RESOLUCIÓN PRE/665/2024, de 27 de febrero, por la que se abre la convocatoria del procedimiento para la concesión de subvenciones para actuaciones destinadas a fomentar la digitalización de las administraciones locales con competencias en la gestión del ciclo urbano del agua, en municipios de entre 5.000 y 20.000 habitantes, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por los fondos europeos Next Generation (ref. BDNS 746821).

Fecha de disposición27 Febrero 2024
Fecha de publicación07 Marzo 2024
EmisorDepartament de la Presidència

Mitjançant l'Ordre PRE/16/2024, de 29 de gener, s'han aprovat les bases reguladores de les subvencions per a actuacions destinades a fomentar la digitalització de les administracions locals amb competències en la gestió del cicle urbà de l'aigua, en municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants, en el marc del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència, finançat pels fons europeus Next Generation.

Atès el que disposen el capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; la Llei 19/2014, de 29 de desembre, d'accés a la informació pública i bon govern, i la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern;

Atesos el Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre, pel qual s'estableix un instrument de recuperació de la Unió Europea per donar suport a la recuperació després de la crisi de la COVID-19; el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), i el Reglament (UE) 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juny de 2020, relatiu a l'establiment d'un marc per facilitar les inversions sostenibles i pel qual es modifica el Reglament (UE) 2019/2088, ja que totes les actuacions que s'executin dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència han de complir el principi de no causar un perjudici significatiu als objectius mediambientals que recull l'article 17 del Reglament esmentat;

Atesos la normativa interna aplicable a la gestió, el seguiment i el control que s'estableixi per al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i, en particular, el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració pública i per a la seva execució; el Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic; l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència; l'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el procediment i el format de la informació que han de proporcionar les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència; l'Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l'anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d'interès en els procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i la Resolució 1/2022, de 12 d'abril, de la secretària general de Fons Europeus, per la qual s'estableixen instruccions a fi d'aclarir la condició d'entitat executora, la designació d'òrgans responsables de mesures i òrgans gestors de projectes i subprojectes, en el marc del sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència;

Atès el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat pels fons europeus Next Generation;

A proposta de la Direcció General d'Administració Local, i en ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,

 

Resolc:

 

—1 Convocatòria, bases reguladores i pressupost

1.1 S'obre la convocatòria pública per presentar les sol·licituds de subvencions per a actuacions destinades a fomentar la digitalització de les administracions locals amb competències en la gestió del cicle urbà de l'aigua, en municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants, en el marc del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència, finançat pels fons europeus Next Generation, corresponents a la mesura d'inversió núm. 3, “Transició digital en el sector de l'aigua”, del component 5, “Preservació del litoral i recursos hídrics”, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, dins del qual s'ubica també, d'una banda, el Projecte estratègic per a la recuperació i transformació econòmica (PERTE) de digitalització del cicle de l'aigua, aprovat el 22 de març de 2022 pel Consell de Ministres i impulsat, com a ens responsable i decisori, pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, i, de l'altra, com a subprojecte territorialitzat per al cas de Catalunya del projecte indicat, el subprojecte “Territorialització a Catalunya del PERTE de digitalització del cicle de l'aigua”.

1.2 El procediment per a la concessió de les subvencions objecte d'aquesta convocatòria es regeix per les bases reguladores aprovades per l'Ordre PRE/16/2024, de 29 de gener (DOGC núm. 9092, de 01.02.2024).

1.3 Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions, d'acord amb el que disposa la base reguladora 3 de l'annex de l'Ordre PRE/16/2024, de 29 de gener, i sempre que compleixin els requisits de la base 4 del mateix annex, els ens públics següents:

a) Els ajuntaments de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants de Catalunya, segons les xifres de població publicades per l'IDESCAT i referides a l'1 de gener de 2022.

b) Les mancomunitats de municipis, els consells comarcals i altres ens de dret públic que tinguin delegada la competència de la prestació del sistema de gestió de l'aigua urbana respecte de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants.

1.4 La dotació màxima de la convocatòria és de 5.870.000,00 € euros, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents del pressupost de l'exercici 2024:

 

Centre

Partida

Fons finalista

Denominació

Import

PR1501

D/760000100/7130/2023

FMRR C05I03

A corporacions locals

5.770.000,00 €

PR1501

D/764000100/7130/0000

FMRRC05I03

A altres ens dependents de corporacions locals

100.000,00 €

 

 

La distribució inicial dels imports de les partides pressupostàries anteriors es pot modificar, transferint el crèdit disponible d'una partida a l'altra, en atenció al desenvolupament i les necessitats de la convocatòria, d'acord amb la normativa vigent.

Aquestes subvencions es financen mitjançant els recursos derivats de l'instrument europeu de recuperació (NextGenerationEU) per mitjà del Mecanisme de Recuperació i Resiliència que estableix el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat pels fons europeus Next Generation.

 

—2 Sol·licituds, documentació i termini de presentació

2.1 Les sol·licituds de subvenció, una per ens i projecte, amb les actuacions previstes dins de cada projecte i les dades, així com amb la documentació annexa preceptiva, d'acord amb el que estableix la base 10 de l'Ordre PRE/16/2024, de 29 de gener, les ha de formalitzar i tramitar el president de l'ens local o ens de dret públic sol·licitant. La resta de tràmits associats al procediment de concessió d'aquestes subvencions i la justificació corresponent les ha de formalitzar i trametre el secretari o secretària de l'ens local mitjançant l'Extranet de les administracions catalanes (EACAT), a l'adreça eacat.cat, dins els terminis corresponents, d'acord amb els models normalitzats, d'ús obligatori, disponibles juntament amb la informació de tot el tràmit a EACAT. Aquests documents es consideren presentats a l'Administració de la Generalitat de Catalunya quan es registren els formularis específics a EACAT.

2.2 Les sol·licituds de subvenció i la documentació annexa preceptiva s'han de presentar en el termini màxim d'un mes, a comptar de l'endemà de la data de publicació d'aquesta convocatòria en el DOGC.

Com a annex d'aquesta convocatòria es publiquen els models de declaracions que, junt amb la resta de documentació que assenyala la base reguladora 10.3 de l'annex de l'Ordre PRE/16/2024, de 29 de gener, han d'acompanyar la sol·licitud. Aquests models, juntament amb el formulari de sol·licitud, estan a disposició dels ens sol·licitants a EACAT.

A l'efecte del còmput d'aquest termini i de la resta de terminis que disposen les bases reguladores respectives d'aquest procediment, s'aplica únicament el calendari de dies inhàbils que determina la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que fixa l'article 31.3 de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR