RESOLUCIÓN PRE/297/2024, de 7 de febrero, por la que se acuerda modificar la clasificación del puesto de trabajo de secretaría del Ayuntamiento de Collbató, reservado a personal funcionario de Administración local con habilitación de carácter nacional, que queda clasificado como clase tercera.

Fecha de disposición07 Febrero 2024
Fecha de publicación09 Febrero 2024
EmisorDepartament de la Presidència

En data 4 de desembre de 2023, entra a la Direcció General d'Administració Local, amb el número de registre 9056/234731/2023, la sol·licitud de l'Ajuntament de Collbató de modificació de la classificació del lloc de treball de secretaria de classe segona, que passa a ser de classe tercera, reservat a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, de la subescala de secretaria intervenció, amb la consegüent supressió dels llocs d'intervenció i tresoreria.

A la sol·licitud s'hi adjunta la documentació relativa a l'expedient de modificació de la classificació del lloc, que ha estat degudament completada amb el requeriment de documentació previ, en la qual s'acrediten l'Acord definitiu del Ple de l'Ajuntament de data 30 de novembre de 2023 en què es modifica la plaça de secretaria amb l'objecte de sol·licitar la reclassificació del lloc a classe tercera, i que, per l'Acord del Ple de l'Ajuntament de data 21 de desembre de 2023, es va aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal on consta la nova classificació de la plaça resultant d'aquesta modificació de la classe, amb la consegüent supressió de les places d'intervenció i tresoreria. Aquest darrer Acord ha esdevingut definitiu, atès que no s'hi han presentat al·legacions durant el termini d'exposició pública.

Així mateix, s'adjunta un certificat sobre l'aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball, per l'Acord del Ple de l'Ajuntament de data 21 de desembre de 2023, que inclou un únic lloc reservat de secretaria i la seva descripció.

Alhora, a la sol·licitud s'hi adjunta una memòria per la qual es justifica la sol·licitud de modificació de la classificació del lloc de secretaria de l'Ajuntament de classe segona, que passa a ser de classe tercera, per aplicació de l'article 8.4 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, perquè hi concorren els pressupòsits necessaris que l'article estableix.

D'acord amb la Resolució de la Direcció General d'Administració Local de data 20 de setembre de 2021, publicada en el DOGC núm. 8510, de 27 de setembre de 2021, el lloc de treball de secretaria va classificar-se com a classe segona, amb la consegüent creació dels llocs de treball d'intervenció de classe segona i de tresoreria.

D'acord amb l'article 7 del Decret 195/2008, de 7 d'octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR