RESOLUCIÓ GAP/162/2008, de 24 de gener, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de quatre llocs de comandament i dos llocs singulars al Departament de Governació i Administracions Públiques (convocatòria de provisió núm. GO/001/08).

SecciónDiversos
EmisorDepartament de Governacio i Administracions Publiques
Rango de LeyResolució

RESOLUCIÓ

GAP/162/2008, de 24 de gener, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de quatre llocs de comandament i dos llocs singulars al Departament de Governació i Administracions Públiques (convocatòria de provisió núm. GO/001/08).

A la Secretaria de Funció Pública i Modernització de l'Administració hi ha vacants els llocs de subdirector/a general d'Assessorament i d'Inspecció General de Serveis de Personal, subdirector/a general de Gestió de Recursos Humans, subdirector/a general de Polítiques Socials, Prevenció i Salut Laboral, Oficina per al Desenvolupament de l'Administració Electrònica, Àrea del Sistema Corporatiu d'Informació dels Recursos Humans, i Àrea de Qualitat i Sistemes de Gestió.

Els esmentats llocs de treball consten a la vigent relació de llocs de treball del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i la descripció dels llocs de treball ha estat inclosa en el manual d'organització del Departament de Governació i Administracions Públiques.

En conseqüència, d'acord amb el que estableix el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i vist l'informe de la Intervenció Delegada,

Resolc:

.1 Convocar, pel sistema de lliure designació, els llocs de subdirector/a general d'Assessorament i d'Inspecció General de Serveis de Personal, subdirector/a general de Gestió de Recursos Humans, subdirector/a general de Polítiques Socials, Prevenció i Salut Laboral, Oficina per al Desenvolupament de l'Administració Electrònica, Àrea del Sistema Corporatiu d'Informació dels Recursos Humans, i l'Àrea de Qualitat i Sistemes de Gestió del Departament de Governació i Administracions Públiques (convocatòria de provisió núm. GO/001/08), que es descriuen a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

.2 Aprovar les bases que consten en l'annex 2 d'aquesta Resolució.

.3 Les sol·licituds s'han de presentar en el termini de quinze dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC en el Registre general del Departament de Governació i Administracions Públiques (Via Laietana, 26, de Barcelona); en el dels Serveis Territorials del Departament a Barcelona (Diputació, 303, 08009 Barcelona), Girona (Gran Via de Jaume I, 9, 17001 Girona), Lleida (Lluís Companys, 1, 25003 Lleida), Tarragona (Sant Francesc, 3, 43071 Tarragona) i les Terres de l'Ebre (Montcada, 23, 43500 Tortosa), o per qualsevol altre dels mitjans previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant el secretari general del Departament de Governació i Administracions Públiques en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació, o bé recurs contenciós administratiu, davant els jutjats contenciosos administratius, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació.

Barcelona, 24 de gener de 2008

P. D. (Resolució GAP/1417/2007, DOGC de 16.5.2007)

Jaume Oliveras i Maristany

Secretari general

Annex 1

Descripció dels llocs de treball

.1 Característiques del lloc de treball

Plaça 1

Nom del lloc: subdirector/a general d'Assessorament i d'Inspecció General de Serveis de Personal.

Unitat directiva: Direcció General de Funció Pública.

Localitat: Barcelona.

Nivell: 30

Complement específic: 40.161,60 euros.

Horari: superior al normal.

Tipus de lloc: comandament.

Forma de provisió: lliure designació.

Titulació específica: llicenciat en dret.

Norma funcional: DOGC núm. 4972, de 20.9.2007.

.2 Requisits de participació

Grup: A.

Mobilitat: administració de la Generalitat de Catalunya.

Col·lectiu de cossos: cossos o escales d'administració general del grup corresponent.

Especificació de cossos: cos superior d'administració de la Generalitat de Catalunya.

.3 Requisit de coneixement de la llengua catalana

Coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell C de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent.

.4 Contingut funcional

4.1 Missió:

Assessorar en matèria de personal els òrgans adscrits a la Secretaria de Funció Pública i Modernització de l'Administració i els òrgans de personal dels departaments i organismes de la Generalitat, amb la finalitat de garantir el principi de legalitat de l'activitat pública i de vetllar pel compliment de l'ordenament jurídic per obtenir la millor defensa dels interessos de la Generalitat.

Exercir la vigilància del compliment de la normativa de funció pública, com a cap de la Inspecció General de Serveis de Personal.

4.2 Finalitats/funcions:

 1. Donar suport i assessorament jurídic en matèria de funció pública.

 2. Exercir, com a cap de la Inspecció General de Serveis de Personal, la vigilància del compliment de les normes de funció pública, amb independència de les facultats inspectores que siguin competència d'altres òrgans.

 3. Exercir les funcions sobre el règim d'incompatibilitats previstes a la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat i a la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat.

 4. Impulsar i, si escau, executar les polítiques en matèria de situacions administratives i incidències del personal competència de la Direcció General.

 5. Supervisar la gestió de les peticions de reingrés al servei del personal funcionari i laboral.

 6. Elaborar, en coordinació amb la resta d'òrgans de la Direcció General, els criteris de coordinació adequats per a l'aplicació de la normativa de funció pública.

 7. Informar i assessorar sobre els projectes de normativa de funció pública.

 8. Elaborar avantprojectes i projectes de disposicions en matèria de funció pública.

 9. Emetre informe sobre els recursos administratius en matèria de funció pública.

 10. Fer el seguiment dels expedients dels recursos contenciosos administratius que s'interposin en matèria de funció pública.

 11. Donar suport i assistència, en l'àmbit material que té assignat, al disseny, al desenvolupament i, si escau, a l'execució de les polítiques de modernització de la funció pública.

 12. Qualsevol altra de naturalesa anàloga que se li encomani.

  4.3 Tasques bàsiques o activitats:

  1. Emet informes i dictàmens per tal d'efectuar l'assessorament pertinent en matèria de funció pública, a petició dels titulars de la Secretaria de Funció Pública i Modernització de l'Administració i de la Direcció General de Funció Pública.

  2. Dóna suport mitjançant l'elaboració d'informes o mitjançant indicacions verbals o escrites a altres unitats dependents de la SFPMA.

  3. Manté les reunions que siguin necessàries per tal d'elaborar els criteris sobre l'aplicació de la normativa de funció pública i impulsar la seva divulgació.

  4. Actua com a òrgan de comunicació en relació a les polítiques de recursos humans amb el Gabinet Jurídic, elaborant els informes o dictàmens que li siguin sol·licitats.

  5. Assisteix a reunions amb el/la director/a del Gabinet Jurídic i els seus òrgans i unitats, a fi de rebre instruccions encaminades a aconseguir la unificació i la coordinació dels criteris jurídics a utilitzar en les funcions d'assessorament en matèria de funció pública, per tal d'aconseguir una millor defensa dels interessos de la Generalitat i preveure situacions de conflictivitat.

  6. Assessora i emet informe a requeriment de les Universitats, Corporacions Locals i altres Institucions de la Generalitat.

  7. Prepara les propostes de modificació de la normativa de Funció Pública.

  8. Emet les propostes de resolució dels recursos competència dels òrgans de la Secretaria de Funció Pública i Modernització de l'Administració.

  9. Coordina la tramitació dels expedients dels recursos contenciosos administratius en matèria de funció Pública.

  10. Coordina i presta el suport i assistència tècnica i jurídica en les actuacions de la Secretaria de la Comissió Tècnica de la Funció Pública.

  11. Realitza els estudis i informes jurídics sobre Funció Pública que siguin necessaris per a la millora de les polítiques de personal.

  12. Estableix els objectius i criteris d'actuació dels tècnics que tingui adscrits, coordina les actuacions d'assessorament i supervisa la seva activitat, per tal de mantenir la unitat de criteris pel que fa a les polítiques de personal.

  13. Coordina l'activitat inspectora en matèria de funció pública i impulsa les actuacions necessàries per a la seva consecució.

  14. Coordina la declaració de les situacions administratives i incidències del personal competència de la Direcció General de Funció Pública.

  15. Coordina el règim d'incompatibilitats previstes a la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat i a la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat.

  16. Elabora informes o dictàmens que consideri necessaris en relació amb les incompatibilitats del personal o dels alts càrrecs.

  Plaça 2

  Nom del lloc: subdirector/a general de Gestió de Recursos Humans.

  Unitat directiva: Direcció General de Funció Pública.

  Localitat: Barcelona.

  Nivell: 30

  Complement específic: 40.161,60 euros.

  Horari: superior al normal.

  Tipus de lloc: comandament.

  Forma de provisió: lliure designació.

  Norma funcional: DOGC núm. 4972, de 20.9.2007.

  .2 Requisits de participació

  Grup: A.

  Mobilitat: administració de la Generalitat de Catalunya.

  Col·lectiu de cossos: cossos o escales d'administració general i d'administració especial del grup corresponent.

  Especificació de cossos: cos superior i tots els cossos especials del grup A.

  .3 Requisit de coneixement de la llengua catalana

  Coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell C de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent.

  .4 Contingut funcional

  4.1 Missió:

  Dirigir i impulsar les actuacions i la gestió de les polítiques de personal a...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR