REIAL DECRET 1942/1979, d'1 de juny, pel qual es regula el règim de personal dels funcionaris d'Administració Local que passin a prestar servei en els Ens Pre-autonòmics.

SecciónDiversos
EmisorPresidència del Govern de L'Estat
Rango de LeyReial Decret

Les disposicions que regulen diferents règims preautonòmics autoritzen el Govern per a dictar les normes precises per al desplegament i execució d'allò que hi és establert, i com, per una banda, els Ens Pre-autonòmics estan facultats per a utilitzar els mitjans personals de les Diputacions, i per una altra poden arribar a necessitar, i de fet han requerit, els serveis tant de funcionaris propis d'altres Corporacions com de funcionaris pertanyents als Cossos Nacionals d'Administració Local, s'ha considerat convenient una regulació genèrica -de caràcter transitori- de manera que quedin planificats la situació i el contingut de la dependència que els funcionaris de les Corporacions Locals i dels Cossos Nacionals hagin de tenir durant llur adscripció a les Entitats Pre-autonòmiques corresponents.

Per tant, a proposta del Ministeri d'Administració Territorial, i prèvia deliberació del Consell de Ministres en la seva reunió del dia u de juny de mil nou-cents setanta-nou,

Disposo:

Article primer

- U. Els funcionaris que, autoritzats per

llurs Corporacions o per la Direcció General d'Administració Local, si es tracta de Cossos Nacionals, passin voluntàriament a prestar servei en un Ens Pre-autonòmic, quedaran en situació de supernumeraris, i les places que ocupaven els seran reservades durant un any. Dos. Quan el funcionari afectat pel paràgraf anterior exerceixi una plaça única a la plantilla de la Corporació, aquesta plaça podrà ésser proveïda interinament. Tres. Transcorregut un any es declararan vacants les places que ocupaven a les Corporacions, i es podrà procedir a llur provisió ordinària; el funcionari comprès en el paràgraf primer del present article continuarà en situació de supernumerari mentre continuï prestant servei en l'Ens Pre-autonòmic.

Article segon

- U. Els funcionaris d'Administració Local que

hagin de prestar llur funció en serveis transferits per les Corporacions Locals als Ens Pre-autonòmics o hagin estat assumits per un d'aquests, romandran en la situació administrativa de servei actiu. Dos. A les plantilles de personal de la Corporació a la qual pertanyin, es consignaran els funcionaris adscrits a la prestació dels serveis transferits o assumits, i s'expressarà aquesta situació.

Article tercer

- Les retribucions dels funcionaris als quals

es refereixen els dos articles anteriors, tant bàsiques com complementàries, seran satisfetes per l'Ens Pre-autonòmic en el qual el funcionari presti els seus serveis, d'acord amb la legislació vigent en aquesta materia per a l'Administració Local.

Article quart

- En relació amb els funcionaris afectats pel

present Reial Decret, l'Ens Pre-autonòmic corresponent exercirà les següents competències:

  1. Les derivades de les facultats que li siguin pròpies en l'àmbit de la direcció, i ordenació i inspecció dels seus serveis.

  2. L'adscripció o destinació dels funcionaris a llocs de treball concrets, respectant el sistema de provisió quan aquest estigui sotmès a una normativa específica.

  3. La concessió de vacances, permisos i llicències, previstos en la normativa que sigui aplicable, així com les autoritzacions respecte al deure de residència.

  4. L'aprovació de comissions de serveis dintre dels òrgans de l'ens Pre-autonòmic.

  5. La concessió d'autoritzacions en matèria de compatibilitat.

  6. La concessió de les recompenses pròpies de l'Ens Pre-autonòmic i les accions d'assistència social establertes per aquest.

  7. Les relacionades amb el règim disciplinari, excepte quan es refereixi a presumptes faltes greus, en el qual supòsit l'Ens Pre-autonòmic iniciarà els oportuns expedients, i podrà, si s'escau, adoptar les mesures provisionals que resultin procedents, però la tramitació i resolució de l'expedient correspondrà al Ministeri d'Administració Territorial, si es tractés d'un funcionari d'un Cos Nacional o, en un altre cas, a la Corporació al personal de la qual pertanyi el funcionari.

Article cinquè

- En el supòsit que passés al servei dels Ens

Pre-autonòmics i per a l'exercici de funcions transferides per les Corporacions Locals o assumides per l'Ens respectiu personal vinculat a aquelles Corporacions per contractes sotmesos al dret administratiu o al laboral, l'Ens Pre-autonòmic quedarà subrogat automàticament en la titularitat dels contractes, i, s'entendrà, als efectes dels drets d'aquest personal, que no ha existit interrupció en la prestació de serveis ni cap modificació en la relació contractual. Qualsevol opció o dret per a l'ingrés a la Funció Pública Local que tingués reconegut o que en el futur pugui concedir-se al personal contractat de les Corporacions Locals s'aplicarà, en les mateixes condicions, al que hagi passat a prestar servei en l'Ens Pre-autonòmic.

Disposició transitòria Els funcionaris de l'Administració Local que a l'entrada en vigor del present Reial Decret estiguin exercint funcions en els Ens Pre-autonòmics, en comissió de serveis, s'entendran declarats en aquella data en situació de supernumeraris amb reserva de plaça, i quedaran, des d'aquell moment, sotmesos als terminis i condicions establerts a l'article primer.

Disposicions finals

Primera.

- El règim establert en aquest Reial Decret tindrà caràcter transitori fins que es reguli el règim de la Funció Pública en les Comunitats autònomes.

Segona.

- S'autoritza el Ministre d'Administració Territorial per dictar les disposicions oportunes per al desplegament i aplicació d'allò disposat en el present Reial Decret.

Acordat a Madrid, l'u de juny de mil nou-cents setanta-nou.

JUAN CARLOS R.

El Ministre d'Administració Territorial Antonio Fontán Pérez.

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR