RESOLUCIÓ PRE/3794/2023, de 8 de novembre, per la qual s'acorda la constitució de l'agrupació dels municipis de Cabacés i la Vilella Baixa per al manteniment en comú d'un lloc de treball de secretaria de classe tercera, reservat a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, de la subescala de secretaria intervenció, amb la dissolució prèvia de l'actual agrupació dels municipis de Cabacés, de la Vilella Alta i de la Vilella Baixa.

Fecha de disposición08 Noviembre 2023
Fecha de publicación14 Noviembre 2023
EmisorDepartament de la Presidència

En data 24 de juliol de 2023, entra a la Direcció General d'Administració Local, amb el número de registre E 9056/144407/2023, la sol·licitud de l'Ajuntament de Cabacés, de constitució de l'agrupació dels municipis de Cabacés i de la Vilella Baixa per al manteniment en comú del lloc de treball de secretaria de classe tercera, reservat a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, de la subescala de secretaria intervenció, amb la dissolució prèvia de l'actual agrupació dels municipis de Cabacés, de la Vilella Alta i de la Vilella Baixa.

A la sol·licitud s'hi adjunta la documentació relativa a l'expedient de dissolució de l'actual agrupació dels municipis de Cabacés, de la Vilella Alta i de la Vilella Baixa, i de la posterior constitució de l'agrupació de l'Ajuntament de Cabacés i l'Ajuntament de la Vilella Baixa, en què, pels acords dels respectius plens de data 19 de novembre de 2021, s'aprova l'expedient de dissolució de l'actual agrupació i de constitució d'una nova agrupació, i també els estatuts que han de regir la nova agrupació.

Així mateix, pels acords dels plens de data 23 de desembre de 2022, de l'Ajuntament de Cabacés, i de data 22 de desembre de 2022, de l'Ajuntament de la Vilella Baixa, s'aproven les respectives plantilles, i també la fitxa descriptiva del lloc de treball de secretaria de classe tercera, de la subescala de secretaria intervenció, en què consta que la forma de provisió del lloc de treball és el concurs de mèrits.

Pel que fa als acords de modificació de les respectives plantilles per a l'exercici econòmic 2023, en les dues hi consta el lloc de treball de secretaria de classe tercera, de la subescala de secretaria intervenció, com a vacant i amb la nova dedicació a cada municipi.

Tots aquests acords van esdevenir definitius, atès que no es van presentar al·legacions durant el període d'exposició pública.

Així mateix, en la sol·licitud s'hi adjunta una memòria per la qual es justifica la sol·licitud de dissolució de l'actual agrupació dels municipis de Cabacés, de la Vilella Alta i de la Vilella Baixa per al lloc de secretaria i la posterior constitució de la nova agrupació, per l'increment del volum de funcions i tasques que recauen en la secretaria intervenció, sobretot en matèria d'intervenció. Aquest augment de l'activitat administrativa exigeix un augment de la dedicació actual al lloc de treball de secretaria, i el percentatge actual resulta del tot...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR