RESOLUCIÓ PRE/1548/2013, de 3 de juliol, de convocatòria de provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball del Gabinet Jurídic de la Generalitat del Departament de la Presidència (convocatòria de provisió núm. PR 5/2013).

SecciónCàrrecs i Personal
EmisorDepartament de la Presidencia
Rango de LeyResolució

D’acord amb el que estableixen la Llei 7/1996, de 5 de juliol, d’organització dels serveis jurídics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya; l’article 40 del Decret 57/2002, de 19 de febrer, de modificació del Decret 257/1997, de 30 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis jurídics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya;

Atès que és vacant un lloc de treball del Gabinet Jurídic de la Generalitat del Departament de la Presidència, i vista la proposta del titular de l’òrgan directiu per a la seva provisió;

Atesa la vigent relació de llocs de treball de personal funcionari de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i la descripció del lloc de treball a proveir, inclòs en el manual d’organització d’aquest Departament;

Vist que la Intervenció Delegada d’aquest Departament ha dut a terme el tràmit d’intervenció corresponent;

De conformitat amb la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,

Resolc:

–1 Obrir convocatòria per proveir, pel sistema de lliure designació, un lloc de treball d’advocat/ada en cap de la Generalitat adscrit al Gabinet Jurídic de la Generalitat del Departament de la Presidència (convocatòria de provisió núm. PR 5/2013), que es detalla a l’annex 2.

–2 Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria, que consten a l’annex 1 d’aquesta Resolució.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el secretari general del Departament de la Presidència, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació, o bé poden interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona o, a elecció seva, el poden interposar davant el jutjat a la circumscripció del qual tinguin el domicili, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i els articles 8.2, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 3 de juliol de 2013

P. d. (Resolució PRE/74/2013, DOGC de 29.1.2013)

Jordi Vilajoana i Rovira

Secretari general

Annex 1

Bases

–1 Lloc de treball

S’obre la convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball del Gabinet Jurídic de la Generalitat del Departament de la Presidència, les característiques del qual són les que consten a l’apartat 1 de l’annex 2 d’aquesta convocatòria.

–2 Contingut funcional

El contingut funcional del lloc de treball objecte de convocatòria és el que consta a l’apartat 4 de l’annex 2 d’aquesta convocatòria.

–3 Requisits de participació

3.1 Pot participar en aquesta convocatòria el personal funcionari del cos d’advocacia de la Generalitat que compleixi els requisits i les condicions que estableix la normativa vigent i, en concret, els que determina la relació de llocs de treball, d’acord amb el que consta a l’apartat 2 de l’annex 2 d’aquesta convocatòria.

3.1.1 El personal funcionari esmentat pot trobar-se quant a l’Administració de la Generalitat en qualsevol de les situacions administratives que preveu la normativa.

3.1.2 En cap cas no podrà prendre-hi part el personal funcionari que estigui en suspensió d’ocupació, el traslladat de lloc de treball ni el destituït de càrrecs de comandament com a conseqüència d’expedient disciplinari mentre durin els efectes corresponents.

3.1.3 Tampoc podran prendre-hi part els funcionaris en situació diferent de servei actiu que no hagin passat el temps mínim exigit per reingressar al servei actiu.

3.2 El personal funcionari amb discapacitats hi podrà participar en igualtat de condicions que la resta de participants sempre que pugui desenvolupar les funcions del lloc de treball a proveir.

3.3 Així mateix, per prendre part en aquesta convocatòria cal tenir els coneixements orals i escrits de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent del nivell que s’assenyala a l’annex 2.

En el cas que les persones aspirants no estiguin en possessió del certificat acreditatiu corresponent, l’òrgan competent avaluarà mitjançant una prova, aquests...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR