ORDRE EDU/302/2007, de 20 de juliol, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions als centres privats concertats, per al finançament d'activitats complementàries de l'alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals desafavorides.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rango de LeyOrdre

ORDRE

EDU/302/2007, de 20 de juliol, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions als centres privats concertats, per al finançament d'activitats complementàries de l'alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals desafavorides.

El Pacte Nacional per a l'Educació preveu dins dels acords relatius al servei públic educatiu, que el Departament d'Educació establirà un sistema d'ajuts als centres privats concertats per atendre adequadament l'alumnat en situació socioeconòmica desafavorida, en les etapes obligatòries i d'educació infantil de segon cicle.

D'altra banda, el capítol IV del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, regula l'admissió d'alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals desafavorides .

D'acord amb l'article 19 d'aquest Decret, la integració de l'alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals desafavorides i consegüentment, la cohesió social, s'afavoreixen mitjançant l'escolarització equilibrada d'aquest alumnat en els ensenyaments sufragats amb fons públics, en tots els centres que els imparteixen.

D'acord amb el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre i a proposta de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu,

Ordeno:

Article 1

Convocar concurs públic per a la concessió de subvencions destinades a finançar el cost de les activitats complementàries de l'alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals desafavorides, matriculats en centres privats concertats, en els nivells d'educació infantil de segon cicle, educació primària, educació secundària obligatòria i educació especial, per al curs 2007/08.

Aquest concurs es regirà per les bases que consten a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

Article 2

Aquestes subvencions s'atorguen per un import total de 5.001.000,00 euros, dels qual 1.500.000,00 euros corresponen al pressupost de l'any 2007, i els 3.501.000,00 euros restants al pressupost de 2008, condicionat a la seva aprovació. Aquesta subvenció, que no té caràcter recurrent, es farà efectiva a càrrec de l'aplicació pressupostària EN03 D/482000100/4210, pel que fa a la despesa que correspon a l'any 2007.

Article 3

Els titulars dels centres interessats a acollir-se a aquest règim de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR