RESOLUCIÓ GRI/1650/2014, de 7 de juliol, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, de dos llocs singulars al Departament de Governació i Relacions Institucionals (convocatòria de provisió núm. GRI/007/14).

SecciónCàrrecs i Personal
EmisorDepartament de Governació i Relacions Institucionals
Rango de LeyResolució

Al Departament de Governació i Relacions Institucionals hi ha vacants el lloc d'Àrea de Recerca de l'Institut d'Estudis Autonòmics i d'Àrea d'Assessorament i Coordinació de l'Oficina per al Desenvolupament de l'Autogovern.

Els llocs esmentats consten en la relació dels llocs de treball vigent del personal funcionari de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i la descripció dels llocs de treball que cal proveir ha estat inclosa en el manual d’organització del Departament de Governació i Relacions Institucionals.

En conseqüència, d’acord amb el que estableix el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i vist l’informe de la Intervenció Delegada,

Resolc:

-1 Obrir la convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, dels llocs d'Àrea de Recerca de l'Institut d'Estudis Autonòmics, i d'Àrea d'Assessorament i Coordinació de l'Oficina per al Desenvolupament de l'Autogovern del Departament de Governació i Relacions Institucionals (convocatòria de provisió núm. GRI/007/14), que es detallen en l’annex 1 d’aquesta Resolució.

-2 Aprovar les bases de la convocatòria que figuren en l’annex 2 d’aquesta Resolució.

-3 Les sol·licituds s’han de presentar, en el termini de 15 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el DOGC, en el Registre General del Departament de Governació i Relacions Institucionals (Via Laietana, 26, 08003 Barcelona); en el registre dels serveis territorials del Departament a Barcelona (carrer de la Tapineria, 10, 08002 Barcelona), Girona (plaça de Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona), Lleida (carrer de Lluís Companys, 1, 25003 Lleida), Tarragona (carrer de Sant Francesc, 3, 43071 Tarragona) i les Terres de l’Ebre (carrer de Montcada, 23, 43500 Tortosa), o per qualsevol altre dels mitjans previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant la directora de Serveis del Departament de Governació i Relacions Institucionals, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació, o bé recurs contenciós administratiu, davant els jutjats contenciosos administratius, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació.

Barcelona, 7 de juliol de 2014

P. d. (Resolución GRI/1728/2013, DOGC núm. 6434, de 7.8.2013)

Lluís Bertran Saura

Secretari general

Annex 1

Lloc 1

Descripció del lloc de treball

–1 Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: Àrea de Recerca.

Departament: Governació i Relacions Institucionals.

Unitat directiva: Institut d'Estudis Autonòmics.

Localitat: Barcelona.

Nivell: 30.2.

Complement específic: 38.916,72 euros.

Horari: dedicació especial.

Jornada: superior a la normal.

Tipus de lloc: singular.

Forma de provisió: lliure designació.

Norma funcional: DOGC núm. 6405, de 27 de juny de 2013.

–2 Requisits de participació

Grup: A, subgrup A1.

Mobilitat: Administració de la Generalitat de Catalunya.

Col·lectiu de cossos: cossos o escales d’administració general o d'administració especial del grup corresponent.

Especificació de cossos: cos superior d’administració general o tots els cossos especials del grup A.

–3 Coneixement de la llengua catalana

Coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell de suficiència (C) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent.

–4 Contingut funcional

4.1 Missió:

Col·laborar amb el/la director/a de l'Institut d'Estudis Autonòmics en la fixació de les línies prioritàries de recerca i la planificació i execució de les activitats de recerca de l'Institut, i encarregar-se de la planificació i de supervisar l'organització i coordinació de les activitats de recerca i de les relacions externes (universitats, centres de recerca, investigacions, etc.).

4.2 Finalitats/Funcions:

a ) Col·laborar amb el/la director/a de l'Institut en la planificació i l'execució de les activitats d'estudi i recerca de l'Institut.

b ) Preparar els projectes d'estudis i activitats de recerca de l'Institut.

c ) Preparar i organitzar seminaris, jornades i altres activitats científiques.

d ) Coordinar les activitats d'estudi i recerca i el seguiment de la seva execució.

e ) Supervisar el fons documental i bibliogràfic i de les publicacions de l'Institut.

f ) Fer el seguiment de l'activitat de recerca realitzada per becaris i pels altres investigadors/ores que col·laboren amb l'Institut.

g ) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

4.3 Tasques bàsiques o activitats:

 1. Coordina l'elaboració del Pla anual de recerca.

 2. Col·labora amb el/la director/a en la planificació dels projectes de recerca de l'Institut d'Estudis Autonòmics.

 3. Elabora projectes d'estudis i recerca, els proposa al director/a i en supervisa l'execució.

 4. Coordina la preparació i organització de seminaris, jornades, col·loquis, cursos i altres activitats científiques.

 5. Proposa i selecciona temes i ponents per als seminaris, jornades, col·loquis, cursos i altres activitats científiques que organitza l'Institut.

 6. Coordina i fa el seguiment de les activitats d'estudi i recerca.

 7. Supervisa el fons documental i bibliogràfic de l'Institut d'Estudis Autonòmics.

 8. Fa propostes, assessora, cerca treballs, planifica el Pla editorial i supervisa les publicacions de les diferents col·leccions de l'Institut.

 9. Fa propostes, assessora i proposa temes i autors per a la Revista d'Estudis Autonòmics i Federals.

 10. Supervisa el disseny de la pàgina web i de les publicacions electròniques de l'Institut.

 11. Supervisa el seguiment dels becaris de l'Institut d'Estudis Autonòmics.

 12. S'encarrega de les relacions externes...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR