REIAL DECRET 45/1993, de 15 de gener, sobre ampliació de mitjans materials traspassats a la Generalitat de Catalunya en matèria d'ensenyament.

SecciónDiversos
EmisorPresidència del Govern de L'Estat
Rango de LeyReial Decret

El Reial decret 2809/1980, de 3 d'octubre (BOE de 31.12.1980), sobre traspàs a la Generalitat de Catalunya de funcions i serveis en matèria d'ensenyament, va aprovar l'Acord de la Comissió Mixta de Transferències de 2 d'octubre de 1980 en què es fixen els termes en què es basa la transferència.

Havent estat sol·licitada per la Generalitat de Catalunya la transferència d'una sèrie de béns immobles que no s'havien inclòs en la relació de béns que s'adjunta al Reial decret esmentat, i emès pel Ministeri d'Educació i Ciència un informe favorable a l'esmentada sol·licitud, cal completar aquesta relació ampliant-la.

En virtut d'això, en compliment del que disposa la disposició transitòria sisena de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, a proposta del Ministeri per a les Administracions Públiques i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la sessió de 15 de gener de 1993,

Disposo:

Article 1

S'aprova l'Acord de la Comissió Mixta de Transferències, prevista en la disposició transitòria sisena de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, adoptat pel Ple en data 17 de desembre de 1992, pel qual s'amplien els mitjans materials corresponents a les funcions i els serveis de l'Administració de l'Estat traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 2809/1980.

Article 2

Queden traspassats a la Generalitat de Catalunya els immobles que figuren identificats en la relació annexa, en els termes que resulten de l'Acord mateix i de la relació esmentada.

Article 3

Els traspassos a què es refereix aquest Reial decret tindran efectivitat a partir del dia assenyalat en l'Acord de la Comissió Mixta.

Disposició final única El present Reial decret es publicarà simultàniament al BOE i al DOGC, i adquirirà vigència a partir de la seva publicació.

Madrid, 15 de gener de 1993

Juan Carlos R.

Juan Manuel Eguiagaray Ucelay Ministre per a les Administracions Públiques

Annex

La senyora Rosa Rodríguez Pascual i el senyor Jaume Vilalta i Vilella, secretaris de la Comissió Mixta prevista a la disposició transitòria sisena de l'Estatut d'autonomia de Catalunya certifiquen que, en el Ple de la Comissió Mixta celebrat el dia 17 de desembre de 1992, es va acordar l'ampliació de mitjans materials (immobles) corresponents a les funcions i als serveis de l'Estat traspassats a la Generalitat de Catalunya en matèria d'Ensenyament pel Reial decret 2809/1980, de 3 d'octubre (BOE de 31.12.1980), en els termes que s'exposen a continuació:

  1. Normes estatutàries i legals en què s'empara l'ampliació de mitjans traspassats L'Estatut d'autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, estableix a l'article 15 la competència de la Generalitat en matèria d'ensenyament. Pel Reial decret 2809/1980, de 3 d'octubre, es van traspassar a la Generalitat de Catalunya funcions i serveis de l'Estat en matèria d'ensenyament, com també els mitjans materials corresponents precisos per al desenvolupament i l'exercici d'aquesta competència. En l'actualitat, cal fer una ampliació dels béns materials que van ser objecte de traspàs en l'esmentat Reial decret.

  2. Immobles que es traspassen S'amplia la relació d'immobles annexa al Reial decret 2809/1980. A aquest efecte es traspassen a la Generalitat de Catalunya els béns immobles que queden identificats en la relació adjunta a aquest Acord.

  3. Documentació dels mitjans materials que es traspassen El lliurament de la documentació dels mitjans traspassats es realizarà en el termini d'un mes a partir de la publicació del Reial decret pel qual s'aprova aquest Acord.

  4. Data d'efectivitat del traspàs El traspàs dels béns objecte d'aquest Acord tindrà efectivitat a partir del dia 1 de gener de 1993.

I perquè consti, expedim la present certificació.

Madrid, 17 de desembre de 1992

Rosa Rodríguez

Jaume Vilalta i Vilella Secretaris de la Comissió Mixta de Transferències

Béns immobles que es traspassen a la Generalitat de Catalunya

Nom i ús: centre d'EGB. Localitat i adreça: Barcelona, c. Mecànica, s/n. Superfície solar (m2): 4.347. Observacions: donació empresa SEAT. Pendent de formalització d'escriptura pública.

Nom i ús: centre d'EGB. Localitat i adreça: Barcelona, c. Mecànica, s/n. Superfície solar (m2): 4.829,47. Observacions: donació empresa SEAT. Pendent de formalització d'escriptura pública.

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR