ORDRE EDC/458/2005, de 30 de novembre, per la qual es regulen les estades de formació del professorat de formació professional a empreses i institucions.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Educacio
Rango de LeyOrdre

ORDRE

EDC/458/2005, de 30 de novembre, per la qual es regulen les estades de formació del professorat de formació professional a empreses i institucions.

La Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu, determina l'estreta relació que ha d'existir entre el món educatiu i l'empresarial, en la línia de garantir la formació teoricopràctica que ha de rebre l'alumnat. En aquest sentit, l'article 56.2 estableix que la formació permanent constitueix un dret i un deure del professorat i una responsabilitat de les administracions educatives i dels mateixos centres i concreta que el professorat de formació professional haurà de realitzar periòdicament activitats d'actualització científica, didàctica i professional a les empreses.

El Decret 332/1994, de 4 de novembre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments de formació professional específica a Catalunya, atorga als centres docents un paper força actiu i fixa que els correspon d'establir les programacions d'acord amb l'entorn socioeconòmic i que, d'altra banda, han de col·laborar amb els centres de treball.

El Decret 200/2000, de 13 de juny, sobre mobilitat del professorat de formació professional, preveu en el capítol 3 un pla de formació específica per al professorat de formació professional que inclou la formació a l'empresa amb la finalitat de permetre el contacte directe del professorat amb les empreses per conèixer alguns processos productius o de prestació de serveis i les exigències professionals de l'entorn al qual s'haurà d'incorporar el seu alumnat. Així mateix, estableix que la formació es regularà mitjançant convocatòria pública, d'acord amb un pla de cinc anys de durada.

El Pla de formació permanent del Departament d'Educació es fa ressò de la necessitat que el professorat de formació professional estigui contínuament en contacte amb el món de l'empresa, tenint en compte els avenços tecnològics i la necessitat de facilitar a l'alumnat de la formació professional específica una formació que el capaciti per accedir a un món laboral cada cop més exigent, especialitzat i complex.

Mitjançant l'Ordre ENS/93/2002, de 14 de març, es van regular les estades de formació del professorat de formació professional a les empreses i institucions. Al llarg del temps d'aplicació d'aquesta Ordre s'ha posat de manifest la conveniència d'introduir determinades modificacions per tal de millorar-ne la gestió i dotar d'una eficàcia més gran les estades formatives.

Els canvis més destacables consisteixen, d'una banda, en l'ampliació de l'accés de les estades tipus B tant al personal interí com al professorat dels centres docents privats sostinguts amb fons públics, amb l'establiment, respectivament, d'una reserva mínima de places per aquests col·lectius i d'altra banda en la creació d'una borsa d'empreses per facilitar-ne el contacte i la posterior realització de l'estada. Aquests canvis, junt amb la incorporació de determinades precisions relatives a la gestió i a la resolució de les estades aconsellen de fer un nou text.

En conseqüència, amb el tràmit previ de consulta i participació amb els representants del personal al servei de les administracions públiques, amb l'informe del Consell Escolar de Catalunya, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i a proposta de la Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent,

Ordeno:

Article 1

Objecte

Aquesta Ordre té per objecte regular les estades del professorat de formació professional a empreses i institucions, com una modalitat de formació inclosa en el pla de formació permanent del Departament d'Educació, per tal d'actualitzar els coneixements del professorat en aspectes de la seva especialitat i afavorir l'actualització teoricopràctica en l'aplicació de les noves tecnologies presents en el desenvolupament de les noves professions, apropar el professorat als canvis tecnològics i organitzatius, vinculats amb els recursos humans, que es produeixen constantment a les empreses i exercitar la capacitat de conèixer i contextualitzar els problemes tècnics específics de l'empresa, en contacte directe amb la realitat empresarial d'avui.

Article 2

Tipologia

Les estades de formació del professorat regulades per aquesta Ordre són de dos tipus:

  1. Estades de formació de tipus A, que són les que es realitzen en períodes i horaris fora de l'horari lectiu del professorat.

  2. Estades de formació de tipus B, que són les que es realitzen en períodes i horaris coincidents totalment o parcialment amb l'horari lectiu del professorat i comporten el nomenament d'un/a substitut/a pel mateix període de l'estada. L'inici de l'estada estarà condicionat al nomenament i presa de possessió del/de la substitut/a.

Article 3

Calendari

Les estades de formació es portaran a terme en el període anual comprès entre l'1 de setembre...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR