DECRET 397/2011, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de rifes, tómboles i combinacions aleatòries amb finalitats publicitàries o promocionals.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT
Rango de LeyDecret

DECRET

397/2011, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de rifes, tómboles i combinacions aleatòries amb finalitats publicitàries o promocionals.

Preàmbul

L'article 141.1 de l'Estatut d'autonomia estableix que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de jocs, apostes i casinos, si l'activitat es compleix exclusivament a Catalunya. Aquesta competència inclou, en tot cas, la creació i l'autorització de jocs i apostes i la seva regulació, i també la regulació de les empreses dedicades a la gestió, l'explotació i la pràctica d'aquestes activitats o que tenen per objecte la comercialització i la distribució dels materials relacionats amb el joc en general, incloent-hi les modalitats de joc per mitjans informàtics i telemàtics.

L'Estatut del 1979 atribuïa igualment a la Generalitat (article 9.32) la competència exclusiva en matèria de casinos, jocs i apostes, amb exclusió de les apostes mútues esportiu-benèfiques. En conseqüència, es va aprovar la Llei 15/1984, de 20 de març, del joc, la qual entre d'altres aspectes, habilitava al Govern de la Generalitat per aprovar el Catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i la reglamentació específica de cada un dels jos i apostes recollits en el Catàleg citat.

Pel Decret 325/1985, de 28 de novembre, es va aprovar el primer Catàleg de jocs i apostes de Catalunya (actualment ha estat derogat pel Decret 240/2004, de 30 de març, pel qual s'aprova el catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i els criteris aplicables a la seva planificació). El text descrivia el Catàleg que comprenia, entre d'altres, les rifes i les tómboles, definia cada una d'aquestes modalitats de joc i remetia a una reglamentació específica per a la determinació de les seves regles essencials i garanties de funcionament de cada modalitat.

Així, mitjançant el Decret 294/1995, de 7 de novembre, s'aprova el Reglament de rifes, tómboles i combinacions aleatòries amb una doble finalitat: ampliar el Catàleg de jocs i apostes vigent amb la incorporació de les combinacions aleatòries i regular aquestes modalitats de joc.

L'entrada en vigor de la Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior ha plantejat la necessitat d'adaptar algunes normatives als seus principis fonamentals. En aquest cas, la Directiva, tot i que exclou expressament del seu àmbit d'aplicació les activitats de joc per diners que impliquin apostes de valor monetari en jocs d'atzar, incloses les loteries, joc en casinos i les apostes, sí incideix de forma directa en la regulació de les combinacions aleatòries amb finalitats publicitàries o promocionals.

Així, les combinacions aleatòries, enteses com a sorteigs amb finalitats exclusivament publicitàries o de promoció d'un producte o servei, i que tenint com a única contraprestació el consum del producte o servei sense cap increment del cost ordinari, ofereixen determinats premis en metàl·lic, espècies o serveis, no es consideren pròpiament activitats de joc amb diners sinó activitats comercials, per la qual cosa els principis presents en la Directiva, adreçats a eliminar obstacles a l'activitat econòmica, són de plena aplicació.

En aquest sentit, el fet que el vigent Decret requereixi una autorització prèvia per a la realització d'una combinació aleatòria, en tant que activitat de caràcter comercial, pot comportar la vulneració del principi recollit en la Directiva d'eliminació d'obstacles a l'activitat econòmica en la prestació de serveis.

En conseqüència, aquest Decret adapta la regulació de les combinacions aleatòries a la Directiva de serveis. Concretament, suprimeix la necessitat d'autorització en els casos d'organització, celebració i desenvolupament de les combinacions aleatòries amb finalitats publicitàries o promocionals sempre que la participació en aquestes sigui gratuïta, i en cap cas no hi hagi un sobrepreu o tarifació addicional, amb independència del procediment o sistema utilitzat. En aquests supòsits, serà suficient amb la presentació d'una comunicació prèvia a les autoritats competents de cada una de les activitats que es vulguin realitzar.

D'altra banda, s'ha aprofitat per actualitzar i simplificar el contingut i estructura del Decret, incorporant així les previsions recollides en la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; en el Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l'eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l'activitat econòmica (es preveu la declaració responsable en substitució de la necessitat de presentació de determinats documents), i en el Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l'Administració de la Generalitat (possibilitat de tramitació telemàtica dels procediments previstos).

Pel que fa a l'estructura, el Reglament disposa d'un capítol 1 "Disposicions generals" que recull l'objecte, àmbit d'aplicació i definicions.

El capítol 2 "De les rifes i tómboles" determina les modalitats existents, els òrgans competents per autoritzar-les i el procediment que cal seguir.

El capítol 3 "De les combinacions aleatòries amb finalitats publicitàries i promocionals" estableix les modalitats existents, els requisits que han de complir, la comunicació prèvia, els òrgans competents i la documentació de què cal disposar.

Finalment, el capítol 4 "Disposicions comunes" regula la tramitació telemàtica, la comunicació a l'òrgan competent en matèria de tributs de la taxa sobre rifes, tómboles i combinacions aleatòries i una referència al règim sancionador.

Atès l'informe emès pel Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya en relació amb el reglament citat;

Per tot això, de conformitat amb el que estableix l'article 26.e) de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, a proposta del conseller d'Economia i Coneixement, i d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article únic

Aprovació del Reglament

S'aprova el Reglament de rifes, tómboles i combinacions aleatòries amb finalitats publicitàries o promocionals, que figura com a annex a aquest Decret.

Disposició derogatòria

A partir de l'entrada en vigor d'aquest Reglament resten derogats el Decret 294/1995, de 7 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de rifes, tómboles i combinacions aleatòries, i la disposició addicional del Decret 338/2001, de 18 de desembre, pel qual s'estableix el règim de pagament de la taxa que grava les rifes, tómboles i combinacions aleatòries.

Disposicions finals

Primera

Modificació del Decret 240/2004, de 30 de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR