Escriptura de servitud de pas entre edificis pel propietari únic

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aOctubre 2022Contenido
 • 1 Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021
 • 2 Model d'escriptura
 • 3 Comentari
  • 3.1 Aspectes generals
  • 3.2 Normativa catalana
  • 3.3 Doctrina de la DGRN
  • 3.4 Servitud de non facere
  • 3.5 Extinció de la servitud
  • 3.6 Contaminació
 • 4 Jurisprudencia y Doctrina Administrativa citadas
 • 5 Legislación citada
Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021

El DECRET LLEI 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, en vigor el 3 de setembre de 2021, adequa les normes civils catalanes a les normes estatals que ha modificat la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, en vigor així mateix el 3 de setembre de 2021.

Per això s'assenyalen algunes formes del judici notarial de capacitat (ja que tota persona té capacitat,) sense perjudici que a les persones amb discapacitat per a l'exercici de la seva capacitat jurídica li siguin exigibles mesures de suport (voluntàries, intervenció de l'assistent o del defensor judicial i guarda de fet), mesures que han de constar i complir-se en el títol.

Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

El Sr. *, major d'edat, * , veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *, vigent.

INTERVÉ en nom i representació de la companyia mercantil **, amb domicili a *, constituïda per temps indefinit en escriptura atorgada davant del notari de * el dia *, adaptats els seus estatuts a la legislació vigent en escriptura atorgada davant el notari de *.

INSCRITA * al Registre Mercantil de * al tom *. CIF *.

Les seves facultats i representació resulten de *...

Declara el senyor compareixent que les facultats a favor seu conferides no li han estat revocades, restringides, ni limitades i que es troben íntegrament vigents i jo el Notari considero suficients per poder constituir servituds lliurement i tots els actes que es formalitzen en la present escriptura.

El/La identifico, d'acord amb la lletra c) de l'article 23 de la Llei del Notariat, pel seu expressat Document Nacional d'Identitat, el número del qual coincideixen amb el de la seva Identificació fiscal.

(Judici notarial: opcions)

 • Al meu judici té legitimació i exerceix la seva capacitat jurídica mitjançant la seva decisió d'atorgar aquesta Escriptura de CONSTITUCIÓ DE SERVITUD i EXPOSA:
 • A judici meu té legitimació i capacitat per a l'atorgament d?aquesta Escriptura de CONSTITUCIÓ DE SERVITUD i EXPOSA:
 • A judici meu té legitimació i capacitat, sense necessitat de cap mesura de suport, per a l'atorgament d?aquesta Escriptura de CONSTITUCIÓ DE SERVITUD i EXPOSA:

I.- ** és propietària de les finques següents:

A.- URBANA.- Edifici situat a *. Es compon de ...

Inscrita al volum *, llibre * de *, foli *, finca *, inscripció *ª, Registre de la Propietat de *.

REFERÈNCIA CADASTRAL:

OPCIONS:-

1a.- Ha estat obtinguda pel notari en forma telemàtica:

La que resulta del certificat cadastral descriptiu i gràfic; jo, el Notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habituals i d'acord amb la Resolució de la DG del Cadastre de 24 de novembre de 2008 [j 1] i ha estat sol·licitada als efectes del present atorgament; aquest certificat queda unit a aquesta matriu.

2a.- No existeix certificat cadastral gràfic, però sí certificat simplement descriptiu:

La que resulta del certificat cadastral simplement descriptiu; jo, el Notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habituals i d'acord amb la Resolució de la DG del Cadastre de 24 de novembre de 2008) [j 2] i ha estat sol·licitat als efectes del present atorgament, si bé, segons aquest certificat, el Cadastre no pot subministrar encara el certificat gràfic; l'esmentat certificat queda unit a aquesta matriu.

3a.- No s'aporta referència concreta (o només la de la finca matriu) i no s'ha obtingut pel notari en forma telemàtica.

(Possibilitats:)

a): No té encara referència cadastral concreta.

b): No m'ha estat aportada la referència cadastral concreta, i tampoc no l'he obtinguda jo, el Notari, en forma telemàtica.

(En totes dues possibilitats i a continuació):

Tot això sense perjudici de quedar facultat, jo, el Notari, per fer constar mitjançant diligència qualsevol informació adient. Faig expressa advertència de l'obligació de fer, davant la gerència territorial del cadastre, i en el termini de dos mesos, la pertinent declaració de l'alteració de titularitat que es formalitza en aquesta escriptura i en especial de les responsabilitats que indica la llei en el cas de no fer la presentació dintre el termini o de fer declaracions falses, incompletes o inexactes.

COINCIDÈNCIA DE LA DESCRIPCIÓ CADASTRAL I LA REALITAT FÍSICA:

Ha estat manifestat pels atorgants, després de la meva sol·licitud, la coincidència entre la realitat física i la que consta al certificat cadastral indicat i expressen la seva conformitat amb la nova descripció de la finca, realitzada d'acord amb les dades cadastrals actuals.

(Si hi ha discrepàncies entre la realitat de la finca i el Cadastre que no siguin esmenables en l'acte de l'atorgament, s'indicarà aquest fet i, a més, que s'ha realitzat o iniciat la seva rectificació, aplicant el supòsit que procedeixi conforme al que disposa l'art. 18, Llei de Cadastre, redacció donada per la Llei 13/2015 de 24 de juny de reforma de la Llei Hipotecària).

(És possible, cap segons quins supòsits: a) sol·licitar expressament que no s'insta ni el procediment de l'art. 199 ni el de l'art. 201 tots dos de la Llei Hipotecària, b) que no sol·liciten la rectificació registral ni el procediment de l'art. 18 de la Llei del Cadastre per ignorar la descripció real, c) que, si no hi ha altre remei, s'inscrigui la finca en el Registre amb la descripció registral.

És convenient indicar què és el que es farà constar en els índexs (referència cadastral acreditada, referència cadastral identificada i si és o no és coincident o si és dubtosa, etc.).

Pot veure's la Resolució de 8 d'abril de 2021, de la Sotssecretaria, per la qual es publica la Resolució de 29 de març de 2021, conjunta de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública i de la Direcció General del Cadastre, per la qual s'aproven les normes tècniques per a la incorporació de la representació gràfica d'immobles en documents notarials.

TÍTOL: *.

B.- URBANA: ....

Inscrita al volum *, llibre * de *, foli *, finca *, inscripció *ª, Registre de la Propietat de *.

TÍTOL:

REFERÈNCIA CADASTRAL: *.

II.- CONSTITUCIÓ DE SERVITUD.

1.- El Sr. * en nom i representació de * , i subjecta a la condició suspensiva de la separació de la titularitat dels predis, sobre l'immoble descrit com a finca número 1 a l'apartat anterior (predi servent) i a favor de la finca descrita en el mateix apartat amb el número 2 (predi dominant), constitueix una servitud perpètua de pas de persones i vehicles, de forma que el titular o titulars d'entitats que, en el futur, existeixin al predi dominant en la seva planta soterrani, podran accedir a peu o amb els vehicles al predi dominant a través de la rampa i les zones d'accés i maniobra existents al predi servent, sempre que els vehicles puguin físicament accedir i cabre en les places destinades a aparcament o traster. La zona afectada per la servitud s'inicia en * i al seu cantó amb * i descendeix fins al nivell de la planta soterrani; la seva amplària mínima és * de metres, tant la rampa com el passadís o zona d'accés i maniobra; continua en línia recta, gira... fins a connectar amb el subsòl del predi dominant.

Per a major claredat, s'uneix a aquesta matriu un plànol que reprodueix la planta soterranis (prevista o ja declarada) del predi servent, i la prevista realitzar al predi dominant, amb indicació del punt de connexió entre ambdós predis i la rampa i passadissos d'accés i maniobra.

Les despeses de conservació i manteniment de la rampa, porta d'accés a soterranis, passadissos i zones d'accés als aparcaments i trasters, zones de maniobra, llum i altres despeses que afectin el predi servent i mentre no es construeixi la planta soterranis del predi dominant, seran satisfets pels departaments del predi servent situats a la Planta soterrani i en proporció a la seva quota. Però, una vegada construïda la planta soterrani del predi dominant, i formant amb l'actual planta soterrani del predi servent una sola unitat física, totes les despeses expressades, tant afectin el predi servent (denominada fase 1) com el predi dominant (denominada fase 2), seran satisfets en la forma següent:

a) El total d'entitats que integrin la planta soterrani del predi servent, contribuiran en un total del % * i això en proporció a la respectiva quota que a cada entitat se li assigni; b) les entitats futures que integrin la planta soterrani del predi dominant contribuiran en el restant *% i això també en proporció a les quotes que a cada entitat se li assigni.

Valor: Es valora la servitud constituïda en * euros i es sol·licita la seva inscripció.

COMUNICACIÓ AL REGISTRE DE LA PROPIETAT:

Possibilitat 1.- Per expressa indicació de la part atorgant, i d'acord amb l'article 196 del Reglament notarial, procediré a la presentació telemàtica i amb firma electrònica d'aquesta escriptura al Registre de la Propietat corresponent. (Indiqueu si el presentador és el mateix Notari, el mateix interessat o un gestor, etc.)

Possibilitat 2.- Per expressa indicació de la part atorgant, previs els oportuns advertiments, no procediré a la presentació telemàtica d'aquesta escriptura al Registre de la Propietat, ni a la presentació per telefax, d'acord amb el que disposa l'article 249. núm. 3 del Reglament Notarial.

OBSERVACIO FISCAL

Jo, el Notari, de conformitat amb l'art. 64 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR