RESOLUCIÓN EDU/1473/2024, de 23 de abril, por la que se abre el procedimiento de convocatoria pública para la concesión de subvenciones a los ayuntamientos de Cataluña, destinadas a la financiación de las oficinas municipales de escolarización, para el curso 2023-2024 (ref. BDNS 757485).

Fecha de disposición23 Abril 2024
Fecha de publicación02 Mayo 2024
EmisorDepartament d'Educació

El Departament d'Educació, dins el marc del desplegament del Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya, vol impulsar la nova creació d'oficines municipals d'escolarització (OME) en municipis de Catalunya on encara no existeixen, i col·laborar en les despeses de funcionament tant d'aquestes oficines noves com de les ja existents.

Mitjançant l'Ordre EDU/47/2024, de 13 de març, s'han aprovat les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions als ajuntaments de Catalunya, destinades al finançament de les oficines municipals d'escolarització, per al curs 2023-2024 (DOGC núm. 9125, de 19.3.2024).

Per tot això, de conformitat amb el que preveuen el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a proposta de la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa,

 

Resolc:

 

-1 Objecte i finalitat

L'objecte d'aquesta Resolució és obrir el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions als ajuntaments de Catalunya, en règim de concurrència no competitiva, destinades al finançament de les oficines municipals d'escolarització (OME), per al curs 2023-2024.

La finalitat de la subvenció és col·laborar en el finançament de les OME, per tal que aquest òrgan gestioni la informació, l'acompanyament i la tramitació de sol·licituds en els diferents procediments d'admissió i les altres funcions que li han estat encomanades per la legislació vigent.

 

-2 Bases reguladores

Aquesta convocatòria es regeix per l'Ordre EDU/47/2024, de 13 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions als ajuntaments de Catalunya, destinades al finançament de les oficines municipals d'escolarització, per al curs 2023-2024.

 

-3 Ajuntaments beneficiaris

3.1 Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions els ajuntaments que tinguin una OME que estigui en funcionament durant el curs 2023-2024, sempre que l'acord de creació o renovació de l'OME, d'acord amb l'article 19.1 del Decret 11/2021, de 16 de febrer, s'hagi formalitzat mitjançant conveni amb el Departament d'Educació, en una data anterior a la publicació de la convocatòria de subvencions corresponent.

3.2 Als efectes d'aquesta convocatòria, es consideren OME de nova creació aquelles oficines que no estaven en funcionament abans de la publicació del Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya i que no hagin rebut subvenció en la convocatòria pública per a la concessió de subvencions pel mateix concepte en convocatòries anteriors.

Els ajuntaments que tenien en funcionament una OME d'acord amb l'antic Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'establia el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, no es consideren OME de nova creació. En aquesta cas es...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR