RESOLUCIÓ CLT/2478/2006, de 6 de juliol, de cessament de la senyora Anna Maria Pujols Mauri com a secretària de la directora de Serveis del Departament de Cultura.

SecciónDisposicions Generals
Rango de LeyResolució

RESOLUCIÓ

CLT/2478/2006, de 6 de juliol, de cessament de la senyora Anna Maria Pujols Mauri com a secretària de la directora de Serveis del Departament de Cultura.

Vista la Resolució de 25 de juliol de 2005, publicada al DOGC 4440, de 3 d'agost de 2005, de nomenament de la senyora Anna Maria Pujols Mauri com a secretària de la directora de Serveis del Departament de Cultura;

Atès el que estableix l'article 99 del Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya;

En ús de les atribucions que em confereix l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

La senyora Anna Maria Pujols Mauri cessa com a secretària de la directora de Serveis del Departament de Cultura.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el conseller de Cultura en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, o bé recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR