RESOLUCIÓ PRE/1702/2023, de 17 de maig, per la qual s'acorda la modificació de l'agrupació dels municipis de Vallcebre, Fígols, Gisclareny, Castell de l'Areny, Montclar i Capolat, que resta constituïda pels municipis de Fígols, Gisclareny, Castell de l'Areny, Montclar i Capolat, per al manteniment en comú d'un lloc de treball de secretaria de classe tercera, reservat a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, de la subescala de secretaria intervenció.

EmisorDepartament de la Presidència
Fecha de disposición17 Mayo 2023
Fecha de publicación22 Mayo 2023

En data 31 de març de 2023, entra a la Direcció General d'Administració Local (DGAL), amb el número de registre E 9056/55704/2023, la sol·licitud de l'Ajuntament de Vallcebre de modificació de l'agrupació dels municipis de Vallcebre, Fígols, Gisclareny, Castell de l'Areny, Montclar i Capolat per al manteniment en comú del lloc de treball de secretaria de classe tercera, reservat a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala de secretaria intervenció, per la qual el municipi de Vallcebre es vol separar de l'agrupació.

En data 19 d'abril de 2023, la DGAL requereix a l'Ajuntament de Vallcebre que aporti documentació per completar l'expedient. En data 26 d'abril de 2023, l'Ajuntament de Vallcebre tramet per EACAT la documentació requerida.

S'adjunta la documentació relativa a l'expedient de modificació de l'agrupació, per la qual l'Ajuntament de Vallcebre, en l'Acord del Ple de data 7 de febrer de 2023, aprova inicialment la modificació de l'agrupació constituïda pels municipis de Vallcebre, Fígols, Gisclareny, Castell de l'areny, Montclar i Capolat per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria intervenció, en el sentit de separar-se'n.

L'Ajuntament compleix el tràmit d'informació pública i d'audiència a les persones interessades sense que durant el termini d'exposició s'hagi presentat cap reclamació, al·legació o suggeriment, de manera que queda acreditat a l'expedient que l'Acord ha esdevingut definitiu.

Per fer efectiva la modificació de l'agrupació existent entre els municipis de Vallcebre, Fígols, Gisclareny, Castell de l'Areny, Montclar i Capolat, en el sentit de poder-ne desagrupar el municipi de Vallcebre, cal que tots els municipis que integren l'agrupació adoptin els respectius acords de modificació de l'agrupació existent. En aquest sentit, en l'Acord de Ple de l'Ajuntament de Vallcebre es deixa constància que la resta de municipis de l'agrupació ja han adoptat els respectius acords de ple que aproven l'esmentada modificació de l'agrupació.

Atès que, derivat d'aquests acords per modificar l'agrupació, les característiques del lloc de treball de secretaria intervenció es modificaran, els ajuntaments han d'instruir i adoptar els acords necessaris per modificar les relacions de llocs de treball o els instruments de gestió de personal que correspongui o les plantilles de personal per tal d'adaptar-los a les noves circumstàncies.

La motivació principal que justifica la sol·licitud de l'Ajuntament de Vallcebre i que reflecteix la memòria justificativa aportada a l'expedient, signada per la presidència de totes les corporacions afectades per la modificació, és que...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR