RESOLUCIÓN ACC/1401/2024, de 25 de abril, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo de Administración por el que se aprueban las bases reguladoras de una línea de subvenciones dirigidas a los entes locales para la ejecución de actuaciones de mantenimiento y conservación de cauces públicos en tramos urbanos del distrito de cuenca fluvial de Catalunya y para la ejecución de actuaciones de prevención y reparación de los daños en el dominio público hidráulico en tramos urbanos de cauces públicos de la parte catalana de las cuencas compartidas, y la delegación en la Dirección de la Agencia Catalana del Agua de las facultades para aprobar las convocatorias correspondientes y para resolver el otorgamiento de las subvenciones.

Fecha de disposición25 Abril 2024
Fecha de publicación29 Abril 2024
EmisorAgència Catalana de l'Aigua

Atès que el Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua, reunit el 24 d'abril de 2024, ha acordat aprovar les bases reguladores d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per a l'execució d'actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans del districte de conca fluvial de Catalunya i per a l'execució d'actuacions de prevenció i reparació dels danys en el domini públic hidràulic en trams urbans de lleres públiques de la part catalana de les conques compartides, i la delegació en la Direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua de les facultats per aprovar les convocatòries corresponents i per resoldre l'atorgament de les subvencions,

 

Resolc:

 

—1 Fer públic l'Acord del Consell d'Administració pel qual s'aproven les bases reguladores d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per a l'execució d'actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans del districte de conca fluvial de Catalunya i per a l'execució d'actuacions de prevenció i reparació dels danys en el domini públic hidràulic en trams urbans de lleres públiques de la part catalana de les conques compartides, i la delegació en la Direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua de les facultats per aprovar les convocatòries corresponents i per resoldre l'atorgament de les subvencions, que s'adjunta com a annex.

 

—2 Aquesta Resolució entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

—3 Contra l'Acord annex a aquesta Resolució, les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé directament recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu corresponent en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació esmentada, de conformitat amb els articles 45 i següents de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Barcelona, 25 d'abril de 2024

 

Samuel Reyes López

Director

 

 

Annex

Acord del Consell d'Administració pel qual s'aproven les bases reguladores d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per a l'execució d'actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans del districte de conca fluvial de Catalunya i per a l'execució d'actuacions de prevenció i reparació dels danys en el domini públic hidràulic en trams urbans de lleres públiques de la part catalana de les conques compartides, i la delegació en la Direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua de les facultats per aprovar les convocatòries corresponents i per resoldre l'atorgament de les subvencions.

 

El manteniment de les lleres públiques en bones condicions de desguàs, mitjançant l'execució d'actuacions de gestió de la vegetació i de retirada d'acumulacions de sediments i restes vegetals, és essencial per prevenir els danys en el domini públic hidràulic, així com les possibles afeccions que poden causar les inundacions a persones i béns com a conseqüència de les crescudes.

L'article 28.4 de la Llei 10/2001, de 5 de juliol, del Pla hidrològic nacional, atribueix a les administracions competents en matèria d'urbanisme i ordenació del territori la competència per a l'execució d'actuacions per fer front al risc d'inundació en els trams urbans de les lleres públiques, sens perjudici de la possibilitat que l'Administració hidràulica participi en el seu finançament.

Atès que l'article 82.c.1 de les determinacions normatives del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2022-2027, aprovat pel Decret 91/2023, de 16 de maig, preveu que el Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pugui acordar la participació de l'Agència en el finançament de les actuacions de manteniment i conservació de lleres de fins al 100%;

Atès que l'article 4 h) del Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, disposa que correspon a la Generalitat l'establiment d'auxilis econòmics a favor de les corporacions locals, les entitats i els particulars per a la realització d'actuacions d'interès públic en relació amb el cicle de l'aigua a Catalunya, i que l'article 8.1 atribueix a l'Agència Catalana de l'Aigua, com a Administració hidràulica de Catalunya, l'exercici de les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria d'aigües;

Atès que l'article 8.2 b) del Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya faculta l'Agència Catalana de l'Aigua per executar directament o col·laborar amb altres administracions en actuacions de prevenció i reparació dels danys en el domini públic hidràulic que derivin d'episodis extrems a la part catalana de les conques compartides;

Atès que l'article 92.2 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, estableix que les bases reguladores de subvencions, sotmeses als principis de publicitat, concurrència i objectivitat, han d'incloure el període en què s'ha de realitzar l'activitat objecte de subvenció i que la convocatòria ha de fixar l'aplicació pressupostària a la qual s'han d'imputar les subvencions i la quantitat màxima destinada, i també el termini de presentació de sol·licituds;

Atès l'article 92.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, en relació amb la publicació de la convocatòria de línies de subvencions que comprometin fons corresponents a exercicis pressupostaris futurs;

Atès que, d'acord amb l'article 92.3, en relació amb l'article 93.1 c) del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i amb l'article 8.1 a) dels Estatuts de l'Agència Catalana de l'Aigua, aprovats pel Decret 86/2009, de 2 de juny, el Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua té atribuïda la competència per aprovar les bases reguladores de les convocatòries de subvencions;

El Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua, reunit el 24 d'abril de 2024,

 

Acorda:

 

—1 Aprovar les bases d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per a l'execució d'actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans del districte de conca fluvial de Catalunya i per a l'execució d'actuacions de prevenció i reparació dels danys en el domini públic hidràulic en trams urbans de lleres públiques de la part catalana de les conques compartides, que consten com a annex.

L'esmentada aprovació i la convocatòria de les subvencions regulades per les bases resten condicionades al compliment de l'article 92.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

 

—2 Delegar en la Direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua la facultat d'aprovar i publicar la convocatòria de subvencions, i també la facultat de resoldre l'atorgament de les subvencions, de conformitat amb l'article 93.1 c) del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i l'article 8 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Aquestes convocatòries es regeixen per les bases aprovades.

 

—3 Fer difusió d'aquest Acord mitjançant la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la pàgina web de l'Agència Catalana de l'Aigua.

 

Barcelona, 24 d'abril de 2024

 

David Mascort Subiranas

President del Consell d'Administració

 

Pablo Herráez Vilas

Secretari

 

 

Annex

Bases reguladores

 

1. Objecte de subvenció

1.1 Són objecte de subvenció les despeses generades per la realització d'actuacions de conservació i manteniment de lleres a desenvolupar en els trams urbans de les lleres públiques del districte de conca fluvial de Catalunya, i les despeses generades per la realització d'actuacions de prevenció i reparació de danys en el domini públic hidràulic a desenvolupar en trams urbans de lleres públiques de la part catalana de les conques compartides.

Es considera una actuació de manteniment i conservació de lleres o de prevenció i reparació de danys en el domini públic hidràulic aquella consistent en un o diversos treballs especificats a la base 1.2 que es plantegen en un tram d'una mateixa llera pública que confronta amb sòl urbà i/o sòl urbanitzable com a mínim en un 75% de la seva longitud.

1.2 La tipologia d'actuacions de conservació i manteniment de lleres i de prevenció i reparació de danys en el domini públic hidràulic objecte de subvenció són:

a) Retirada de vegetació que pugui obstaculitzar el pas de l'aigua per la seva excessiva densitat.

b) Erradicació de vegetació invasora, incloent-hi els treballs de replantació amb espècies autòctones.

c) Retirada d'arbres morts o de brancatge excessiu mitjançant poda.

d) Retirada de sediments que puguin reduir la capacitat de desguàs del llit.

e) Retirada d'arrossegaments vegetals.

1.3 No són objecte de subvenció:

a) Les despeses per a la realització de manteniment d'estructures de pas (guals, obres de fàbrica, ponts).

b) Les despeses per a la retirada exclusiva de residus, deixalles i restes d'andròmines.

c) Les despeses per a actuacions de tipus geomorfològic, ni les actuacions de recuperació d'hàbitats fluvials o hàbitats propis, ni les actuacions de millora de la connectivitat longitudinal i/o transversal, que són objecte d'una línia específica de subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua.

d) Les despeses associades a actuacions de protecció davant d'avingudes que beneficiïn una zona urbana, que són objecte d'una línia específica de subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua.

e) Les despeses destinades a la retirada de sediments de més de 20.000 metres cúbics o les que, malgrat preveure'n un volum inferior, es plantegin de manera reiterada (dues...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR