REIAL DECRET 1383/1978, de 23 de juny, que traspassa competències de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria d'Agricultura.

SecciónDiversos
EmisorPresidència del Govern de L'Estat
Rango de LeyReial Decret

El Reial Decret-llei quaranta-u/mil nou-cents setanta-set, de vint-i-nou de setembre, que restablí provisionalment la Generalitat de Catalunya, desplegat per Reial Decret dos mil cinc-cents quaranta-tres/mil nou-cents setanta-set, de trenta de setembre, contenia diverses previsions a fi de fer efectiu, per part de la Generalitat de Catalunya, l'exercici de competències que actualment exerceixen diversos Organismes de l'Administració de l'Estat.

Com a òrgan de treball per a l'estudi de les transferències esmentades, i en compliment de les previsions establertes a l'article tercer de l'esmentat Reial Decret de trenta de setembre de mil nou-cents setanta-set, ha funcionat en el si de la Presidència del Govern una Comissió Mixta de transferència de competències a la Generalitat de Catalunya, que s'ha encarregat de dur a efecte els estudis pertinents i de proposar al Govern l'adopció dels corresponents acords relatius a la transferència a la Generalitat de la gestió de funcions, activitats i serveis de la competència de l'Administració de l'Estat.

La Comissió Mixta referida ha distribuït els estudis que li van ser encomanats entre els diferents grups de treball constituïts en el seu si. Aquests grups han elaborat propostes i han arribat a acords que foren aprovats definitivament a la Sessió Plenària de la Comissió Mixta celebrada a Barcelona el dia disset d'abril de mil nou-cents setanta-vuit.

Elevats al Govern els acords esmentats i un cop estudiades les implicacions existents, des del punt de vista de les necessàries modificacions de la legislació vigent i de les transferències a operar en matèria pressupostària i de personal, ha considerat oportú d'acceptar les propostes de la Comissió Mixta i de realitzar una transferència efectiva de competències a la Generalitat de Catalunya.

D'acord amb el present Decret, es transfereix a la Generalitat de Catalunya un bon grup de competències de les que en matèria d'agricultura eren atribuïdes per la legislació vigent a l'Administració estatal, amb la reserva, a favor d'aquesta darrera, d'aquelles que, per tal com sobrepassen el marc dels interessos propis de Catalunya i afecten l'economia nacional, fan necessària la intervenció de l'Administració de l'Estat.

En virtut d'això i fent ús de l'autorització continguda als articles sisè, c), i novè del Reial Decret quaranta-u/mil nou-cents setanta-set, de vint-i-nou de setembre, a proposta del Ministre de la Presidència del Govern i prèvia deliberació del Consell de Ministres en la seva reunió del dia setze de juny de mil nou-cents setanta-vuit,

Disposo:

Article primer

- Extensió agrària: Es transfereixen a la

Generalitat de Catalunya les competències que, atribuïdes al Servei d'Extensió Agrària pel Decret vuit-cents trenta-set/mil nou-cents setanta-dos, de vint-i-tres de març, i disposicions complementàries, vinguin essent exercides per aquest Servei dins el territori de la Generalitat.

Article segon

- Als efectes de l'article anterior, caldrà

tenir present les particularitats i excepcions següents:

 1. En relació amb el funcionament dels Centres de Formació Professional Agrària, afectats per la transferència, el Ministeri d'Educació i Ciència i el d'Agricultura conservaran les competències que els atribueix la legislació vigent a fi de mantenir l'homologació de programes i titulacions.

 2. La Generalitat assumirà com a propis, en allò que afecti el seu territori, aquells programes que, elaborats pel Ministeri d'Agricultura i considerats d'interès nacional, s'encomanessin al Servei d'Extensió Agrària.

 3. La Generalitat tindrà a càrrec seu la preparació i edició de publicacions i d'altres ajudes àudio-visuals que abonin la tasca de les agències que en depenguin.

 4. Igualment, la Generalitat podrà desplegar els cursos de perfeccionament a què es refereix l'apartat dos de l'article cinquè del referit Decret vuit-cents trenta-set/mil nou-cents setanta-dos, sense perjudici de les oportunes col·laboracions que s'estableixin amb els òrgans centrals.

Article tercer

- Investigació agrària: La Generalitat

exercirà dins el camp de la investigació sobre el sector agrari aquelles funcions que, tot essent actualment competència de l'Institut Nacional d'Investigacions Agràries, es relacionen tot seguit:

 1. Programar i dirigir la investigació agrària d'incidència en el territori de la Generalitat.

 2. Coordinar les activitats que realitzin a Catalunya les distintes Entitats investigadores.

 3. Adoptar les mesures adients per aconseguir la coordinació de les activitats d'investigació, experimentació, divulgació i informació agrària a Catalunya.

 4. Participar, de la manera com reglamentàriament s'estableixi, en l'adopció de decisions sobre política nacional d'investigació agrària.

Article quart

- Denominacions d'origen: Es transfereixen a

la Generalitat de Catalunya, amb les excepcions contingudes als articles següents, les competències atribuïdes a l'Institut Nacional de Denominacions d'Origen per la Llei vint-i-cinc/mil nou-cents senta-dos, de dos de desembre, i disposicions complementàries, en allò que afecti l'àmbit territorial de la Generalitat.

Article cinquè

- Es continuaran regulant d'acord amb la

legislació vigent les matèries següents:

 1. L'aprovació definitiva dels Reglaments de les Denominacions d'Origen.

 2. La resolució sobre utilització de noms i marques que puguin induir a confusió.

 3. La incoació i instrucció d'expedients per infraccions comeses per Empreses instal·lades a Catalunya, en relació amb denominacions d'origen no catalanes.

Article sisè

- S'exerciran coordinadament, per part de

l'Institut Nacional de Denominacions d'Origen i de la Generalitat de Catalunya, dins l'àmbit territorial d'aquesta darrera i de la manera com reglamentàriament s'estableixi, les funcions següents:

 1. Orientar, vigilar i coordinar la producció, l'elaboració i la qualitat dels vins i altres productes emparats per denominacions d'origen o per altres denominacions.

 2. Vigilar a Catalunya la producció, l'elaboració i la qualitat dels productes que hagin de quedar sotmesos al control de característiques de qualitat no compreses al punt anterior.

 3. Promoure el reconeixement de denominacions que es considerin d'interès general.

 4. Vetllar pel prestigi de les denominacions d'origen i perseguir-ne l'ús indegut.

 5. Col·laborar en les tasques de formació i conservació del cadastre vitícola que els siguin encomanades.

 6. Col·laborar, promoure o efectuar els estudis adients a la millora tant del conreu de la vinya com de l'elaboració dels productes protegits per denominacions d'origen, igual com els estudis de mercat i la promoció corresponents a aquests productes.

 7. Vigilar l'actuació dels Consells Reguladors i prendre o promoure les mesures que calgui per aconseguir que aquests compleixin les finalitats que els són pròpies.

Article setè

- U. Quan per a l'exercici d'alguna de les

competències transferides a la Generalitat per aquest Reial Decret sigui preceptiu el dictamen del Consell d'Estat, aquesta exigència es mantindrà. La petició corresponent serà acordada per la Generalitat, tot sol·licitant-la a través del Ministeri d'Agricultura, el qual requerirà el Consell d'Estat perquè l'emeti. Se seguirà el mateix procediment quan la Generalitat acordi d'oir voluntàriament el Consell d'Estat en algun expedient. Dos. Si no s'establia altrament en aquest Reial Decret, la resta dels informes que la legislació vigent exigeixi d'altres òrgans distints del Consell d'Estat, es mantindria amb el mateix caràcter que tinguessin establert, bé que l'emissió correspondrà als òrgans equivalents que hi hagués o que es creessin dins la Generalitat.

Article vuitè

- U. Sense perjudici de l'aplicació de la

legislació reguladora de les matèries objecte de transferència per aquest Reial Decret, el règim jurídic dels actes de la Generalitat de Catalunya s'avindrà al que disposen la Llei de Règim Jurídic de l'Administració de l'Estat i la Llei de Procediment Administratiu; serà igualment d'aplicació la legislació sobre contractes de l'Estat per a aquells que celebri la Generalitat en l'exercici de les funcions transferides. Dos. Contra les resolucions i actes de la Generalitat de Catalunya cabrà el recurs de reposició previ al contenciós administratiu, llevat que per una altra disposició legal s'exigís la interposició de recurs d'alçada, el qual se substanciarà davant la mateixa Generalitat. El règim jurídic d'aquests recursos serà l'establert per les Lleis de Procediment Administratiu i de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Tres. La responsabilitat de la Generalitat procedirà i s'exigirà en els mateixos termes i casos que estableix la legislació de Règim Jurídic de l'Administració de l'Estat i d'Expropiació Forçosa. Quatre. Les transferències de béns i drets estatals que calguin per al funcionament dels serveis transferits a la Generalitat se sotmetran al règim establert per la secció cinquena, capítol primer del títol segon de la Llei del Patrimoni de l'Estat. En tot cas, pel que fa als acords de cessió de béns i drets, es determinarà si la cessió és total o parcial i si és o no limitada temporalment.

Article novè

- A l'annex d'aquest Reial Decret es recullen

les disposicions legals afectades per la transferència.

Article desè

- U. En el terme d'un mes d'ençà de l'entrada

en vigor del present Reial Decret, la Comissió Mixta procedirà a determinar els mitjans personals, pressupostaris i patrimonials que calgui posar a disposició de la Generalitat per realitzar la gestió i administració de les funcions i serveis de l'Administració de l'Estat transferits per aquest Reial Decret. Dos. La data d'efectivitat de l'adscripció del personal, de les cessions patrimonials i de les transferències pressupostàries serà la d'efectivitat del traspàs de competències a què fa referència la disposició final segona del present Reial Decret.

Disposicions finals

Primera.

- El present Reial Decret entrarà en vigor el dia mateix de la seva publicació al Boletín Oficial del Estado.

Segona.

- Les competències a què es refereix aquest Reial Decret començaran d'exercir-se per part de la Generalitat d'ençà de l'u d'octubre de mil nou-cents setanta-vuit, data en què deixaran d'intervenir els òrgans anteriorment competents, si no és per trametre a la Generalitat els documents referents a les funcions i serveis traspassats.

Tercera.

- Per ordre de la Presidència del Govern, a proposta dels Ministeris competents, es prendran les mesures necessàries per al desenrotllament i execució del present Reial Decret.

Quarta.

- La Comissió Mixta de transferència de competències a la Generalitat de Catalunya actuarà durant la fase d'aplicació d'aquesta disposició com a òrgan de coordinació, estudi i consulta i podrà proposar al Govern o bé als Ministeris competents aquelles mesures que consideri necessàries per a l'execució corresponent.

Disposicions transitòries

Primera.

- U. Els expedients iniciats abans de l'u d'octubre de mil nou-cents setanta-vuit sobre les matèries objecte de transferència per aquest Reial Decret quedaran tancats en tots els seus incidents, inclosos els recursos, per part dels òrgans actualment competents, en cas que aquest fossin els Serveis Centrals de l'Administració de l'Estat, sense que la Generalitat hi exerceixi les competències que li confereix aquest Reial Decret. Dos. En els altres casos, els serveis perifèrics de l'Administració de l'Estat trametran a la Generalitat els expedients en tramitació, en l'estat en què es trobin, perquè siguin continuats i resolts per la Generalitat, sempre que aquesta resultés competent, d'acord amb el que es disposa en aquest Reial Decret.

Segona.

- U. D'ençà de l'entrada en vigor d'aquest Reial Decret es procedirà a inventariar tot el material i documentació relatius a les competències que es transfereixin i que calgui traspassar a la Generalitat, d'acord amb la disposició transitòria primera. Dos. Si per qualsevol resolució que la Generalitat hagués de dictar calgués tenir present expedients o antecedents que hi tinguin relació i que figurin als arxius de l'Administració de l'Estat, la Generalitat els en sol·licitarà i l'Administració n'enviarà una còpia certificada del contingut o bé, si calia, els originals. En aquest cas en quedaria una còpia als arxius de procedència, en substitució dels originals tramesos.

Tercera.

- D'ençà de l'entrada en vigor d'aquest Reial Decret, la Generalitat de Catalunya procedirà a organitzar els serveis necessaris i a distribuir entre els òrgans corresponents les competències que s'hi transfereixen.

Donat a Madrid, el vint-i-tres de juny de mil nou-cents setanta-vuit.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia, José Manuel Otero Novas.

Annex

Apartat del Decret Preceptes legals afectats ---------- ---------------------------------------------- Article 1er. Articles 6, 7 i 8 del Decret 837/1972, de 23

de març. Article 2on. Article 4, apartat 2, i 5, apartat 2, del

Decret 837/1972, de 23 de març. Article 3er. Article 2, paràgraf segon, del Decret-llei

17/1971, de 28 d'octubre. Article 2, paràgraf 3, i article 5 del Decret

1281/1972, de 20 d'abril. Article 7 de l'Ordre Ministerial

d'Agricultura de 27 de juliol de 1972 (Boletín Oficial del Estado de 9 de setembre). Article 4rt. Articles 84, 85, 86, 94 de la Llei 25/1970,

de 2 de desembre. Article 100, apartat 10è., del Decret

835/1972, de 23 de març. Article 6è. Article 100 de la Llei 25/1970, de 2 de

desembre. Article 100, apartats 1er., 2on., 3er., 4rt.,

5è., 7è. i 8è. del Decret 835/1972, de 23 de març.

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR