Decret 25/2013, de 24 de maig, de modificació del Decret 54/2002, de 12 d’abril, pel qual es regulen les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de l’Administració autonòmica de les Illes Balears, i del Decret 87/2012, de 16 de novembre, d’avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana

SecciónI. Disposicions generals
EmisorCONSELL DE GOVERN
Rango de LeyDecret

L’article 4 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears determina que la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, tindrà, juntament amb la castellana, el caràcter d’idioma oficial i que les institucions de les Illes Balears garantiran l’ús normal i oficial dels dos idiomes, prendran les mesures necessàries per assegurar-ne el coneixement i crearan les condicions que permetin arribar a la igualtat plena de les dues llengües quant als drets dels ciutadans de les Illes Balears.

La Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística a les Illes Balears, en el títol preliminar, estableix com a objectiu específic de la norma, entre d’altres, fer efectiu l’ús progressiu i normal de la llengua catalana en l’àmbit oficial i administratiu i determina que els poders públics han d’adoptar les mesures necessàries per fer efectius la promoció, el coneixement i l’ús normal de la llengua catalana.

El Decret 54/2002, de 12 d’abril, pel qual es regulen les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de l’Administració autonòmica de les Illes Balears, ha estat modificat posteriorment pel Decret 106/2004, de 28 de desembre; pel Decret 8/2005, de 28 de gener; pel Decret 98/2010, de 27 d’agost; pel Decret 62/2011, de 20 de maig, i per la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Mitjançant el Decret 16/2011, de 25 de febrer, d’avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana (BOIB núm. 37, de 12 de març), la Direcció General de Política Lingüística va adaptar el seu sistema de certificació de coneixements de llengua catalana al Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar (MECR). El Decret 16/2011 va ser derogat pel Decret 6/2012, de 3 de febrer, d’avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana (BOIB núm. 19, de 7 de febrer), en els annexos del qual s’estableixen els continguts dels certificats que expedeix la Direcció General de Cultura i Joventut. L’adaptació al MECR ha suposat, entre altres novetats, canvis en l’estructura de les proves i l’ampliació del temps necessari per fer-les.

Mitjançant el Decret 87/2012, de 16 de novembre, d’avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana (BOIB núm. 170, de 17 de novembre), es deroga el Decret 6/2012, i d’acord amb l’article 2 s’atorga al consorci Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) la competència per convocar i administrar les proves de coneixements de llengua catalana. Així mateix, en la disposició final segona s’autoritza el...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR