adequa les normes civils catalanes a les normes estatals que ha modificat la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, en vigor així mateix el 3 de setembre de 2021.

Per això s'assenyalen algunes formes del judici notarial de capacitat (ja que tota persona té capacitat,) sense perjudici que a les persones amb discapacitat per a l'exercici de la seva capacitat jurídica li siguin exigibles mesures de suport (voluntàries, intervenció de l'assistent o del defensor judicial i guarda de fet), mesures que han de constar i complir-se en el títol.

Model d'escriptura

NÚMERO

(Data i lloc)

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

D'una part:

EL SENYOR *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *, vigent.

Intervé en nom propi.

I de l'altra:

EL SENYOR *, (Representant de la societat), major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *, vigent.

Intervé en nom i representació de la companyia mercantil *, domiciliada a *, constituïda per temps indefinit en escriptura atorgada el * davant del notari de *, Sr. *, el dia *. INSCRITA al Registre Mercantil de * al volum *, llibre *, full *, inscripció *. CIF *

He tingut a la vista còpia autèntica de la documentació fefaent abans citada, de la qual es conservarà còpia a la Notaria; d'aquesta documentació resulta el domicili expressat i que l'objecte de la societat és el següent: *. (És procedent transcriure l'article pertinent dels estatuts).

Als efectes del que disposa la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització es fa constar que a l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (cal indicar els números de la classificació nacional d'activitats econòmiques 2009 (CNAE-2009): Vegeu Clasificación Nacional de Actividades Económicas)

Ratifica el compareixent que les dades identificatives de la societat que representa són les abans indicades i, especialment, assevera que no han variat ni l'objecte social ni el domicili social de la seva representada.

Les seves facultats per a aquest acte resulten del seu càrrec de *, nomenat, per termini de * anys, per acord de la junta general de *, elevat a públic en escriptura formalitzada el *, davant del notari de *, Sr. *, el dia *, còpia autèntica de la qual s'ha tingut a la vista i que va causar la inscripció * en el Registre Mercantil.

Manifesta el compareixent que les seves facultats per a aquest acte no li han estat revocades, restringides ni limitades i que es troben en íntegra vigència i jo, el Notari, estimo suficients per poder formalitzar, segons intervé, el concret préstec objecte d'aquesta escriptura, sent la seva representada la prestatària.

Els identifico, d'acord amb la lletra c) de l'article 23 de la Llei del Notariat, pels seus expressats Documents Nacionals d'Identitat, els números de la qual coincideixen amb el de la seva Identificació fiscal.

(Judici notarial: opcions)

 • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i exerceixen la seva capacitat jurídica mitjançant la seva decisió d'atorgar aquesta Escriptura que qualifico de PRÉSTEC i EXPOSEN:
 • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i capacitat per a l'atorgament d'aquesta Escriptura que qualifico de PRÉSTEC i EXPOSEN:
 • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i capacitat, sense necessitat de cap mesura de suport, per a l'atorgament d'aquesta Escriptura que qualifico de PRÉSTEC i EXPOSEN:

El Senyor * i el representant de la societat * han convingut formalitzar un préstec amb la finalitat d'augmentar els recursos de la societat receptora, i d'acord amb les següents:

ESTIPULACIONS:

Primera.- Import del préstec.

El senyor * presta a la societat * que accepta la quantitat de * euros .

La quantitat prestada es fa efectiva mitjançant xec bancari que rep el representant de la mercantil prestatària (o mitjançant resguard de transferència) del qual s'uneix fotocòpia a aquesta matriu. (Identificació del mitjà de pagament, d'acord amb el que disposa la Llei 36/2006, de 29 de novembre, de mesures per a la prevenció del frau fiscal).

Segona.- Termini.

La quantitat prestada s'haurà de tornar en el termini màxim de * anys a comptar del dia d'avui i podrà ser amortitzada en qualsevol temps i en una o més vegades, a elecció de la societat prestatària, en cas de pagament abans d'arribar al dia i mes corresponent, l'interès a satisfer es calcularà en proporció a la part d'any transcorreguda.

Tercera.- Interès ordinari.

La quantitat prestada merita l'interès anual del *, fix durant la durada del préstec (es pot pactar un interès variable) i haurà de ser satisfet el primer pagament el mateix dia d'avui de l'any vinent i així en la mateixa data dels...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR