REIAL DECRET 1384/1978, de 23 de juny, que traspassa competències de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria d'Indústria.

SecciónDiversos
EmisorPresidència del Govern de L'Estat
Rango de LeyReial Decret

El Reial Decret-llei quaranta-u/mil nou-cents setanta-set, de vint-i-nou de setembre, que restablí provisionalment la Generalitat de Catalunya, desplegat pel Reial Decret dos mil cinc-cents quaranta-tres/mil nou-cents setanta-set, de trenta de setembre, contenia diverses previsions a fi de fer efectiu, per part de la Generalitat de Catalunya, l'exercici de competències que actualment vénen essent exercides per diversos Organismes de l'Administració de l'Estat.

Com a òrgans de treball per a l'estudi de les transferències esmentades, i en compliment de les previsions establertes per l'article tercer del referit Reial Decret de trenta de setembre de mil nou-cents setanta-set, ha funcionat, en el si de la Presidència del Govern, una Comissió Mixta de Transferència de competències de la Generalitat de Catalunya, que s'ha encarregat de dur a terme els estudis pertinents i de proposar al Govern l'adopció dels corresponents acords relatius a la transferència a la Generalitat de la gestió de funcions, activitats i serveis de la competència de l'Administració de l'Estat.

La Comissió Mixta referida ha distribuït els estudis que li van ser encomanats entre els diferents grups de treball constituïts en el seu si. Aquests grups han elaborat propostes i han arribat a acords que foren aprovats definitivament a la Sessió Plenària de la Comissió Mixta celebrada a Barcelona el dia disset d'abril de mil nou-cents setanta-vuit.

Elevats al Govern els acords esmentats i un cop estudiades les implicacions existents, des del punt de vista de les necessàries modificacions de la legislació vigent i de les transferències a operar en matèria pressupostària i de personal, ha considerat oportú d'acceptar les propostes de la Comissió Mixta i de realitzar una transferència efectiva de competències a la Generalitat de Catalunya.

D'acord amb el present Reial Decret es transfereix a la Generalitat de Catalunya una part de les competències que en matèria d'Indústria eren atribuïdes per la legislació vigent a l'Administració estatal, amb la reserva a favor d'aquesta darrera d'aquelles que, per tal com sobrepassen el marc dels interessos propis de Catalunya i afecten l'economia nacional, fan necessària la intervenció de l'Administració de l'Estat.

En virtut d'això i fent ús de l'autorització continguda als articles sisè, c) i novè del Reial Decret-llei quaranta-u/mil nou-cents setanta-set, de vint-i-nou de setembre, a proposta del Ministre de la Presidència i prèvia deliberació del Consell de Ministres en la seva reunió del dia setze de juny de mil nou-cents setanta-vuit.

Disposo:

Article primer Registre Industrial.

- Es transfereixen a la

Generalitat de Catalunya les competències atribuïdes a les Delegacions Provincials del Ministeri d'Indústria i Energia de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, pel Decret mil set-cents setanta-cinc/mil nou-cents setanta-set, de vint-i-dos de juliol, i disposicions complementàries sobre Registre Industrial.

Article segon

- U. Als efectes de l'article primer,

corresponen a la Generalitat:

  1. La inscripció provisional de les instal·lacions industrials liberalitzades i de les sotmeses a autorització prèvia, un cop obtinguda l'autorització oportuna. En supòsits iguals, li correspon la inscripció definitiva, un cop aixecada l'acta de posta en marxa i autoritzat el funcionament de les instal·lacions.

  2. Les revisions del Registre, per mitjà d'inspecció, per comprovar que les indústries s'ajustin a les dades inscrites i, igualment, l'actualització d'aquest registre.

  3. En matèria de sancions, la instrucció d'expedients sancionadors en ocasió de les infraccions que es produïssin en matèria d'inscripció d'indústries i, també la resolució dels expedients instruïts quan la sanció no excedís de la quantitat de cinquanta mil pessetes. Dos. L'exercici de les funcions transferides s'ajustarà a les instruccions disposades o bé al que estableixi, temps a venir, el Ministeri d'Indústria i Energia. Tres. La Generalitat assabentarà el Ministeri d'Indústria i Energia de les sancions que imposi, d'acord amb el que es preveu a l'apartat u c) d'aquest article.

Article tercer Tramitació d'expedients d'instal·lació i

ampliació d'indústries.

- Es transfereixen a la Generalitat les funcions encomanades a les Delegacions Provincials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, del Ministeri d'Indústria i Energia, adreçades a la tramitació d'expedients d'autorització d'instal·lació o ampliació d'indústries, compreses a l'article deu i a la Secció primera, capítol tercer, del Decret mil set-cents setanta-cinc/mil nou-cents setanta-set, de vint-i-dos de juliol. Queden excloses d'aquesta transferència les funcions relatives a les matèries a què fan referència les normes contingudes a la disposició final segona del Decret esmentat.

Article quart Verificació de controls i funcions de

Metrologia.

- Es transfereixen a la Generalitat de Catalunya les funcions que realitzen, en el seu àmbit territorial, les Delegacions Provincials del Ministeri d'Indústria i Energia sobre tramitació d'expedients d'homologació, inspeccions en matèria de normalització i verificació, contrastament i control, en aquelles matèries i disposicions que figuren a l'annex.

Article cinquè Certàmens o proves esportives.

- Es

transfereixen a la Generalitat de Catalunya les funcions d'intervenció en els expedients d'autorització per a certàmens o proves esportives amb vehicles automòbils que es celebrin dins el seu àmbit territorial. És de la seva competència atorga-hi aprovació prèvia o bé oposar-s'hi, totalment o parcialment, d'acord amb les condicions tècniques d'aquelles, segons l'article cinquè, apartat cinc, del Decret mil sis-cents setanta-sis/mil nou-cents seixanta, de vint-i-u de juliol.

Article sisè Estadístiques industrials.

- Es transfereixen a

la Generalitat les funcions relatives a l'elaboració de censos, llançament, reclamació i depuració de qüestionaris i imposició de sancions en els termes i formes que s'especifiquen a l'article següent.

Article setè

- Als efectes de l'article anterior, es

consideraran transferides a la Generalitat les funcions següents:

  1. L'obtenció de dades de tipus quantitatiu o d'enquesta d'opinió empresarial a Catalunya.

  2. La imposició de sancions, quan s'escaigui, per incompliment de les obligacions que resultin de l'exercici de les funcions a què fa referència l'apartat a). La Generalitat trametrà al Ministeri d'Indústria i Energia les còpies de les dades i qüestionaris verificats i, si s'esqueia, de les sancions que hagués imposat.

Article vuitè Accions concertades i reestructuració

sectorial.

- Es transfereix a la Generalitat la tramitació d'expedients que corresponguin a les Delegacions Provincials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, del Ministeri d'Indústria i Energia, en allò que concerneix les competències sobre els règims d'Acció Concertada previstos per la Llei del Pla de Desenrotllament Econòmic i Social, text refós, aprovat per Decret mil cinc-cents quaranta-u/mil nou-cents setanta-dos, de quinze de juny, i disposicions complementàries. Es transfereixen igualment les funcions encomanades a les Delegacions esmentades pel que fa als plans de reestructuració sectorial.

Article novè Polígons de localització preferent.

- La

Generalitat exercirà les funcions encomanades a les Delegacions Provincials de Catalunya del Ministeri d'Indústria i Energia, pel que fa a Polígons de Localització Industrial Preferent, d'acord amb el Decret mil noranta-sis/mil nou-cents setanta-sis, de vuit d'abril, i Ordre de dos de juliol de mil nou-cents setanta-sis.

Article desè

- U. Sense perjudici de l'aplicació de la

legislació reguladora de les matèries objecte de transferència per aquest Reial Decret, el règim jurídic dels actes de la Generalitat de Catalunya s'avindrà al que disposen la Llei de Règim Jurídic de Procediment Administratiu; serà igualment d'aplicació la legislació sobre Contractes de l'Estat per a aquells que la Generalitat celebri en l'exercici de les funcions transferides. Dos. Contra les resolucions i actes de la Generalitat de Catalunya cabrà el recurs de reposició previ al contenciós administratiu, llevat que per altra disposició legal s'exigís la interposició de recurs d'alçada, el qual se substanciaria davant la mateixa Generalitat. El règim jurídic d'aquests recursos serà el que estableixen les Lleis de Procediment Administratiu i de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Tres. La responsabilitat de la Generalitat procedirà i s'exigirà en els mateixos termes i casos que estableix la legislació reguladora del Règim Jurídic de l'Administració de l'Estat i la d'Expropiació Forçosa. Quatre. Les transferències de béns i drets estatals que calguin per al funcionament dels serveis transferits a la Generalitat se sotmetran al règim establert per la Secció cinquena, capítol primer del títol segon de la Llei de Patrimoni de l'Estat. En qualsevol cas, en els acords de cessió de béns i drets, es determinarà si es tracta de cessió total o parcial i si és limitada temporalment o no.

Article onzè

- U. Quan per a l'exercici d'alguna de les

competències transferides a la Generalitat per aquest Reial Decret fos preceptiu el dictamen del Consell d'Estat, es mantindrà aquesta exigència. La petició corresponent serà acordada per la Generalitat, tot sol·licitant-la a través del Ministeri d'Indústria i Energia, el qual requerirà el Consell d'Estat perquè l'emeti. Se seguirà aquest mateix procediment quan la Generalitat acordi d'oir voluntàriament el Consell d'Estat en algun expedient. Dos. Si no s'establia altrament en aquest Reial Decret, la resta dels informes que la legislació vigent exigeixi d'altres òrgans distints del Consell d'Estat, es mantindria amb el mateix caràcter que tinguessin establert, bé que l'emissió correspondrà als òrgans equivalents que hi hagués o que es creessin dins la Generalitat.

Article dotzè

- A l'annex d'aquest Reial Decret es recullen

les disposicions legals afectades per la transferència.

Article tretzè

- U. En el terme d'un mes d'ençà de l'entrada

en vigor del present Reial Decret, la Comissió Mixta procedirà a determinar els mitjans personals, pressupostaris i patrimonials que calgui posar a disposició de la Generalitat per a realitzar la gestió i administració de les funcions i serveis de l'Administració de l'Estat transferits per aquest Reial Decret. Dos. La data d'efectivitat de l'adscripció del personal, de les cessions patrimonials i de les transferències pressupostàries serà la d'efectivitat del traspàs de competències a què fa referència la disposició final segona del present Reial Decret.

Disposicions finals

Primera.

- El present Reial Decret entrarà en vigor el dia mateix de la seva publicació al Boletín Oficial del Estado.

Segona.

- Les competències a què es refereix aquest Reial Decret començaran d'exercir-se per la Generalitat d'ençà de l'u d'octubre de mil nou-cents setanta-vuit, data en què deixaran d'intervenir els òrgans anteriorment competents, si no és per trametre a la Generalitat els documents referents a les funcions i serveis traspassats.

Tercera.

- Per Ordre de la Presidència del Govern, a proposta dels Ministeris competents, es prendran les mesures necessàries per al desplegament i execució d'aquest Reial Decret.

Quarta.

- La Comissió Mixta de transferència de competències a la Generalitat de Catalunya actuarà durant la fase d'aplicació d'aquest Reial Decret com a òrgan de coordinació, estudi i consulta i podrà proposar al Govern o bé als Ministeris competents aquelles mesures que consideri necessàries per a l'execució corresponent.

Disposicions transitòries

Primera.

- U. Els expedients iniciats abans de l'u d'octubre de mil nou-cents setanta-vuit, sobre les matèries objecte de transferència per aquest Reial Decret, quedaran tancats en tots els seus incidents, inclosos els recursos, per part dels òrgans actualment competents, en cas que fossin els Serveis Centrals de l'Administració de l'Estat, sense que la Generalitat hi exerceixi les competències que li transfereix aquest Reial Decret. Dos. En els altres casos, els serveis perifèrics de l'Administració de l'Estat trametran a la Generalitat els expedients en tramitació, en l'estat en què es trobin, perquè siguin continuats i resolts per la Generalitat, sempre que aquesta resultés competent d'acord amb el que es disposa en aquest Reial Decret.

Segona.

- U. D'ençà de l'entrada en vigor del present Reial Decret, es procedirà a inventariar tot el material i documentació relatius a les competències que es transfereixen i que cal traspassar a la Generalitat d'acord amb la Disposició transitòria primera. Dos. Si per qualsevol resolució que la Generalitat hagués de dictar calgués tenir present expedients o antecedents que hi tinguin relació i que figurin als arxius de l'Administració de l'Estat, la Generalitat els en sol·licitarà i l'Administració n'enviarà una còpia certificada del contingut o bé, si calia, els originals. En aquest cas en quedaria una còpia als arxius de procedència, en substitució dels originals tramesos.

Tercera. D'ençà de l'entrada en vigor d'aquest Reial Decret, la Generalitat de Catalunya procedirà a organitzar els serveis necessaris i a distribuir entre els òrgans corresponents les competències que s'hi transfereixen.

Donat a Madrid, el vint-i-tres de juny de mil nou-cents setanta-vuit.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia, José Manuel Otero Novas.

Annex

Article 1

r.

Preceptes legals afectats: Decret 1775/1967, de 22 de juliol, sobre Règim d'instal·lació, ampliació i trasllat d'indústries en general.

Article 3

r.

Preceptes legals afectats: Article 10 i Secció 1a. del capítol III. Decret 1775/1967,

de 22 de juliol.

Article 4

t.

Preceptes legals afectats: 1. Reglament d'Aparells Elevadors, aprovat per Ordre de 30 de juny de 1966. 2. Reglament de Recipients a Pressió, aprovat pel Decret 2443/1969, de 16 d'agost. 3. En matèria de vehicles automòbils, la inspecció tècnica i revisions periòdiques que determinessin el Codi de la Circulació i disposicions complementàries. 4. Reglament de Metalls Preciosos, aprovat per Decret de 29 de gener de 1934. 5. Reglament d'Aparells que utilitzen combustibles gasosos, aprovat per Decret 1651/1975, de 7 de març. 6. Foment de la normalització i de la qualitat en els conglomerats hidràulics, regulats per Ordre de 24 de juny de 1964. 7. Normalització dels envasos per a detergents d'ús domèstic. Ordre de 17 d'abril de 1975. 8. Normalització de manipulats de paper. Ordre de 7 de setembre de 1967. 9. Condicions constructives i de rendiment dels llums elèctrics incandescents. Ordre de 13 de març de 1968. 10. Normalització de fibres tèxtils artificials i sintètiques. Ordre de 18 de març de 1968. 11. Normalització de l'etiquetatge de composició dels productes tèxtils. Ordres de 7 de setembre de 1967 i de 18 de febrer de 1970. 12. Normalització de talles per a peces de gèneres de punt. Ordre de 12 de gener de 1972. 13. Normalització d'envasos, per a conserves de peix. Ordre de 15 de juliol de 1968. 14. Normalització d'envasos i conserves i semiconserves de peix. Ordre de 30 de juliol de 1975. 15. Norma general sobre retolació, etiquetatge i publicitat de productes alimentaris, envasats i embalats. Decret de 7 de març de 1975. 16. Instal·lació i inspecció dels cremadors. Reglament d'Homologació de Cremadors. Ordre de 10 de desembre de 1975. 17. Normes d'homologació d'aparells radioactius. Ordre de 20 de març de 1975. 18. Verificació de comptadors per a líquids. Reial Decret de 22 de febrer de 1907. 19. Verificació de comptadors de gas. Reglament General del Subministre Públic de Gasos Combustibles, aprovat per Decret de 26 d'octubre de 1973. 20. Sobre laboratoris, verificació i comprovació en matèria de comptadors elèctrics. Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el Subministre d'Energia, aprovat per Decret de 12 de març de 1954. 21. Reglament de Pesos i Mesures, Decret d'1 de febrer de 1952. 22. Aparells assortidors de carburants. Reglament de 25 de gener de 1936. 23. Reparacions d'importància en vehicles. Ordre de 5 de novembre de 1975. 24. Tallers de reparació d'automòbils. Decret 809/1972, de 6 d'abril i disposicions complementàries.

Article 5

è.

Preceptes legals afectats: Article 5è, apartat 5, Decret 1666/1960, de 21 de juliol.

Article 8

è.

Preceptes legals afectats: Decret 1541/1972, de 15 de juny.

Article 9

è.

Preceptes legals afectats: Article 10, Reial Decret 1096/1976, de 8 d'abril, i Ordre

ministerial de 2 de juliol de 1976.

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR