RESOLUCIÓ PRE/1704/2023, de 16 de maig, de distribució a les entitats municipals descentralitzades de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2023.

EmisorDepartament de la Presidència
Fecha de disposición16 Mayo 2023
Fecha de publicación22 Mayo 2023

D'acord amb l'article 44 de la Llei 2/2023, del 16 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023, els diferents conceptes que integren el Fons de Cooperació Local de Catalunya, de 398.241,70 euros, consignats a la partida pressupostària PR1501 D/460000400/7110/0000 del Departament de la Presidència, s'han de distribuir entre les entitats municipals descentralitzades de Catalunya.

En aplicació de l'article 48 de la Llei 2/2023 esmentada, per tal de calcular les quantitats destinades a cada entitat municipal descentralitzada, s'han pres com a base les dades de població corresponents al padró de 2021.

També és aplicable l'article 49 de la Llei 2/2023 esmentada, l'apartat 1 del qual disposa que el lliurament de les participacions que integren el Fons resta condicionat al fet que els ens locals destinataris compleixin adequadament l'obligació de trametre, d'acord amb el que estableix la legislació sectorial, els seus pressupostos, liquidacions pressupostàries anuals i qüestionaris estadístics homogeneïtzats d'aquestes dades al Departament de la Presidència, actualment competent en matèria d'administració local, així com els seus comptes anuals a la Sindicatura de Comptes. Aquesta documentació ha de fer referència a l'anualitat del 2021.

En aplicació de l'apartat 2 del mateix article, els ens locals que el 30 d'octubre de 2023 no hagin complert el que estableix l'apartat 1 perden el dret a rebre el Fons de Cooperació Local de l'any 2023.

En virtut de la competència que m'atribueix la legislació vigent, d'acord amb el punt 1.5 de la Resolució PRE/3588/2022, de 7 de novembre, de delegació de competències de la persona titular del Departament de la Presidència a diferents òrgans del Departament (DOGC núm. 8797, de 21.11.2022),

Resolc:

—1 Distribuir la quantitat de 398.241,70 euros, en concepte de participació en els ingressos de la Generalitat, entre les entitats municipals descentralitzades de Catalunya, a càrrec de la partida pressupostària PR1501D/460000400/7110/0000 del pressupost del Departament de la Presidència, d'acord amb la distribució que consta a l'annex.

—2 Condicionar el pagament de les participacions al compliment de les obligacions que estableix l'article 49 de la Llei 2/2023, del 16 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023.

—3 Autoritzar la disposició dels crèdits corresponents per l'import que figura a l'annex, a càrrec de la partida...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR