DECRET 320/2000, de 27 de setembre, de reestructuració del Departament d'Ensenyament.

SecciónDisposicions Generals
Rango de LeyDecret

320/2000, de 27 de setembre, de reestructuració del Departament d’Ensenyament.

L’estructura actual del Departament d’Ensenyament fou dissenyada per tal de permetre la implantació progressiva de la Llei orgànica general del sistema educatiu, atès que s’havia de donar la màxima operativitat als mitjans materials i als efectius humans que en aquell moment es disposava així com en els successius períodes de transició.

Un cop duta a terme la consolidació del sistema educatiu previst en la normativa esmentada, es fa palesa la necessitat d’adequar l’estructura a les noves necessitats de la comunitat educativa.

En aquest sentit, algunes unitats concebudes per planificar i programar ja no tenen raó de ser, per la qual cosa és del tot imprescindible adaptar l’estructura a les necessitats actuals.

Aquest Decret pretén donar resposta a la situació derivada dels canvis progressius.

Per això, de conformitat amb el que estableix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat, a proposta de la consellera d’Ensenyament i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol 1

Organització general del Departament

Article 1

El Departament d’Ensenyament és l’òrgan de l’Administració de la Generalitat de Catalunya al qual correspon la proposta i l’execució de les directrius generals del Govern en matèria de política educativa en l’àmbit de l’ensenyament, llevat de l’universitari.

Article 2

El Departament d’Ensenyament, sota la dependència del seu titular, exerceix les seves funcions mitjançant els òrgans superiors següents:

La Secretaria General.

La Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa.

La Direcció General de Recursos Humans.

La Direcció General de Centres Docents.

La Direcció General de Formació Professional.

El Departament d’Ensenyament s’estructura territorialment en delegacions.

Article 3

El/la conseller/a d’Ensenyament dirigeix, coordina i controla l’activitat del Departament.

Presidit pel/per la conseller/a, hi ha un Consell de direcció que l’assistirà en l’elaboració de la política del Departament. Formen part d’aquest Consell el/la secretari/a general, els/les directors/es generals i les persones que, si escau, designi el/la conseller/a.

El/la conseller/a d’Ensenyament compta també amb l’assistència immediata d’un Gabinet. El càrrec de cap del Gabinet és de caràcter eventual.

Article 4

Al Gabinet del/la Conseller/a d’Ensenyament corresponen les funcions derivades de les relacions del/la conseller/a amb altres institucions i de les seves activitats públiques, així com aquelles altres que el/la conseller/a li pugui encomanar.

El cap del Gabinet coordina les funcions pròpies de les diverses oficines en què s’estructura el Gabinet del/la Conseller/a, sota la dependència directa del titular del Departament.

Article 5

Dins el Gabinet del/la Conseller/a s’integren les unitats següents:

L’Oficina de Relacions Institucionals.

L’Oficina de Premsa.

L’Oficina de Protocol i Relacions Públiques.

L’Oficina de la Secretaria del/la Conseller/a.

Els llocs de treball de cap de les oficines assenyalades es regeixen pel que preveu el Decret 153/1987, de 4 de març, sobre règim jurídic del personal eventual al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Article 6

L’Oficina de Relacions Institucionals té com a missió la preparació i el seguiment de la informació per donar resposta a les iniciatives no legislatives del Parlament de Catalunya en tot el que pertoca al Departament d’Ensenyament, el seguiment de l’activitat parlamentària de les Corts Generals, la coordinació i potenciació de les relacions del Departament amb les principals institucions públiques i privades de Catalunya i la preparació i el seguiment dels informes sol·licitats pel Síndic de Greuges i pel Defensor del Poble.

Article 7

L’Oficina de Premsa coordina les relacions del Departament amb els mitjans de comunicació i prepara periòdicament un pla d’actuació sobre aquesta matèria, recull la informació dels mitjans de comunicació referent al funcionament intern i al sistema educatiu, i assessora qualsevol òrgan del Departament en els temes que li són propis.

Article 8

Correspon a l’Oficina de Protocol i Relacions Públiques coordinar les activitats relacionades amb el protocol dels actes públics en els quals participi el/la conseller/a; ser l’òrgan de relació amb la Unitat de Relacions Externes i Protocol del Departament de la Presidència, i assessorar els òrgans del Departament en matèria de protocol i relacions públiques.

Article 9

Correspon a l’Oficina de la Secretaria del/la Conseller/a la direcció de la Secretaria i la coordinació del suport administratiu.

Capítol 2

Òrgans consultius

Article 10

El Consell Escolar de Catalunya és l’òrgan superior de consulta i participació dels sectors afectats en la programació general de l’ensenyament no universitari en l’àmbit de la Generalitat. El Consell Escolar de Catalunya el presideix el/la conseller/a d’Ensenyament i exerceix les funcions que li atribueix la Llei 25/1985, de 10 de desembre, dels consells escolars. La Secretaria del Consell queda adscrita al Departament sota la dependència directa del/la conseller/a amb rang de servei.

Article 11

Corresponen a la Secretaria del Consell Escolar de Catalunya les funcions pròpies de les secretaries dels òrgans col·legiats i també les de suport administratiu al Consell.

Article 12

El Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, com a òrgan de consulta i assessorament, té com a objectiu efectuar una tasca d’anàlisi i avaluació externa del sistema educatiu de nivell no universitari a Catalunya. El Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu el presideix el/la conseller/a d’Ensenyament i exerceix les funcions que li atribueix el Decret 305/1993, de 9 de desembre.

Article 13

El Consell Català de Formació Professional és l’òrgan de consulta i assessorament del Govern de la Generalitat, amb caràcter no vinculant, respecte de tota la formació professional, la inicial/reglada, l’ocupacional i la continuada. El Consell Català de Formació Professional el presideixen alternativament, per rotació anual, els/les consellers/es d’Ensenyament i de Treball, està adscrit al Departament d’Ensenyament i exerceix les funcions que li atribueix el Decret 21/1999, de 9 de febrer.

Capítol 3

Secretaria General

Article 14

Correspon al/a la secretari/a general del Departament les competències i funcions que li atribueix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i aquelles altres que li assigni la resta de la normativa vigent o que el/la conseller/a li pugui delegar.

Article 15

De la Secretaria General depenen els òrgans següents:

a) Subdirecció General de la Inspecció de Serveis.

b) Subdirecció General de la Inspecció d’Ensenyament.

c) Subdirecció General d’Estudis i Organització.

d) Subdirecció General de Gestió Econòmica i Règim Interior.

e) Assessoria Jurídica.

Article 16

La Subdirecció General de la Inspecció de Serveis és l’òrgan per mitjà del qual s’instrumenta l’exercici de la facultat inspectora atribuïda al/a la secretari/a general del Departament per l’article 13 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre. Estén el seu àmbit d’actuació a totes les unitats administratives i als centres docents en matèria d’organització i funcionament administratiu, als quals es podrà dirigir directament en l’exercici de les seves funcions.

Article 17

Corresponen a la Subdirecció General de la Inspecció de Serveis les funcions següents:

a) Dirigir i coordinar l’actuació dels inspectors de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR