ORDRE MAB/101/2002, de 7 de març, per la qual es convoquen els segons premis d'iniciatives locals de sostenibilitat a Catalunya corresponents a l'any 2002.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Governació
Rango de LeyOrdre

ORDRE

MAB/101/2002, de 7 de març, per la qual es convoquen els segons premis d'iniciatives locals de sostenibilitat a Catalunya corresponents a l'any 2002.

Els premis d'iniciatives locals de sostenibilitat a Catalunya es van crear amb la finalitat de fomentar projectes innovadors i capdavanters que marquin pautes a seguir quant al desenvolupament sostenible del territori a Catalunya.

Amb aquests premis, el Departament de Medi Ambient vol fomentar que els ens locals elaborin agendes que continguin els principis derivats del compromís de la comunitat internacional que es va plasmar en el que es coneix com Agenda 21, que constitueix un pla d'acció per a la primera part del segle XXI adreçat a integrar la dimensió ambiental en la presa de decisions en tots els camps de l'activitat.

És per això que, d'acord amb els principis de publicitat, concurrència i objectivitat,

Ordeno:

Article 1

Convocatòria

S'obre la convocatòria pública per a la concessió dels premis d'iniciatives locals de sostenibilitat a Catalunya per a l'any 2002.

Article 2

Objecte dels premis

Els premis estan destinats a ens locals que fomentin el disseny i l'execució de projectes innovadors i experiències pilot que afavoreixin el desenvolupament sostenible en el món local de Catalunya.

Article 3

Criteris d'avaluació

3.1 En la selecció dels projectes, es tindrà en compte:

 1. Que es tracti de projectes elaborats i pendents de realització o de projectes que estiguin en fase d'execució.

 2. Que l'execució dels projectes comporti una millora ambiental significativa.

 3. Que les actuacions contingudes en els projectes siguin voluntàries i vagin més enllà de les previsions que estableix la normativa ambiental vigent.

 4. Que les accions de sostenibilitat contingudes als projectes siguin viables econòmicament i prevegin, alhora, actuacions socials.

 5. Que els projectes tinguin caràcter d'experiència pilot adaptable a altres zones del territori.

 6. Que l'impacte ambiental inherent a cada projecte sigui avaluable.

 7. Que els projectes integrin més d'una actuació.

 8. Que l'execució dels projectes tingui un efecte ambientalment positiu que es tradueixi en canvis durables quant a:

  Normes locals.

  Polítiques socials i estratègies sectorials.

  Responsabilitats.

  Sistemes de gestió.

 9. Que els projectes prevegin la participació del màxim nombre d'agents socials i econòmics.

 10. El volum de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR