RESOLUCIÓ INT/3731/2005, de 27 de desembre, de nomenament del senyor Joan Rich i Pallès com a cap de la Regió d'Emergències de les Terres de l'Ebre de la Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil.

SecciónDisposicions Generals
Rango de LeyResolució

RESOLUCIÓ

INT/3731/2005, de 27 de desembre, de nomenament del senyor Joan Rich i Pallès com a cap de la Regió d'Emergències de les Terres de l'Ebre de la Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil.

Atesa la Resolució INT/2532/2005, d'1 d'agost, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de cap de la Regió d'Emergències de les Terres de l'Ebre de la Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil (convocatòria de provisió núm. IT/029/05; DOGC núm. 4467, de 12.9.2005);

Vist que s'han complert els requisits i les especificacions exigits en la convocatòria;

Atès el que estableixen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i altres disposicions complementàries;

Atesa la proposta de la directora general d'Emergències i Seguretat Civil;

Atesa la competència que atribueix al titular del Departament el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya aprovat pel Decret 123/1997, de 13 de maig, i fent ús de les atribucions que m'han estat delegades per la Resolució INT/2028/2004, de 12 de juliol, sobre les facultats pròpies del règim de personal al servei del Departament d'Interior,

Resolc:

Nomenar el senyor Joan Rich i Pallès cap de la Regió d'Emergències de les Terres de l'Ebre de la Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil del Departament d'Interior.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats poden interposar, potestativament, i d'acord amb el que estableixen l'article 116 i següents de la Llei 30/1992, de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR