STSJ Cataluña , 16 de Noviembre de 2001

PonenteMARIA ANGELES VIVAS LARRUY
ECLIES:TSJCAT:2001:14209
Número de Recurso1513/2001
ProcedimientoSOCIAL
Fecha de Resolución16 de Noviembre de 2001
EmisorSala de lo Social

Rollo núm. 1513/2001 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA SALA SOCIAL mm ILMO. SR. D. ÁNGEL DE PRADA MENDOZA ILMO. SR. D. EMILIO DE COSSIO BLANCO ILMA. SRA. Dª. ÁNGELES VIVAS LARRUY En Barcelona a 16 de noviembre de 2001 La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, compuesta por los Ilmos. Sres.

citados al margen, EN NOMBRE DEL REY ha dictado la siguiente S E N T E N C I A Nº 8972/2001 En el recurso de suplicación interpuesto por INDUSTRIAL DE CARROCERÍAS, S.C.C.L. (INDUCAR)

frente a la Sentencia del Juzgado de lo Social nº. 25 de los de Barcelona de fecha 2 de mayo de 2.000 dictada en el procedimiento nº. 980/1999 y siendo recurridos MUTUA EGARA, INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y Silvio . Ha actuado como Ponente la Ilma. Sra. Dª. ÁNGELES VIVAS LARRUY.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

Con fecha 5 de octubre de 1.999 tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre Accidente de trabajo, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha 2 de mayo de 2.000 que contenía el siguiente Fallo:

Desestimar la demanda presentada per Industrial de Carrocerias, S.C.C.L., contra l'Institut Nacional de la Seguretat Social, Tresoreria General de la Seguretat Social, Silvio i Mútua Egara, Mútua d'Accidents de Treball i M.P. núm. 85, sobre responsabilitat empresarial per falta de mesures de seguretat, i absoldre als demandants de totes les peticions contingudes en la demanda.

SEGUNDO

En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:

Primer

El treballador demandant, Silvio , va patir un accident de treball, el dia 14.9.98, quan prestava serveis en l'empresa actora Industrial de Carrocerias, S.C.C.L. (INDUCAR, S.C.C.L.), on prestava serveis en qualitat de soci treballador, des de 9.5.83, categoria d'oficial 2ª, i destinat des de l'any 1994 a la secció de premses.

Segon

L'empresa es dedica a la fabricació de peces metàl.liques, com auxiliar d'automoció, amb una plantilla de 234 treballadors, la majoria socis.

Tercer

El dia de l'accident, el demandant havia iniciat la jornada de treball a les 5,30 del matí, a la premsa hidràulica excèntrica de doble montant monobloc de comandament bilatera de 300 TM marca Arrasate-Taci, SC2 300-2000-1100, nº. intern 03008, any de fabricació 1981, i fabricant peces tub d'escap, en concret les dues parts del silenciós. La màquina del demandant, realitzava l'embutició de la peça indicada, i constava en les instruccions que havia de ser usada per a dues persones alhora, situant-se cadascuna a un costat de la màquina, col.locant i extraient la peça de forma manual. En aquesta activitat participaven el Sr. Silvio (accidentat) i el seu ajudant Sr. Salvador . Al estar un en la part anterior i l'altre en la posterior no es veien quan treballaven.

Quart

La premsa podia funcionar de forma automàtica o manual. Pel funcionament manual, estava dotada de un sistema de doble comandament a cada costat (anterior i posterior), 4 botons, que havien de pitjar-se de forma simultània amb ambdues mans els dos usuaris, mecanisme que impedia accionar la premsa per un sol treballador. Però existia una clau en el quadre de comandament, accessible a qualsevol persona del taller, que permetia passar a funcionar amb un sol comandament. El Sr. Silvio i Don. Salvador havien estat treballant amb doble comandament fins aproximadament les 9,45 del matí. Al reincorporar-se els dos treballadors, després de la pausa d'esmorzar, van accionar la màquina i el Sr. Silvio es va atrapar la mà dreta. Aquest atrapament es va produir per estar la màquina en posició de un sol comandament, de manera que es va posar en funcionament quan l'accidentat estava col.locant manualment la peça, sense que hagués pitjat el botó corresponent.

Cinquè

No consta que el quadre de comandament hagués estat modificat pel treballador lesionat ni pel seu ajudant Don. Salvador . Amb anterioritat a la data de l'accident la màquina, des de que es va comprar la màquina, tenia una reixa de protecció, que evitava l'accés a la zona de la premsa, impedint l'atrapament. Aquesta reixa havia estat retirada feia temps, per haver-se espatllat i no havia estat substituïda.

Sisè

A conseqüència de l'accident el Sr. Silvio , va patir lesions molt greus en la ma dreta que li ha quedat totalment inútil.

Setè

La Inspecció de Treball i Seguretat Social va realitzar informe, prèvia visita al centre de treball, el qual consta en les actuacions i es té per reproduït, havent constatat l'infracció de normes de seguretat per l'ús de una premsa que no contava amb cap dispositiu de seguretat que impedís l'accés a la zona perillosa, valorant l'existència de una infracció molt greu.

Vuitè

L'Institut Nacional de la Seguretat Social va resoldre amb data 3.6.99, la declaració d'existència de falta de mesures de seguretat en l'accident i el recàrrec del 50 per cent en les prestacions del beneficiari, a càrrec de l'empresa.

Novè

Contra l'anterior resolució de l'INSS va presentar l'actora reclamació prèvia, que va ser desestimada.

Desè

L'empresa no havia realitzat l'avaluació de riscos laborals ni havia realitzat formació al treballador accidentat.

Onzè

L'empresa demandant tenia cobert el risc d'accidents amb la Mútua Egara, la qual es va fer responsable de l'assistència sanitària i de les prestacions de l'accidentat.

TERCERO

Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte actora, que formalizó dentro de plazo, y que una de las partes contrarias, a las que se dió traslado impugnó, elevando los autos a este Tribunal dando lugar al presente rollo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO

Contra la sentencia de instancia que desestima la demanda inicial en solicitud de que se deje sin efecto la resolución de 3.6.99 por la que se declara la responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad y le impone el recargo del 50% en las prestaciones de Seguridad Social, recurre en suplicación la empresa al amparo del artículo 191...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR