DECRET 103/2012, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament del Consell Rector del Pla nacional de joventut de Catalunya.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Benestar Social i Família
Rango de LeyDecret

L’article 142 de l’Estatut d’autonomia atribueix a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria de joventut.

L’article 23 de la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut, crea el Consell Rector del Pla nacional de joventut de Catalunya com a òrgan col·legiat adscrit a la Direcció General de Joventut, que vetlla per l’aplicació del Pla nacional de joventut de Catalunya i per l’assoliment dels seus objectius, i al qual correspon elaborar la proposta d’aquest Pla i assessorar el desplegament de la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut.

Aquest Decret té per finalitat regular el Consell Rector del Pla nacional de joventut de Catalunya, pel que fa a la composició, funcions, organització i funcionament.

La disposició transitòria quarta de la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut habilita el Govern per regular per reglament el Consell Rector del Pla nacional de joventut de Catalunya.

Per tot això, a proposta del conseller de Benestar Social i Família, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

Aquest Decret té per objecte l’aprovació del Reglament del Consell Rector del Pla nacional de joventut de Catalunya.

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 25 de setembre de 2012

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez

Conseller de Benestar Social i Família

Reglament del Consell Rector del Pla nacional de joventut de Catalunya

Article 1

El Consell Rector del Pla nacional de joventut de Catalunya

1.1 El Consell Rector del Pla nacional de joventut de Catalunya és un òrgan col·legiat adscrit a la Direcció General de Joventut, que vetlla pel disseny i l’aplicació del Pla nacional de joventut de Catalunya (en endavant, PNJCat) i per l’assoliment dels objectius d’aquest Pla.

1.2 Al Consell Rector del PNJCat, en compliment de l’article 23.2 de la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut, hi són representats l’Administració de la Generalitat, les entitats municipalistes i el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.

Article 2

Funcions

2.1 Són funcions del Consell Rector del PNJCat:

  1. Elaborar una proposta de PNJCat, amb la consulta prèvia als agents implicats i elevar-la al Departament competent en matèria de joventut mitjançant la Direcció General de Joventut.

  2. Liderar la definició i concreció de les línies principals, l’estructuració dels temps i la definició dels moments i accions cabdals per a la seva posada en marxa, implementació, seguiment i avaluació estratègica del PNJCat.

  3. Fer el seguiment, control i avaluació del desplegament operatiu del PNJCat.

  4. Vetllar per la coordinació i l’acompliment de les funcions de cada un dels agents en el desplegament estratègic i operatiu del PNJCat.

  5. Impulsar la posada en marxa i vetllar pel correcte funcionament dels òrgans i instruments previstos per al desplegament estratègic i operatiu del PNJCat.

  6. Aprovar els plans d’actuació territorials i els plans d’actuació Jove que es desprenen del PNJCat.

  7. Assessorar sobre el desplegament reglamentari de la Llei 33/20210, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut.

  8. Proposar, excepcionalment, la modificació del PNJCat en els...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR