ORDRE ARP/193/2006, de 19 d'abril, per la qual es convoquen eleccions dels vocals dels consells reguladors de les denominacions d'origen vitivinícoles de Catalunya.

SecciónDisposicions Generals
Rango de LeyOrdre

ORDRE

ARP/193/2006, de 19 d'abril, per la qual es convoquen eleccions dels vocals dels consells reguladors de les denominacions d'origen vitivinÌcoles de Catalunya.

La Llei 15/2002, de 27 de juny, d'ordenaciÛ vitivinÌcola, estableix a l'article 10.6 que l'elecciÛ dels vocals dels consells reguladors que representin tots els sectors que integren la denominaciÛ d'origen s'ha d'establir per reglament i ha de ser per sufragi universal directe i secret dels inscrits als registres corresponents.

El Decret 474/2004, de 28 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 15/2002, de 27 de juny, d'ordenaciÛ vitivinÌcola, determina a l'article 45.1 que el procÈs d'eleccions dels Úrgans de govern dels consells reguladors de les denominacions d'origen vitivinÌcoles es regeix per aquest Decret, per les disposicions que el desenvolupin, pel que estableixen els reglaments de les denominacions d'origen o normes de rËgim interior, i supletÚriament per la normativa electoral general.

AixÌ mateix, l'article 46 del Decret 474/2002, de 28 de desembre, segons redacciÛ donada pel Decret 71/2006, d'11 d'abril, de modificaciÛ parcial del Decret 474/2004, de 28 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 15/2002, de 27 de juny, d'ordenaciÛ vitivinÌcola, prescriu que correspon al conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca la convocatÚria del procÈs electoral per a la provisiÛ dels Úrgans de govern, mitjanÁant una ordre publicada al DOGC, que haur‡ de fixar el calendari electoral i el nombre de vocals a elegir per a cada consell regulador.

En conseq¸Ëncia, en ˙s de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Es convoquen eleccions dels vocals dels consells reguladors de les denominacions d'origen vitivinÌcoles de Catalunya, les quals tindran lloc el dia 17 de juliol de 2006 en horari de 10 h a 17 h a les seus de cadascun dels consells reguladors i, si escau, per decisiÛ de la junta electoral de la denominaciÛ d'origen corresponent, tambÈ en altres llocs que decideixi.

Article 2

El procÈs electoral es regir‡ pel que disposa la Llei 15/2002, de 27 de juny, d'ordenaciÛ vitivinÌcola, el Decret 474/2004, de 28 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 15/2002, de 27 de juny, d'ordenaciÛ vitivinÌcola, i per la modificaciÛ establerta pel Decret 71/2006, d'11 d'abril, aquesta Ordre i supletÚriament per la Llei org‡nica 5/1985, de 19 de juny, sobre rËgim electoral general i les seves posteriors modificacions.

Article 3

El nombre de vocals que es fixa per a les diferents representacions del sector vitÌcola i vinÌcola i per a cada consell regulador sÛn els que figuren a l'annex 1 d'aquesta Ordre, i s'han determinat a proposta de cadascun d'aquests d'acord amb el que estableix l'article 46.3 del Decret 474/2004, de 28 de desembre, segons la redacciÛ que dÛna el Decret 71/2006, d'11 d'abril, i d'acord amb el principi de paritat que preveu l'article 10.8 de la Llei 15/2002, de 27 de juny, d'ordenaciÛ vitivinÌcola.

Article 4

El calendari electoral, referit a dies h‡bils, llevat dels relatius a la campanya electoral i a la jornada de reflexiÛ que s'entendran naturals, al qual se subjectar‡ la constituciÛ de la Junta Electoral de Catalunya (d'ara en endavant JEC) i de la junta electoral de la denominaciÛ d'origen (d'ara en endavant JEDO) figura a l'annex 2 d'aquesta Ordre.

Article 5

La JEC, que tindr‡ la seu a Barcelona, a l'Institut Catal‡ de la Vinya i el Vi (d'ara en endavant INCAVI), estar‡ formada pels membres establerts a l'apartat a) de l'article 51 del Decret 474/2004, de 28 de desembre, segons redacciÛ donada pel Decret 71/2006, d'11 d'abril.

La JEDO, la seu de la qual ser‡ la corresponent a...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR