Certificat del acords de reversió de anotacions en compte, que passen a ser títols, al portador o nominatius. Junta General Extraordinària de S.A., convocada

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aAbril 2021
Contenido
  • 1 Nota
  • 2 Model de certificat
  • 3 Comentari
    • 3.1 Modificació d'estatuts. Requisits generals
    • 3.2 Normes especials de conversió d'anotacions
  • 4 Doctrina Administrativa citada
  • 5 Legislación citada
Nota

Versió actualitzada tenint en compte les modificacions de la Llei de Societats de Capital per lleis posteriors i les normes del Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació sobre la possibilitat de videoconferències o conferències telefòniques múltiples.

Es pot consultar en el Pràctico Sociedades Mercantiles el tema Modificaciones de la LSC por leyes posteriores

Atenció: Si alguna Junta se celebra per videoconferència o conferència telefònica múltiple ha de tenir-se en compte el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació que afegeix un apartat 4 en l'article 3 del Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària. Pot veure's el model de junta universal en Certificat genèric d'acords de junta general extraordinària d'una societat anònima. Junta universal i si és convocada en Certificat genèric d'acords de junta general extraordinària de SA. Junta convocada i, en totes dues, com l'opció 2.

Model de certificat

CERTIFICAT (en extracte):

El senyor *, administrador únic (o el Sr. *, administrador solidari, o el Sr. * i el Sr. *, administradors mancomunats, o el Sr. *, secretari (o sotssecretari) del consell d'administració), de la companyia mercantil * SA, amb càrrec vigent i inscrit al Registre Mercantil.


CERTIFICO:

I.- Que en el llibre d'actes de la societat (o de la junta general, si hi ha un llibre especial pel consell d'administració) hi figura la corresponent a la junta general extraordinària, celebrada el dia *, en la qual els assumptes sotmesos a la Junta van ser votats separadament conforme a l'art. 197 bis de la Llei de Societats de Capital i de qué resulta el següent:

A.- La junta es va celebrar en el domicili social, en primera convocatòria, el dia i a l'hora que s'hi indiquen (o en segona convocatòria, perquè no va haver-hi quòrum suficient per poder celebrar-la en primera).

B.- La convocatòria es va publicar el dia * en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil i en el Diari * el dia *. (Atenció al sistema concret previst als Estatuts i aplicant l'art. 173 de la Llei de Societats de Capital (segons la redacció donada per la Ley 1/2012, de 22 de junio, de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital); en el cas de comunicació privada (cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita que asegure, etc.), el certificat haurà d'incloure la transcripció literal del text íntegre de la convocatòria i la data i la forma en què s'hagi fet la convocatòria).

(En cas de publicació a la web es dirà: -La convocatòria es va publicar el dia * a la pàgina web de la societat; l'anunci de la convocatòria a la web ha estat publicat des de la data d'aquella fins a la data de celebració de la junta).

C. El text de la convocatòria va ser el següent:

(Exemple: Junta extraordinària: Es convoca els accionistes de la societat * SA a la junta general ordinària a celebrar en el domicili social el dia * a les * hores i en primera convocatòria i, si escau, el següent dia i a la mateixa hora en segona convocatòria. L'ordre del dia és el següent: 1.-Conversió de les anotacions en compte com a sistema de representació de les accions a títols al portador (o nominatius) 2.- 2.- Nova redacció de l'art. * dels estatuts socials.- 3. Delegació de facultats. Els socis tenen dret a examinar en el domicili social el text íntegre de la modificació i el seu l'informe i de demanar el lliurament o enviament gratuït d'aquests documents.) (Cal indicar convocador i data)

(Per a tota societat de capital, la nova redacció de l'art. 174 de la llei diu que la convocatòria expressarà «el cargo de la persona o personas que realicen la convocatoria», i, per tant, caldrà que això consti al certificat).

D.- Van actuar com a president i secretari, respectivament, el Sr. * i el Sr. *, elegits per unanimitat entre tots els socis (Ha d'actuar com a president el previst als estatuts; a manca de previsió, ha de presidir la junta el president del consell d'administració i, si no n'hi ha, l'accionista elegit, en cada cas, pels socis assistents a la reunió i és assistit per un secretari que ho serà el que prevegin els estatuts i, si no n'hi ha, el nomenat pels accionistes).

E.- Es va confeccionar la pertinent llista d'assistents en la mateixa acta (o en un annex signat pel president i el secretari de la junta, o mitjançant un fitxer o un suport magnètic que compleix la normativa de l'art. 98 del Reglament), i en va resultar la concurrència següent: nombre de socis concurrents amb dret a vot, indicant quants ho fan personalment i quants hi assisteixen per representació, així com el percentatge de capital social que uns i altres representen.

F.- L'ordre del dia va ser el que consta en el text de la convocatòria, i no s'ha demanat, d'acord amb l'art. 172 de la LSC, cap complement a aquesta.

G.- L'administració va presentar l'informe pertinent i la següent proposta: (indiquer la concreta modificació estatutària: (convertir les anotacions en compte com a medi de representació de les accions en títols al portador (o nominatius); modificar els Arts. * dels Estatuts socials, quedant amb la següent nova redacció: Art. *....)

H.- L'acta va ser signada per tots els assistents i, per tant, també pel president i el secretari, i es va aprovar un cop celebrada la junta. Es van complir així tots els requisits dels articles 97 i 98 del Reglament del Registre Mercantil.

II.- Que entre els acords sotmesos a votació i aprovats, en la forma que es dirà, figuren els següents que es corresponen literalment amb la proposta de l'òrgan d'administració:

Primer.- Es converteixen les anotacions en compte representatives de la totalitat de les accions que es divideix el total capital social, en títols al portador. (o en accions nominatives).

Aquest acord es condiciona a l'obtenció de les preceptives autoritzacions administratives i la realització de la publicitat corresponent; s'acorda, en concret el següent procediment: (Exemple: indicació dels passos a seguir: 1.- Obtenció dels certificats per a cadascuna de les entitats participades que reflectiran les posicions definitives anotades en els comptes de valors a la data que estableixi l'entitat emissora que no podrà ser posterior en un mes a la notificació de l'autorització per la Comissió Nacional del mercat de Valors; 2.- Lliurament per l'entitat Agent de certificació sobre titulars de les accions i altres circumstàncies jurídiques; 3.- Assignació dels nous títols als seus titulars, per certificat a expedir per l'Entitat Agent; 4.- Certificat de l'Entitat Agent amb la finalitat de donar de baixa les anotacions en compte; 5.- Indicació de l'Entitat Agent; 6.- Obtenció de l'aprovació per la CNMV.).

Així mateix s'acorda facultar a l'òrgan d'Administració per a ultimar i completar el procediment.

Segon.- Una vegada obtinguda la pertinent...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR