DECRET 200/2002, de 23 de juliol, pel qual es regula la senyalització de les limitacions en la venda de begudes alcohòliques.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Governació i Relacions Institucionals
Rango de LeyDecret

DECRET

200/2002, de 23 de juliol, pel qual es regula la senyalització de les limitacions en la venda de begudes alcohòliques.

La preocupació pel consum de begudes alcohòliques entre la joventut de Catalunya, ha motivat la publicació de la Llei 1/2002, d'11 de març, de tercera modificació de la Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència, amb l'objectiu ulterior de protegir la salut d'aquesta població i prevenir els problemes associats a la ingesta i la dependència de l'alcohol.

La Llei 1/2002, d'11 març, amplia els supòsits de limitació de venda de begudes alcohòliques, establint, amb caràcter general, la prohibició en la venda i el subministrament de begudes alcohòliques a les persones menors de 18 anys, com a mesura preventiva i de protecció, atès que constitueixen un col·lectiu especialment vulnerable davant el consum d'aquests productes.

En desplegament del que preveu l'article únic, apartat 2, de la Llei precitada, escau adequar els missatges i el format que han de tenir els rètols advertidors de les limitacions en la venda i el subministrament de begudes alcohòliques.

Per tot això, i en ús de les facultats que em confereix l'article 61 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a proposta de la persona titular del Departament de Sanitat i Seguretat Social, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Els establiments on s'expedeixen begudes alcohòliques han de tenir fixat en lloc perfectament visible, un rètol amb el missatge següent:

"No es permet la venda ni el subministrament de begudes alcohòliques de cap mena a menors de 18 anys".

Aquest rètol tindrà un format mínim de 30 cm d'amplada per 21 cm d'alçada per 2mm de gruix i les lletres seran de caixa alta de 63 punts.

Article 2

Les màquines automàtiques de venda de begudes alcohòliques han de tenir fixat en la superfície frontal i en lloc perfectament visible un rètol adhesiu amb el missatge següent:

"Es prohibeix a menors de 18 anys fer ús de la màquina".

Aquest rètol tindrà un format mínim de 20 cm d'amplada per 10 cm d'alçada, i les lletres seran de caixa alta de 36 punts.

Article 3

L'incompliment del que estableix aquest Decret serà sancionat d'acord amb el que preveuen els articles 45 i 46 de la...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR