DECRET 231/2003, de 23 de setembre, de concessió de la Medalla i de la Placa al Mèrit del Transport a Catalunya.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Politica Territorial i Obres Publiques
Rango de LeyDecret

DECRET

231/2003, de 23 de setembre, de concessió de la Medalla i de la Placa al Mèrit del Transport a Catalunya.

La Medalla i la Placa al Mèrit del Transport a Catalunya van ser creades pel Decret 219/1999, de 27 de juliol (DOGC núm. 2946, de 5.8.1999), amb la finalitat d'honorar les persones, els organismes, les institucions, les entitats i les empreses, de caràcter públic o privat que, pels seus mèrits, hagin contribuït de forma destacable al desenvolupament i la millora del sector del transport a Catalunya en les seves diverses modalitats.

Vist l'informe de valoració de la Comissió d'Avaluació, previst a l'article 6 del Decret 219/1999, en relació amb les persones i les entitats proposades per a l'atorgament de les distincions al mèrit del transport a Catalunya;

A proposta del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Atorgar la Medalla al Mèrit del Transport a Catalunya a les persones següents:

Josep M. Elizalde.

Empresari pioner en el sector de l'aeronàutica. Amb el seu esforç personal va contribuir a l'establiment d'un sector industrial que ha gaudit de reconeixement internacional.

Antoni Muñoz Pellicer.

En reconeixement a la seva especial dedicació al transport de viatgers per carretera, on ha destacat pel seu esforç personal i empresarial en la modernització del sector dels serveis regulars i la seva adequació a les necessitats dels usuaris.

Lluís Badía Chancho.

En reconeixement a la seva brillant trajectòria professional en el sector portuari, on ha aportat el seu treball i el seu esforç a l'increment, la millora i el progrés de les activitats portades a terme en el port de Tarragona.

Joaquín Atienza Atienza.

En reconeixement a la seva llarga dedicació professional en l'àrea comercial de les línies aèries, on ha destacat per la seva aportació a l'adequació dels serveis aeronàutics a les necessitats dels seus usuaris.

Manel Sánchez Damians.

En reconeixement a la seva dedicació durant més de seixanta anys a la cultura aeronàutica i a l'aviació a Catalunya, de la qual se celebra el seu centenari. Amb el seu esforç ha contribuït a l'associacionisme en el sector aeronàutic i a impulsar tot tipus d'activitats en el món de l'aviació.

Jaume Griñó Pons.

Empresari de llarga dedicació en el sector del transport de viatgers per carretera amb una especial vinculació a les terres de Lleida, havent destacat pel seu esforç personal en la modernització de la xarxa...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR