Llei d'Adequació de Procediments Administratius en Relació Amb el Règim de Silenci Administratiu i el Termini de Resolució i Notificació, i de Primera modificació dels Articles 81, 82 i 83 de la Llei 13/1989, d'Organització, Procediment i Règim Jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (Llei 23/2002, de 18 de novembre)

Publicado enDOGC
Ámbito TerritorialNormativa de Cataluña
RangoLey

El règim jurídic de l'Administració de la Generalitat es regula avui per la Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, text que va significar un avenç important respecte a la legislació estatal quant a la regulació del silenci administratiu, atès que, davant la regulació que en feia la Llei de procediment administratiu del 17 de juliol de 1958 aleshores vigent, que establia el silenci administratiu desestimatori o negatiu amb caràcter general, l'article 81 de la Llei 13/1989 va introduir el silenci administratiu estimatori o positiu com a norma general, amb la finalitat d'observar els principis d'eficàcia i celeritat de l'Administració.

Posteriorment, la promulgació de la Llei de l'Estat 4/1999, del 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, va introduir reformes importants en relació amb els terminis de resolució dels procediments i de notificació d'aquesta resolució, i amb la regulació del sentit del silenci administratiu. Concretament, l'article 42 de la Llei 30/1992, en la redacció modificada per la Llei 4/1999, estableix l'obligació de l'Administració de dictar resolució expressa dels procediments tramitats i també marca els terminis màxims per a dictar i notificar les resolucions.

En aquest sentit, estipula que el termini màxim en què s'ha de notificar la resolució expressa d'un procediment no pot excedir els sis mesos, llevat que, per una norma amb rang de llei, s'estableixi un termini més ampli o que així ho determini la normativa comunitària europea. A més, disposa que, si les normes reguladores dels procediments no fixen un termini màxim per a dictar la resolució, es considera que aquest és de tres mesos.

Així mateix, amb l'objectiu d'evitar que els drets dels ciutadans puguin quedar perjudicats en el supòsit que l'Administració no hagi dictat la resolució en el termini establert, la nova redacció de l'article 43.2 de la Llei 30/1992 incorpora al dret administratiu, amb caràcter general, el sentit estimatori o positiu del silenci administratiu, llevat que una norma amb rang de llei o una norma de dret comunitari europeu estableixi el contrari.

En conseqüència, cal regular mitjançant una norma amb rang de llei els supòsits en què la complexitat del procediment requereix un termini superior a sis mesos perquè es pugui dictar i notificar la resolució, i cal regular també els altres supòsits en què l'estimació per silenci administratiu d'una sol·licitud particular podria afectar greument l'interès general.

L'Administració de la Generalitat, d'acord amb els principis d'eficàcia i de celeritat esmentats, amb la finalitat de servir els interessos dels ciutadans, ha d'agilitar tant com sigui possible la tramitació dels procediments administratius i restringir al màxim els supòsits que comportin una tramitació més llarga del procediment, o bé la desestimació de les sol·licituds per silenci administratiu. Així, l'objecte d'aquesta Llei és determinar els procediments per als quals, amb caràcter absolutament excepcional i pels motius exposats, cal mantenir o establir terminis de resolució i notificació superiors a sis mesos, i especificar també els supòsits en què s'ha de mantenir o establir el sentit desestimatori del silenci.

La darrera reforma legislativa feta pel legislador general en matèria de silenci administratiu ha deixat pràcticament inaplicable el règim jurídic del silenci administratiu regulat pels articles 81 i 82 de la Llei 13/1989 i produeix una divergència tècnica important entre la legislació de la Generalitat en aquesta matèria i la nova legislació de l'Estat -ara més elaborada i avançada-, divergència que obliga a aplicar a Catalunya la legislació estatal en detriment de la pròpia normativa, situació que pot arribar a generar inseguretat jurídica, ja que si les persones interessades no obtenen cap resposta en el termini establert legalment a la sol·licitud que han tramitat poden no conèixer quina resolució hi ha donat l'Administració.

Això recomana la modificació dels damunt dits articles per a acomodar-los a la legislació bàsica de l'Estat, ja que l'objectiu últim d'aquesta Llei, més enllà d'introduir les modificacions tècniques necessàries a la legislació vigent, és oferir als ciutadans més seguretat jurídica davant l'actuació de l'Administració de la Generalitat, atès que el silenci administratiu continua essent una eina de caràcter excepcional que opera només en els casos en què els òrgans administratius no dicten les resolucions d'una manera expressa en el termini establert per la normativa aplicable.

ARTICLE 1 Termini màxim de resolució i notificació dels procediments

[No vigent]

ARTICLE 2 Sentit del silenci

[No vigent]

ARTICLE 3 Procediments relatius a la concessió d'ajuts i subvencions públics

[No vigent]

ARTICLE 4 Modificació de l'article 81 de la Llei 13/1989

[No vigent]

ARTICLE 5 Modificació de l'article 82 de la llei 13/1989

[No vigent]

ARTICLE 6 Modificació de l'article 83 de la llei 13/1989

[No vigent]

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA Terminis no superiors a sis mesos

[No vigent]

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA Règim transitori dels procediments

[No vigent]

DISPOSICIONS FINALS
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA Habilitació per a la modificació reglamentària

[No vigent]

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA Entrada en vigor

[No vigent]

ANNEX
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Núm. 1

Denominació del procediment administratiu: homologació de cursos i activitats per a la millora de la qualificació professional agrícola i creació del registre corresponent.

Normativa reguladora: Ordre del 25 de gener de 1991 i Ordre del 9 de juliol de 1993, de modificació d'aquesta.

Termini màxim de resolució i notificació: 30 dies.

Efecte del silenci administratiu: desestimatori.

Núm. 2

Denominació del procediment administratiu: atorgament de les llicències per a la pesca d'angula a les comarques gironines.

Normativa reguladora: Ordre del 16 de juliol de 1997,

Termini màxim de resolució i notificació: 2 mesos.

Efecte del silenci administratiu: desestimatori.

Núm. 3

Denominació del procediment administratiu: atorgament de l'autorització de captació d'alevins de mugílids al delta de l'Ebre.

Normativa reguladora: Ordre del 24 de juliol de 1996,

Termini màxim de resolució i notificació: 2 mesos.

Efecte del silenci administratiu: desestimatori.

Núm. 4

Denominació del procediment administratiu: atorgament de llicència per a l'extracció del corall. Normativa reguladora: Decret 291/1983, del 30 de juny.

Termini màxim de resolució i notificació: 3 mesos.

Efecte del silenci administratiu: desestimatori.

Núm. 5

Denominació del procediment administratiu: Registre de les societats agràries de transformació. Normativa reguladora: Decret 111/1985, del 25 d'abril.

Termini màxim de resolució i notificació: 3 mesos.

Efecte del silenci administratiu: desestimatori.

Núm. 6

Denominació del procediment administratiu: registre d'explotacions ramaderes.

Normativa reguladora: Decret 61/1994, del 22 de febrer.

Termini màxim de resolució i notificació: 3 mesos.

Efecte del silenci administratiu: desestimatori.

Núm. 7

Denominació del procediment administratiu: inscripció en el Catàleg d'explotacions prioritàries.

Normativa reguladora: Decret 97/1997, del 15 d'abril, pel qual s'estableixen determinats criteris d'aplicació de la Llei 19/1995, de 4 de juliol, de modernització de les explotacions agràries.

Termini màxim de resolució i notificació: 6 mesos.

Efecte del silenci administratiu: desestimatori.

Departament de Benestar Social

Núm. 1

Denominació del procediment administratiu: integració dels recursos de la iniciativa social no destinats a l'atenció social de la infància i l'adolescència, en la xarxa bàsica de serveis socials de responsabilitat pública.

Normativa reguladora: Decret 284/1996, del 23 de juliol, i Decret 176/2000, del 15 de maig.

Termini màxim de resolució i notificació: 6 mesos.

Efecte del silenci administratiu: desestimatori.

Núm. 2

Denominació del procediment administratiu: reconeixement del grau de disminució, de la necessitat d'assistència d'una altra persona per a realitzar els actes essencials de la vida diària, o de la dificultat per a utilitzar transports públics col·lectius.

Normativa reguladora: Ordre del 15 de novembre de 1982, i Decret 145/1994, del 30 de maig.

Termini màxim de resolució i notificació: 3 mesos.

Efecte del silenci administratiu: desestimatori.

Núm. 3

Denominació del procediment administratiu: inscripció en el Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials.

Normativa reguladora: Ordre del 15 de juliol de 1987; Decret 145/1994, del 30 de novembre; Decret 284/1996, del 23 de juliol, i Decret 176/2000, del 15 de maig.

Termini màxim de resolució i notificació: 6 mesos.

Efecte del silenci administratiu: desestimatori.

Núm. 4

Denominació del procediment administratiu: inscripció en el Registre de Centres Especials de Treball per a Persones amb Disminució de Catalunya.

Normativa reguladora: Ordre del 12 de juny de 1992, i Decret 145/1994, del 30 de maig.

Termini màxim de resolució: 6 mesos.

Efecte del silenci administratiu: desestimatori.

Departament de Cultura

Núm. 1

Denominació del procediment administratiu: reconeixement de federacions esportives catalanes.

Normativa reguladora: Decret 70/1994, del 22 de març.

Termini màxim de resolució i notificació: 3 mesos.

Efecte del silenci administratiu: desestimatori.

Núm. 2

Denominació del procediment administratiu: reconeixement i inscripció al Registre d'entitats esportives de les unions esportives de clubs.

Normativa reguladora: Decret 70/1994, del 22 de març.

Termini màxim de resolució i notificació: 3 mesos.

Efecte del silenci administratiu: desestimatori.

Departament d'Economia i Finances

Núm. 1

Denominació del procediment administratiu: Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya.

Normativa reguladora: Decret 323/1998, de l'1 de desembre, i Decret 167/2001, del 12 de juny.

Termini màxim de resolució i notificació: 3 mesos.

Efecte del silenci administratiu: desestimatori.

Núm. 2

Denominació del procediment administratiu: inscripció i anotació al Registre de les Mutualitats de Previsió Social Voluntària de Catalunya (RMPSVC) d'actes de constitució, fusió, escissió, federació, dissolució i extinció de mutualitats.

Normativa reguladora: Llei 28/1991, del 13 de desembre.

Termini màxim de resolució i notificació: 3 mesos.

Efecte del silenci administratiu: desestimatori.

Núm. 3

Denominació del procediment administratiu: autorització per a exercir previsió social, revocació a petició pròpia i rehabilitació de l'autorització.

Normativa reguladora: Llei 28/1991, del 13 de desembre.

Termini màxim de resolució i notificació: 3 mesos.

Efecte del silenci administratiu: desestimatori.

Núm. 4

Denominació del procediment administratiu: obtenció de qualificació de jubilació mutual garantida.

Normativa reguladora: Decret 253/1997, del 30 de setembre.

Termini màxim de resolució i notificació: 3 mesos.

Efecte del silenci administratiu: desestimatori.

Núm. 5

Denominació del procediment administratiu: aprovació dels estatuts i dels reglaments reguladors del sistema d'eleccions de les caixes d'estalvis.

Normativa reguladora: Decret 190/1989, de l'1 d'agost, i Decret 172/1994, del 14 de juny.

Termini màxim de resolució i notificació: 6 mesos.

Efecte del silenci administratiu: desestimatori.

Núm. 6

Denominació del procediment administratiu: aprovació de la relació d'entitats amb dret a designar consellers generals i del nombre de representants que els corresponguin.

Normativa reguladora: Decret 190/1989, de l'1 d'agost, i Decret 172/1994, del 14 de juny.

Termini màxim de resolució i notificació: 6 mesos.

Efecte del silenci administratiu: desestimatori.

Núm. 7

Denominació del procediment administratiu: aprovació de la fundació d'una caixa d'estalvis, dels seus estatuts, el reglament regulador del sistema d'elecció i la relació d'entitats amb dret a designar consellers generals, i l'admissió al Registre.

Normativa reguladora: Decret legislatiu 1/1994, del 6 d'abril, i Decret 172/1994, del 14 de juny.

Termini màxim de resolució i notificació: 6 mesos.

Efecte del silenci administratiu: desestimatori.

Núm. 8

Denominació del procediment administratiu: sancions en matèria de consum.

Normativa reguladora: Llei 1/1990, del 8 de gener, sobre la disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i dels usuaris.

Termini màxim de resolució i notificació: 12 mesos, excepte en els procediments abreujats, en què és de 6 mesos.

Efecte de la inactivitat administrativa: caducitat del procediment sancionador.

Departament d'Ensenyament

Núm. 1

Denominació del procediment administratiu: formalització, modificació i renovació de concerts educatius.

Normativa reguladora: Decret 56/1993, del 23 de febrer, i Decret 139/1994, del 3 de maig.

Termini màxim de resolució i notificació: 6 mesos.

Efecte del silenci administratiu: desestimatori.

Núm. 2

Denominació del procediment administratiu: règim d'autorització de centres docents privats. Normativa reguladora: Decret 55/1994, del 8 de març.

Termini màxim de resolució i notificació: 3 mesos.

Efecte del silenci administratiu: desestimatori.

Departament de Governació i Relacions Institucionals

Núm. 1

Denominació del procediment administratiu: alteració de termes municipals.

Normativa reguladora: Decret 140/1988, del 24 de maig, i Decret 144/1994, del 14 de juny.

Termini màxim de resolució i notificació: 6 mesos.

Efecte del silenci administratiu: desestimatori.

Núm. 2

Denominació del procediment administratiu: delimitació de termes municipals en cas de desacord d'alguna corporació afectada.

Normativa reguladora: Decret 140/1988, del 24 de maig, i Decret 144/1994, del 14 de juny.

Termini màxim de resolució i notificació: 2 mesos.

Efecte del silenci administratiu: desestimatori.

Núm. 3

Denominació del procediment administratiu: constitució d'entitats municipals descentralitzades.

Normativa reguladora: Decret 140/1988, del 24 de maig, i Decret 144/1994, del 14 de juny.

Termini màxim de resolució i notificació: 3 mesos.

Efecte del silenci administratiu: desestimatori.

Departament de Justícia

Núm. 1

Denominació del procediment administratiu: valoració de persones o famílies sol·licitants d'acolliment simple.

Normativa reguladora: Decret 2/1997, del 7 de gener, i Decret 127/1997, del 27 de maig.

Termini màxim de resolució i notificació: 4 mesos.

Efecte del silenci administratiu: desestimatori.

Núm. 2

Denominació del procediment administratiu: valoració de persones o famílies sol·licitants d'adopció.

Normativa reguladora: Decret 2/1997, del 7 de gener, i Decret 127/1997, del 27 de maig.

Termini màxim de resolució i notificació: 6 mesos.

Efecte del silenci administratiu: desestimatori.

Departament de Medi Ambient

Núm. 1

Denominació del procediment administratiu: autorització per a la utilització d'animals per a experimentació.

Normativa reguladora: Llei 5/1995, del 21 de juny, i Decret 214/1997, del 30 de juliol.

Termini màxim de resolució i notificació: 2 mesos.

Efecte del silenci administratiu: desestimatori.

Núm. 2

Denominació del procediment administratiu: exempció de creació de comitès ètics d'experimentació animal.

Normativa reguladora: Decret 214/1997, del 30 de juliol.

Termini màxim de resolució i notificació: 3 mesos.

Efecte del silenci administratiu: desestimatori.

Núm. 3

Denominació del procediment administratiu: activitats esportives en espais inclosos en el Pla d'espais d'interès natural (PEIN), reserves naturals de fauna salvatge, reserves nacionals de caça i zones de caça controlada.

Normativa reguladora: Decret 148/1992, del 9 de juny.

Termini màxim de resolució i notificació: 1 mes.

Efecte del silenci administratiu: desestimatori.

Núm. 4

Denominació del procediment administratiu: autorització de tallades forestals arreu.

Normativa reguladora: Llei 6/1988, del 30 de març, i Decret legislatiu 10/1994, del 26 de juliol,

Termini màxim de resolució i notificació: per a les espècies de creixement lent: 3 mesos; espècies de creixement ràpid: comunicació.

Efecte del silenci administratiu: desestimatori per a les autoritzacions.

Núm. 5

Denominació del procediment administratiu: autoritzacions per a encendre foc i altres autoritzacions de prevenció d'incendis forestals.

Normativa reguladora: Decret 187/1994, del 26 de juliol, i Decret 64/1995, del 7 de març.

Termini màxim de resolució i notificació: 1 mes.

Efecte del silenci administratiu: desestimatori.

Núm. 6

Denominació del procediment administratiu: autorització per a la captura amb finalitats científiques de qualsevol espècie protegida, o objecte de caça o d'aprofitament piscícola, i també qualsevol altre vertebrat autòcton, i per a la recol·lecció d'invertebrats als espais naturals de protecció especial.

Normativa reguladora: Decret 148/1992, del 9 de juny, i Decret 187/1994, del 26 de juliol.

Termini màxim de resolució i notificació: 1 mes.

Efecte del silenci administratiu: desestimatori.

Núm. 7

Denominació del procediment administratiu: autorització per a obtenir informació gràfica, visual, sonora o de qualsevol tipus de les espècies sensibles o molt sensibles.

Normativa reguladora: Decret 148/1992, del 9 de juny, i Decret 187/1994, del 26 de juliol.

Termini màxim de resolució i notificació: 1 mes.

Efecte del silenci administratiu: desestimatori.

Núm. 8

Denominació del procediment administratiu: autorització d'abocament d'aigües residuals de terra a mar, i les seves instal·lacions.

Normativa reguladora: Decret 165/1992, del 26 d'octubre.

Termini màxim de resolució i notificació: 6 mesos.

Efecte del silenci administratiu: desestimatori.

Núm. 9

Denominació del procediment administratiu: autorització mitjançant programes de descontaminació gradual dels abocaments d'aigües residuals.

Normativa reguladora: Decret 83/1996, del 5 de març.

Termini màxim de resolució i notificació: 6 mesos.

Efecte del silenci administratiu: desestimatori.

Departament de Política Territorial i Obres Públiques

Núm. 1

Denominació del procediment administratiu: autorització per a la realització de serveis de transport de viatgers discrecionals amb cobrament individual, amb reiteració d'itinerari o sense reiteració.

Normativa reguladora: Decret 319/1990, del 21 de desembre.

Termini màxim de resolució i notificació: 3 mesos.

Efecte del silenci administratiu: desestimatori.

Núm. 2

Denominació del procediment administratiu: atorgament de concessions administratives per a l'ocupació del domini públic portuari de la zona de serveis dels ports adscrits a Ports de la Generalitat per un termini superior a tres anys o per un altre d'inferior però amb obres o instal·lacions no desmuntables.

Normativa reguladora: Llei 5/1998, del 17 d'abril, de ports de Catalunya.

Termini màxim de resolució i notificació: 8 mesos.

Efecte del silenci administratiu: desestimatori.

Núm. 3

Denominació del procediment administratiu: establiment de la línia d'edificació a una distància inferior a la regulada amb caràcter general.

Normativa reguladora: Llei 7/1993, del 30 de setembre.

Termini màxim de resolució i notificació: 6 mesos.

Efecte del silenci administratiu: desestimatori.

Núm. 4

Denominació del procediment administratiu: autoritzacions d'obres o activitats en les zones de servitud i d'afectació o dins la zona delimitada per la línia d'edificació a les carreteres.

Normativa reguladora: Llei 7/1993, del 30 de setembre.

Termini màxim de resolució i notificació: 4 mesos.

Efecte del silenci administratiu: desestimatori.

Núm. 5

Denominació del procediment administratiu: autorització d'ús de la zona de servitud de protecció corresponent al litoral de Catalunya.

Normativa reguladora: Decret 55/1992, del 10 de febrer.

Termini màxim de resolució i notificació: 6 mesos.

Efecte del silenci administratiu: desestimatori.

Departament de Sanitat i Seguretat Social

Núm. 1

Denominació del procediment administratiu: reconeixement de l'interès sanitari d'actes de caràcter científic.

Normativa reguladora: Ordre del 9 d'octubre de 1986.

Termini màxim de resolució i notificació: 2 mesos.

Efecte del silenci administratiu: desestimatori.

Núm. 2

Denominació del procediment administratiu: autorització per a la instal·lació i el canvi de titularitat de farmacioles.

Normativa reguladora: Decret 201/2002, del 23 de juliol, de modificació del Decret 253/1993, del 8 d'octubre, pel qual s'estableix el procediment d'autorització i règim jurídic de les farmacioles

Termini màxim de resolució i notificació: 9 mesos.

Efecte del silenci administratiu: desestimatori.

Núm. 3

Denominació del procediment administratiu: autorització per a la instal·lació de noves oficines de farmàcia.

Normativa reguladora: Decret 40/1992, del 17 de febrer.

Termini màxim de resolució i notificació: 9 mesos.

Efecte del silenci administratiu: desestimatori.

Núm. 4

Denominació del procediment administratiu: autorització corresponent al trasllat d'oficines de farmàcia, locals d'oficina de farmàcia i tancament d'oficines de farmàcia.

Normativa reguladora: Decret 40/1992, del 17 de febrer, i Decret 58/1997, del 4 de març.

Termini màxim de resolució i notificació: 6 mesos.

Efecte del silenci administratiu: desestimatori.

Núm. 5

Denominació del procediment administratiu: establiment d'horaris i vacances i organització dels serveis d'urgència.

Normativa reguladora: Decret 270/2001, del 9 d'octubre, de modificació del Decret 321/1996, de l'1 d'octubre, sobre horaris d'atenció al públic, serveis d'urgència, vacances i tancament temporal voluntari de les oficines de farmàcia.

Termini màxim de resolució i notificació: 2 mesos.

Efecte del silenci administratiu: desestimatori.

Núm. 6

Denominació del procediment administratiu: autorització per construir i ampliar cementiris.

Normativa reguladora: Decret 297/1997, del 25 de novembre.

Termini màxim de resolució i notificació: 6 mesos.

Efecte del silenci administratiu: desestimatori.

Núm. 7

Denominació del procediment administratiu: autorització prèvia per a la creació la modificació, l'ampliació, el trasllat i el tancament de centres, serveis i establiments sanitaris.

Normativa reguladora: Decret 118/1982, del 6 de maig, i Ordre del 24 de gener de 1983.

Termini màxim de resolució i notificació: 3 mesos.

Efecte del silenci administratiu: desestimatori.

Núm. 8

Denominació del procediment administratiu: autorització prèvia per a la creació, la modificació, l'ampliació, el trasllat i el tancament de centres, serveis i establiments sociosanitaris.

Normativa reguladora: Decret 92/2002, del 5 de març, pel qual s'estableixen la tipologia i les condicions funcionals dels centres i serveis sociosanitaris i se'n fixen les normes d'autorització Termini màxim de resolució i notificació: 3 mesos.

Efecte del silenci administratiu: desestimatori.

Núm. 9

Denominació del procediment administratiu: autorització de centres sanitaris extractors i trasplantadors d'òrgans.

Normativa reguladora: Ordre del 16 d'agost de 1984.

Termini màxim de resolució i notificació: 3 mesos.

Efecte del silenci administratiu: desestimatori.

Núm. 10

Denominació del procediment administratiu: autorització de centres sanitaris per a la realització de trasplantaments de progenitors hemopoètics.

Normativa reguladora: Ordre del 5 de juliol de 1994.

Termini màxim de resolució i notificació: 3 mesos.

Efecte del silenci administratiu: desestimatori.

Núm. 11

Denominació del procediment administratiu: emissió de la certificació sanitària d'ambulàncies.

Normativa reguladora: Decret 182/1990, del 3 de juliol.

Termini màxim de resolució i notificació: 3 mesos.

Efecte del silenci administratiu: desestimatori.

Núm. 12

Denominació del procediment administratiu: autorització de tractaments amb opiacis.

Normativa reguladora: Ordre del 20 de febrer de 1991; Reial decret 75/1990, del 19 de gener; Reial decret 1131/1990, del 14 de setembre, i Reial decret 5/1996, del 15 de gener.

Termini màxim de resolució i notificació: 3 mesos.

Efecte del silenci administratiu: desestimatori.

Núm. 13

Denominació del procediment administratiu: acreditació de centres hospitalaris.

Normativa reguladora: Ordre del 10 de juliol de 1991.

Termini màxim de resolució i notificació: 3 mesos.

Efecte del silenci administratiu: desestimatori.

Núm. 14

Denominació del procediment administratiu: acreditació de centres i establiments on es realitzen pràctiques abortives.

Normativa reguladora: Ordre del 17 de novembre de 1992.

Termini màxim de resolució i notificació: 3 mesos.

Efecte del silenci administratiu: desestimatori.

Núm. 15

Denominació del procediment administratiu: certificació de criteris de qualitat de les unitats assistencials de radiodiagnòstic, radioteràpia i de medicina nuclear.

Normativa reguladora: Reial decret 1976/1999, del 23 de desembre, i Reial decret 1566/1998, del 17 de juliol i el Reial decret 1841/1997, de 5 de desembre

Termini màxim de resolució i notificació: 6 mesos.

Efecte del silenci administratiu: desestimatori.

Núm. 16

Denominació del procediment administratiu: sancions en matèria d'higiene alimentària.

Normativa reguladora: Llei 15/1983, del 14 de juliol, i Decret 278/1993, del 9 de novembre.

Termini màxim de resolució i notificació: 7 mesos.

Efecte del silenci administratiu: caducitat del procediment sancionador.

Núm. 17

Denominació del procediment administratiu: sancions en matèria de productes farmacèutics.

Normativa reguladora: Llei 25/1990, del 20 de desembre; Llei 14/1986, del 25 d'abril; Llei 13/1991, del 13 de desembre, i Decret 278/1993, del 9 de novembre.

Termini màxim de resolució i notificació: 7 mesos.

Efecte del silenci administratiu: caducitat del procediment sancionador.

Departament de Treball

Núm. 1

Denominació del procediment administratiu: qualificacions i inscripcions de la constitució de cooperatives, federacions i confederacions de cooperatives.

Normativa reguladora: Decret legislatiu 1/1992, del 10 de febrer.

Termini màxim de resolució i notificació: 3 mesos.

Efecte del silenci administratiu: desestimatori.

Núm. 2

Denominació del procediment administratiu: qualificacions i inscripcions, anotacions i cancel·lacions de fusió pròpia o per absorció i escissió de cooperatives.

Normativa reguladora: Decret 33/1993, del 9 de febrer.

Termini màxim de resolució i notificació: 3 mesos.

Efecte del silenci administratiu: desestimatori.

Núm. 3

Denominació del procediment administratiu: qualificacions i inscripcions, anotacions i cancel·lacions de l'acord de dissolució i de liquidació, i també la transformació de cooperativa en societat limitada o de societat limitada en cooperativa

Normativa reguladora: Decret 33/1993, del 9 de febrer.

Termini màxim de resolució i notificació: 3 mesos.

Efecte del silenci administratiu: desestimatori.

Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació

Núm. 1

Denominació del procediment administratiu: reconeixement d'universitats privades.

Normativa reguladora: Llei orgànica 6/2001, del 21 de desembre, d'universitats, i Reial decret 557/1991, del 12 d'abril.

Termini màxim de resolució i notificació: 12 mesos.

Efecte del silenci administratiu: desestimatori.

Núm. 2

Denominació del procediment administratiu: creació, reconeixement, reordenació i revocació de centres docents universitaris, i la implantació i la revocació de la implantació d'ensenyaments conduents a l'obtenció de títols amb validesa acadèmica oficial en aquests centres.

Normativa reguladora: Decret 258/1997, del 30 de setembre.

Termini màxim de resolució i notificació: 6 mesos.

Efecte del silenci administratiu: desestimatori.

Núm. 3

Denominació del procediment administratiu: aprovació de l'adscripció i la desadscripció de centres docents d'ensenyament superior, i també de l'autorització i la revocació de la implantació d'ensenyaments en aquests centres.

Normativa reguladora: Decret 390/1996, del 2 de desembre.

Termini màxim de resolució i notificació: 6 mesos.

Efecte del silenci administratiu: desestimatori.

Núm. 4

Denominació del procediment administratiu: sancions en matèria de comerç.

Normativa reguladora: Llei 1/1990, del 8 de gener, sobre la disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i dels usuaris.

Termini màxim de resolució i notificació: 12 mesos, excepte en els procediments abreujats, en què és de 6 mesos.

Efecte de la inactivitat administrativa: caducitat del procediment sancionador.

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR