RESOLUCIÓ EMT/3764/2023, de 30 d'octubre, per la qual s'obre convocatòria per a l'any 2023 per a la concessió de subvencions en relació amb les actuacions de la Línia 2 del Programa de suport a la implementació de les Polítiques Actives d'Ocupació en municipis de menys de 1.000 habitants de Catalunya, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC-MICROMUNICIPIS) (ref. BDNS 725148).

Fecha de disposición30 Octubre 2023
Fecha de publicación13 Noviembre 2023
EmisorServei Públic d'Ocupació de Catalunya

El Programa de suport a la implementació de les Polítiques Actives d'Ocupació en municipis de menys de 1.000 habitants de Catalunya, regulat a l'Ordre EMT/31/2022, de 28 de febrer, té per objecte millorar l'ocupabilitat de les persones treballadores desocupades que tenen més dificultats d'accés al mercat de treball, i afavorir-ne la inserció laboral millorant la seva qualificació professional, mitjançant els contractes laborals subvencionats, i la formació i l'acompanyament que han de rebre aquestes persones durant el contracte de treball, i a la vegada minimitzar el desequilibri poblacional dels territoris als quals s'adreça el programa.

El programa, permet implementar alguns dels serveis ocupacionals que estableix l'article 16.1 de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, en els municipis de menys de 1.000 habitants que no disposen de la capacitat tècnica i organitzativa per concórrer a altres programes del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC).

Atesa l'experiència en la primera convocatòria del Programa, es va considerar necessari introduir algunes modificacions en la normativa reguladora, que ha quedat modificada per l'Ordre EMT/224/2023, de 4 d'octubre, de modificació de l'Ordre EMT/31/2022, de 28 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa de suport a la implementació de les Polítiques Actives d'Ocupació en municipis de menys de 500 habitants de Catalunya (SOC – MICROMUNICIPIS).

Un dels principals canvis que s'introdueixen i que condicionen aquesta convocatòria, és la incorporació d'una nova línia de subvenció per donar continuïtat als projectes amb accions de segona fase que acabin d'assegurar l'assoliment de la inserció laboral en aquells casos en els que, finalitzat el període d'execució de la primera fase, encara queda recorregut per assolir plenament la inserció sociolaboral i garantir l'autosuficiència de les persones destinatàries en aquell entorn rural.

Atès el Decret 71/2015, de 12 de maig, de reestructuració del Servei d'Ocupació de Catalunya;

Atesa la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya;

Ateses la Llei 2/2023, del 16 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023 i la Llei 3/2023, del 16 de març, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2023;

Atès el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i en allò que tingui la consideració de normativa bàsica, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol;

Atès el Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del mercat de treball i la disposició addicional novena de la Llei 3/2023, de 28 de febrer, d'Ocupació;

Atesa la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència i el dret d'accés a la informació pública i el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública.

Atesa la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

Atesa la Llei 19/2020, de 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació.

Atesa la Llei 11/2014, de 10 d'octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

Atesa la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència.

Vist l'informe del Servei Jurídic i la fiscalització favorable de la Intervenció Delegada, i havent informat prèviament al Consell de Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, fent ús de les facultats que em són conferides, d'acord amb l'article 27 de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya;

Per tot això,

Resolc:

Article 1

Objecte

Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria per a l'any 2023 per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions destinades a les actuacions de la Línia 2 del Programa de suport a la implementació de les Polítiques Actives d'Ocupació en municipis de menys de 1.000 habitants de Catalunya, previstes a l'Ordre EMT/31/2022, de 28 de febrer (DOGC núm. 8618, de 3 de març) modificada per l'Ordre EMT/224/2023, de 4 d'octubre, (DOGC num. 9017, de 10 d'octubre).

Article 2

Actuacions subvencionables

Les actuacions subvencionables per aquesta convocatòria son les previstes a la base 2.3 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/31/2022, de 28 de febrer.

2.1 Actuació de contractació laboral

L'actuació de contractació laboral es desenvolupa d'acord a la base 5.1 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/31/2022, de 28 de febrer.

Per aquesta convocatòria els contractes laborals poden ser de fins a un màxim de 12 mesos de durada i a jornada completa i no es podran substituir les baixes de les persones participants en el cas d'extinció de la relació laboral.

2.2 Actuació de formació

L'actuació de formació es desenvolupa d'acord amb la base 5.2 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/31/2022, de 28 de febrer.

Per a aquesta convocatòria, l'actuació de formació te caràcter opcional i ha d'estar enfocada principalment a les ofertes laborals que es puguin preveure d'acord a les necessitats del teixit empresarial i de la persona participant.

Només serà subvencionable la formació transversal i sectorial prevista a la lletra a) de la base 5.2 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/31/2022, de 28 de febrer.

L'entitat beneficiaria pot escollir el tipus de formació, d'acord a les necessitats de la persona participant i del teixit productiu del territori, d'entre totes les especialitats que queden recollides al Catàleg d'Especialitats Formatives del SOC. L'annex 1 d'aquesta convocatòria detalla les famílies professionals sobre les quals es pot sol·licitar les accions formatives.

La durada màxima de les accions formatives és de 120h i es pot dur a terme tant en modalitat presencial com en línia.

2.3 Actuació d'acompanyament

L'actuació d'acompanyament es desenvolupa d'acord amb la base 5.3 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/31/2022, de 28 de febrer, i és de caràcter obligatori.

Aquesta actuació s'executa a través de personal tècnic d'acompanyament per part de les entitats que es regulen a la lletra b) de la base 3.1 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/31/2022, de 28 de febrer.

Per aquesta convocatòria, l'actuació d'acompanyament ha d'estar enfocada a la inserció sociolaboral. El nombre mínim de persones a acompanyar per cada persona tècnica d'acompanyament serà de 4 i el nombre màxim serà de 10.

Article 3

Entitats beneficiàries

Les entitats beneficiàries de les subvencions que preveu aquesta Resolució són les que recull la base 3.1 de l'annex 1 de, l'Ordre EMT/31/2022, de 28 de febrer i que han executat projectes subvencionats a l'empara de la Resolució EMT/1349/2022, de 4 de maig.

Article 4

Requisits per obtenir la condició d'entitat beneficiària

Els requisits per obtenir la condició d'entitat beneficiària estan recollits a la base 4 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/31/2022, de 28 de febrer.

Article 5

Persones destinatàries

Les persones destinatàries de les subvencions que estableix aquesta Resolució són les que preveu la base 6 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/31/2022, de 28 de febrer i que han participat en els projectes subvencionats a l'empara de la Resolució EMT/1349/2022, de 4 de maig.

En virtut de l'establert a la base 7.3 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/31/2022, de 28 de febrer, donades les característiques de les persones destinatàries d'aquesta convocatòria, no són d'aplicació els procediments de selecció establerts a l'apartat 1 i 2 de la mateixa base, no obstant cal que les persones destinatàries es trobin inscrites com a demandants d'ocupació amb anterioritat a la seva contractació.

Article 6

Aplicació pressupostària i import convocat

6.1 L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 670.000,00 euros, amb càrrec a les partides pressupostàries D/460000127/331M/0000, D/469000127/331M/0000 i D/482000127/331M/0000 del pressupost del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per a l'any 2023.

Si escau, es faran els tràmits corresponents per redistribuir els crèdits entre les partides pressupostàries per tal d'imputar correctament les entitats beneficiàries de les subvencions, d'acord amb la seva naturalesa econòmica, a l'estructura econòmica del pressupost del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per a l'any 2023.

6.1.1 Aquests imports es poden ampliar mitjançant una resolució de la persona titular de la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

6.1.2 La concessió de les subvencions que preveu aquesta Resolució, així com l'efectivitat de la quantia addicional esmentada, resten condicionades a la disponibilitat efectiva del crèdit en el moment anterior a la resolució de la concessió de la subvenció.

6.2 Les actuacions que preveu aquesta Resolució van a càrrec dels programes acordats a la LXXXIII Conferència Sectorial d'Ocupació i Afers Laborals del Ministeri de Treball i Economia Social de l'any 2023, i segons l'Ordre TES/630/2023, de 14 de juny, per la qual es distribueixen territorialment per a l'exercici econòmic del 2023, per a la seva gestió per les comunitats autònomes amb competències...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR