Constitució de societat limitada de formació successiva, sense estatuts tipus

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aNoviembre 2023ATENCIÓ: FORMULARI APLICABLE FINS EL 18 D'OCTUBRE DE 2022. La Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas en vigor el 19 d'octubre de 2022, HA DEROGAT LA FUNDACIÓ SUCCESIVA DE SL.

Són aquestes les normes transitòries:

1. Las sociedades de responsabilidad limitada que con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta ley hubieran estado sujetas a lo dispuesto en el artículo 4 bis del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, podrán optar por modificar sus estatutos para dejar de estar sometidas al régimen de formación sucesiva y regirse, mientras su capital social no alcance la cifra de tres mil euros, por las reglas establecidas en el apartado 3 del artículo 4 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
2. Mientras no modifiquen sus estatutos y no alcancen la cifra de capital social de tres mil euros, las sociedades seguirán sujetas a las siguientes reglas:
a) Deberá destinarse a la reserva legal una cifra al menos igual al 20 por ciento del beneficio del ejercicio sin límite de cuantía.
b) Una vez cubiertas las atenciones legales o estatutarias, solo podrán repartirse dividendos a los socios si el valor del patrimonio neto no es o, a consecuencia del reparto, no resultare inferior a mil ochocientos euros.
c) La suma anual de las retribuciones satisfechas a los socios y administradores por el desempeño de tales cargos durante esos ejercicios no podrá exceder del 20 por ciento del patrimonio neto del correspondiente ejercicio, sin perjuicio de la retribución que les pueda corresponder como trabajador por cuenta ajena de la sociedad o a través de la prestación de servicios profesionales que la propia sociedad concierte con dichos socios y administradores.
d) En caso de liquidación, voluntaria o forzosa, si el patrimonio de la sociedad fuera insuficiente para atender al pago de sus obligaciones, los socios y los administradores de la sociedad responderán solidariamente del desembolso de la cifra de capital más la diferencia entre esta y la cifra de tres mil euros.

Model de constitució de societat limitada de formació successiva, que s’acull al sistema de constitució telemàtica que regula ara la «Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización» però NO a la modalitat d'estatuts tipus.


Contenido
 • 1 Nota
 • 2 Model d'escriptura
 • 3 Comentari
  • 3.1 Modalitats de constitució de SL
  • 3.2 Constitució en règim de formació successiva
  • 3.3 Constitució sense estatuts tipus
  • 3.4 Normes de la llei 14/2013 modificada per la llei 18/2022 de 28 de setembre
  • 3.5 Inscripció
  • 3.6 Publicitat
  • 3.7 Notes fiscals
  • 3.8 Normes Decret Llei 421/2015
  • 3.9 DIRECTIVA EUROPEA
 • 4 Jurisprudencia y Doctrina Administrativa citadas
 • 5 Legislación citada
Nota

Versió actualitzada tenint en compte les modificacions de la Llei de Societats de Capital per lleis posteriors i les normes del Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació sobre la possibilitat de videoconferències o conferències telefòniques múltiples.

Es pot consultar en el Pràctico Sociedades Mercantiles el tema Modificaciones de la LSC por leyes posteriores

Atenció: Si alguna Junta se celebra per videoconferència o conferència telefònica múltiple ha de tenir-se en compte el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació que afegeix un apartat 4 en l'article 3 del Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària. Pot veure's el model de junta universal en Certificat genèric d'acords de junta general extraordinària d'una societat anònima. Junta universal i si és convocada en Certificat genèric d'acords de junta general extraordinària de SA. Junta convocada i, en totes dues, com l'opció 2.

Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

El Sr. *, major d'edat. * (estat civil, règim matrimonial, i professió o activitat), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIFF vigent, número *.

El Sr. *, major d'edat. * (estat civil, règim matrimonial, i professió o activitat), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

(Etc.).

Tots són de nacionalitat i residència espanyoles i veïnatge civil català (Indicar, si escau, la documentació aportada: certificat d'empadronament, declaració davant de Registre Civil, etc.).

Intervenen en el seu propi nom i dret.

Els identifico, d'acord amb la lletra c) de l'article 23 de la Llei del Notariat, pels seus expressats Documents Nacionals d'Identitat, els números de la qual coincideixen amb el de la seva Identificació fiscal.

(Judici notarial: opcions)

 • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i exerceixen la seva capacitat jurídica mitjançant la seva decisió d'atorgar aquesta Escriptura que qualifico de CONSTITUCIÓ DE SOCIETAT LIMITADA i EXPOSEN:
 • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i capacitat per a l'atorgament d’aquesta Escriptura que qualifico de CONSTITUCIÓ DE SOCIETAT LIMITADA i EXPOSEN:
 • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i capacitat, sense necessitat de cap mesura de suport, per a l'atorgament d’aquesta Escriptura que qualifico de CONSTITUCIÓ DE SOCIETAT LIMITADA i EXPOSEN:

I.- Que han decidit constituir una societat limitada de nacionalitat espanyola que es denominarà *, SL.

II.- S'acredita que amb aquesta denominació no existeix cap altra societat ja inscrita al Registre de Societats, a aquesta finalitat jo, el Notari, he obtingut en forma telemàtica el pertinent certificat del Registre Mercantil Central, que deixo incorporat a aquest matís en suport paper, donant fe expressa del seu trasllat (o pot ser aportat pels interessats o haver-lo sol·licitat pel Punt d'Atenció a l'Emprenedor).

III.- Després d'exposar el que precedeix:

ATORGUEN:

PRIMER.- CONSTITUCIÓ.- Els senyors compareixents, com a únics socis, constitueixen una societat de responsabilitat limitada, de nacionalitat espanyola, que es denomina *, SL i que es regirà per la llei de societats de capital, les normes aplicables de la “Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización”, altres disposicions legals aplicables i, especialment, pels seus estatuts, estesos en * folis de paper comú.

Els esmentats estatuts en els quals consta de forma expressa estar subjecta la societat que es constitueix a les disposicions de l'art. 4bis de la Llei de Societats de Capital, són llegits i signats pels socis fundadors, són aprovats per aquests, elevant-los a escriptura pública i jo, el Notari, els deixo units a la present escriptura, formant-ne part integrant.

SEGON.- CNAE: Als efectes del que disposa la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización es fa constar que a l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (cal indicar els números de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques- 2009 (CNAE-2009: Vegeu la Clasificación Nacional de Actividades Económicas).

TERCER.- ASSUMPCIÓ I DESEMBORSAMENT.- El capital social es fixa en la suma de * euros, (ha de ser inferior a 3.000 euros, però aquest capital inicial ha d'estar íntegrament desemborsat), dividit en * participacions, iguals, acumulables i indivisibles, numerades correlativament del número 1 al *, ambdós inclosos i d'un valor nominal de * euros cadascuna.

a). El senyor * aporta en metàl·lic * Euros, assumeix i se li adjudiquen en pagament * participacions, números * a *, ambdós inclosos.

b). El senyor * aporta en metàl·lic * Euros, assumeix i se li adjudiquen en pagament * participacions, números * a *, ambdós inclosos.

(Etc.).

En ser el capital inferior a 3.000 euros, adverteixo, jo el Notari, que seran d'aplicació als socis fundadors les disposicions de l'art. 4 Bis de la Llei de Societats de Capital.

QUART.- DESIGNACIÓ DE L'ÒRGAN D'ADMINISTRACIÓ.-

Els socis, per unanimitat, determinen que inicialment l’òrgan d'administració estarà format per un administrador únic (o dos solidaris, o dos mancomunats, consell, etc.).

I els socis fundadors, també per unanimitat, designen per a ocupar l'esmentat càrrec el senyor *, les dades personals del qual consten a la compareixença, pel termini estatutari de ...(deu anys, temps indefinit, etc.) i amb les facultats que legalment li corresponen. (Si són dos o més: designen per a ocupar els esmentats càrrecs el senyor * i el senyor *, les dades personals dels quals consten a la compareixença, pel termini estatutari de ...(deu anys, temps indefinit, etc.) i amb les facultats que legalment corresponen, que podran exercir cada un d'ells, en forma indistinta o mancomunada, etc.).

El/s nomenat/s accepta/en el/s seu/s càrrec/s i en pren/en possessió, prometent desenvolupar-lo/s amb lleialtat i diligència i manifesta/en que no l'/els afecta cap de les prohibicions de l'article 213 de la Llei de societats de capital, ni cap de les incompatibilitats legals, en especial les de la Llei 3/2015 de 30 de març la qual cosa ratifiquen els socis fundadors.

CINQUÈ.- INICI D'ACTIVITATS.- La societat comença les seves activitats, tal com determinen els estatuts socials.

SISÈ.- (Si està previst en els estatuts): CREACIÓ DE LA WEB DE LA SOCIETAT: Els socis, per unanimitat, acorden la creació de la pàgina web corporativa de la Societat (ha d'estar prevista en els estatuts) prevista en els Estatuts socials i la Llei de Societats de Capital, i es delega en l'òrgan d'administració l'elecció de la direcció URL o lloc a la Web del web corporatiu, l'òrgan d'administració ho ha de comunicar, un cop concretada, a tots els socis. "

Els socis fundadors i en relació amb el que estableixen els Estatuts socials, designen com comptes de correu electrònic de cada un d'ells i a...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR