RESOLUCIÓ CLT/3781/2023, de 2 de novembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a municipis per a la redacció de projectes d'obra d'equipaments culturals de titularitat municipal per al període 2023-2025 (ref. BDNS 725332).

Fecha de disposición02 Noviembre 2023
Fecha de publicación13 Noviembre 2023
EmisorOficina de Suport a la Iniciativa Cultural

Atès l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptat en la sessió del 19 d'octubre de 2023, pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a municipis per a la redacció de projectes d'obra d'equipaments culturals de titularitat municipal per al període 2023-2025,

Resolc:

Que es publiqui íntegrament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de 19 d'octubre de 2023, pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a municipis per a la redacció de projectes d'obra d'equipaments culturals de titularitat municipal per al període 2023-2025.

Barcelona, 2 de novembre de 2023

Jordi Foz i Dalmau

President del Consell d'Administració

Acord

del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, de 19 d'octubre de 2023, pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a municipis per a la redacció de projectes d'obra d'equipaments culturals de titularitat municipal per al període 2023-2025.

Vist l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptat en la sessió del 24 de novembre de 2020, pel qual s'aproven les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència, publicat mitjançant la Resolució CLT/3216/2020, de 8 de desembre (DOGC núm. 8292, d'11.12.2020). Aquestes bases han estat modificades pels acords del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptats en les sessions del 28 de gener de 2021 (Resolució CLT/198/2021, de 29 de gener; DOGC núm. 8334, de 5.2.2021) i del 16 de febrer de 2023 (Resolució CLT/526/2023, de 16 de febrer; DOGC núm. 8861, de 23.2.2023);

Vist l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptat en la sessió del 19 d'octubre de 2023, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions a municipis per a la redacció de projectes d'obra d'equipaments culturals de titularitat municipal, publicat mitjançant la Resolució CLT/3639/2023, de 25 d'octubre (DOGC núm. 9032, de 2.11.2023);

D'acord amb el que disposen l'article 92.4 del Text refós de la...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR