Segona Edició. Premi “la caixa” en memòria del lletrat enric jené

Páginas12-

Page 12

C O N V O C A T Ò R I A

“La Caixa” amb la finalitat de promoure la investigació jurídica i estimular l’estudi del dret vinculat a l’àmbit bancari, bursàtil i de la competència, convoca la II Edició del Premi jurídic “la Caixa, en Memòria del Lletrat Enric Jené” corresponent a l’any 2010, d’acord amb les següents:

B A S E S :

1. Participants

Podran prendre part en aquesta convocatòria tots els llicenciats en dret que hagin publicat articles jurídics relatius a dret bancari, bursàtil i de la competència, a la revista “Lo Canyeret” corresponent a l’any 2010.

2. Dotació

El premi consistirà en una dotació econòmica en metàl·lic de 1.500 €.

El premi podrà ser declarat desert, si no concorre un mínim de qualitat dels articles presentats.

3. Recepció i Publicació

Tots els articles es presentaran al Registre del Consell Editorial de la revista “Lo Canyeret”, ubicat a la seu del Col·legi d’Advocats de Lleida, bé personalment o mitjançant correu certificat.

Els articles que per raons de disponibilitat de la revista no hagin estat publicats durant l’any 2010, passaran a participar en la convocatòria de l’any següent, pel cas que s’efectués una nova convocatòria.

El Consell Editorial està facultat per no publicar aquells articles que no s’ajustin a les bases establertes o no reuneixin els mèrits suficients.

4. Requisit

Els articles presentats hauran de ser inèdits i versar sobre aspectes jurídics vinculats al dret bancari, bursàtil o de la competència.

Els treballs han d’ésser originals, redactats en llengua catalana o castellana. Es presentaran a doble espai i en fulls format DIN A4, o bé en suport magnètic i format compatible amb els programes de tractament de textos més estesos a Espanya.

L’autor de l’article remetrà una fotografia format carnet a fi de ser publicada juntament amb aquest.

5. Jurat i veredicte

El Jurat estarà compost per tres membres -dos membres designats per la Junta de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Lleida, i un tercer designat per l’Assessoria Jurídica de “la Caixa”- i emetrà la seva decisió per majoria simple de vots.

El veredicte i el lliurament del premi es farà públic durant la...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR