DECRET 342/1995, de 28 de desembre, pel qual es modifica el Decret 252/1988, de 12 de setembre, d'aprovació del Reglament del cos d'agents rurals de la Generalitat de Catalunya.

SecciónConcursos i Anuncis
EmisorDepartament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rango de LeyDecret

Vist el Decret 252/1988, de 12 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament del cos d'agents rurals de la Generalitat de Catalunya, modificat pels decrets 381/1988, de 23 de desembre, i 174/1989, de 23 de juny;

Atès que en el decurs dels anys transcorreguts des de l'entrada en vigor de l'esmentat Decret s'ha constatat la necessitat de modificar alguns aspectes de la seva estructura per tal d'aconseguir major efectivitat en l'execució de les funcions assignades al cos d'agents rurals;

Vist el Decret 291/1994, de 4 de novembre, pel qual es determina l'estructura territorial del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca;

A proposta del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Es modifica l'article 4 del Decret 252/1988, de 12 de setembre, pel qual s'aprova el reglament del cos d'agents rurals, i queda redactat de la manera següent: "El cos d'agents rurals s'organitza i s'estructura de forma jerarquitzada, i està enquadrat en el Servei d'Agents Rurals i de Prevenció d'Incendis Forestals, del qual depèn. "En el cos d'agents rurals hi ha els càrrecs de comandament següents: "Inspector, que depèn directament del cap del Servei d'Agents Rurals i de Prevenció d'Incendis Forestals. Les seves funcions són les de representar el cos, coordinar i controlar tots els serveis i inspeccionar el compliment de les ordres donades als agents. "Sots-inspectors: n'hi haurà un a cada servei territorial del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i d'ell dependran tots els agents amb funcions en el territori respectiu, les seves funcions són les de coordinar, controlar i inspeccionar els serveis que presta el cos d'agents rurals en el seu territori. "Caps de zona: n'hi haurà un a cada agrupació de comarques, sent les seves funcions les de coordinar, controlar i inspeccionar els serveis que presta el cos d'agents rurals en el seu territori. Els caps de zona realitzaran les funcions pròpies dels caps forestals de comarca de les seves respectives zones, en cas d'absència o malaltia d'aquests. L'àmbit territorial de cadascuna de les zones i les seves respectives bases es defineixen a l'annex d'aquest Decret. "Caps forestals de comarca: n'hi haurà un a cada comarca, del qual dependran els agents amb funcions a la comarca respectiva. Tenen com a funcions les d'organitzar els diferents serveis que presta el cos d'agents rurals en la comarca i controlar els rendiments i...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR