RESOLUCIÓ PRE/3792/2023, de 8 de novembre, per la qual s'acorda la constitució de l'agrupació dels municipis de Gratallops i de Torroja del Priorat per al manteniment en comú d'un lloc de treball de secretaria de classe tercera, reservat a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala de secretaria intervenció, amb la dissolució prèvia de l'actual agrupació formada pels municipis del Lloar, de Gratallops i de Torroja del Priorat.

Fecha de disposición08 Noviembre 2023
Fecha de publicación14 Noviembre 2023
EmisorDepartament de la Presidència

En data 14 d'agost de 2023, entra a la Direcció General d'Administració Local, amb el número de registre E 9056/158286/2023, la sol·licitud de l'Ajuntament de Gratallops de constitució de l'agrupació dels municipis de Gratallops i de Torroja del Priorat per al manteniment en comú del lloc de treball de secretaria de classe tercera, reservat a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala de secretaria intervenció, amb la dissolució prèvia de l'actual agrupació formada pels municipis del Lloar, de Gratallops i de Torroja del Priorat.

A la sol·licitud s'hi adjunta la documentació relativa a l'expedient de dissolució de l'actual agrupació dels municipis del Lloar, de Gratallops i de Torroja del Priorat, i la posterior constitució d'una nova agrupació dels municipis de Gratallops i de Torroja del Priorat, en què s'acrediten els acords dels plens de data 4 d'abril de 2022, de l'Ajuntament del Lloar, de data 9 de gener de 2023, de l'Ajuntament de Gratallops, i de data 22 de desembre de 2022, de l'Ajuntament de Torroja del Priorat, pels quals les corporacions que es volen agrupar aproven l'expedient de dissolució de l'actual agrupació de què formen part i la posterior constitució d'una nova agrupació, i també els estatuts que han de regir la nova agrupació.

D'altra banda, ambdues corporacions locals, com que no disposen d'una relació de llocs de treball, defineixen el lloc de treball de secretaria de l'agrupació mitjançant els acords de data 12 de maig de 2023, de l'Ajuntament de Gratallops, i de data 26 d'abril de 2023, de l'Ajuntament de Torroja del Priorat, en què s'aprova la modificació de la plantilla per a l'exercici econòmic 2023, junt amb la fitxa descriptiva del lloc de treball de secretaria, en què consta que la forma de provisió del lloc de treball és el concurs de mèrits.

Pel que fa als acords de modificació de les respectives plantilles per a l'exercici econòmic 2023, en les dues hi consta el lloc de treball de secretaria de classe tercera, de la subescala de secretaria intervenció, com a vacant i amb la nova dedicació a cada municipi.

Tots aquests acords van esdevenir definitius, atès que no es van presentar al·legacions durant el període d'exposició pública.

Així mateix, en la sol·licitud s'hi adjunta una memòria per la qual es justifica la sol·licitud de dissolució de l'actual agrupació dels municipis del Lloar, de Gratallops i de Torroja del Priorat, i la posterior...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR