DECRET 339/2001, de 18 de desembre, pel qual s'estableix un sistema simplificat per a l'actualització dels preus i les tarifes regulats al Decret 149/1988, de 28 d'abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats.

SecciónDisposicions Generals
Rango de LeyDecret

339/2001, de 18 de desembre, pel qual s’estableix un sistema simplificat per a l’actualització dels preus i les tarifes regulats al Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats.

La incidència que l’evolució del mercat i del sistema econòmic comporta sobre el règim de preus fa aconsellable desenvolupar la disposició addicional primera del Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats, per tal d’agilitar i facilitar l’actualització dels preus i les tarifes, l’aprovació dels quals depèn de la Comissió de Preus de Catalunya.

Per això, de conformitat amb el Decret esmentat, a proposta del conseller d’Indústria, Comerç i Turisme i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Àmbit d’aplicació

A l’empara del que preveu la disposició addicional primera del Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats, s’estableix un sistema simplificat per a l’actualització dels preus i les tarifes corresponents a subministrament d’aigua a poblacions, transport col·lectiu urbà de viatgers i autotaxis.

Article 2

Procediment

2.1 La Comissió de Preus de Catalunya, mitjançant la corresponent resolució, que es publicarà al DOGC, aprovarà anualment el percentatge d’augment mitjà de preus o tarifes per al subministrament d’aigua a poblacions, per al transport col·lectiu urbà de viatgers i per a autotaxis per a l’exercici corresponent, amb l’aplicació prèvia de les fórmules polinòmiques, actualitzades anualment, que es detallen en l’annex d’aquest Decret.

2.2 Es podran acollir a aquest procediment simplificat totes les empreses subministradores o prestadores dels serveis, per a les quals en l’exercici corresponent sigui suficient un augment de preus o tarifes igual o inferior al percentatge aprovat per mantenir l’equilibri econòmic dels seus serveis o subministraments. Es manté el sistema ordinari d’aprovació de preus i tarifes regulat al Decret 149/1989, de 28 d’abril, per a totes les empreses subministradores o prestadores de serveis que no optin pel sistema simplificat.

2.3 Als efectes de la seva constància, l’ajuntament competent comunicarà a la Comissió de Preus de Catalunya els preus o tarifes per al subministrament d’aigua i/o per al transport col·lectiu urbà de viatgers i/o autotaxis que per al corresponent exercici hagin estat aprovats definitivament.

Disposició derogatòria

Es...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR