ORDRE ECF/558/2009, de 10 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Pla Renova't d'Enllumenat Interior de Comerços a Catalunya, i se'n fa pública la convocatòria per a l'any 2010.

SecciónDisposicions Generals
EmisorInstitut Català D'Energia
Rango de LeyOrdre

ORDRE

ECF/558/2009, de 10 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Pla Renova't d'Enllumenat Interior de Comerços a Catalunya, i se'n fa pública la convocatòria per a l'any 2010.

El desenvolupament econòmic del nostre país i la seva convergència amb els estàndards europeus ha produït en els darrers anys un augment molt important del consum energètic. Aquest fet llasta la necessitat estratègica, econòmica i ambiental de reducció de la intensitat energètica.

El consum d'energia final a Catalunya es reparteix de forma aproximadament equivalent entre tres sectors: el transport (40,0%), la indústria (31,6%) i l'edificació (serveis, el 10,9% i domèstic el 14,0%). Aquests percentatges són segons dades de 2007, quan el consum total va ser de 16,2 mega tep. El 3,5% restant d'energia va pertànyer al sector primari.

En el sector de l'edificació els factors que intervenen en el consum de l'energia són diversos, i per tant les actuacions globals són complexes. El consum energètic dels edificis es reparteix entre les necessitats de producció d'aigua calenta, de climatització i d'il·luminació (que pren especial importància en el sector terciari).

La intervenció en l'enllumenat interior dels comerços aporta un estalvi significatiu respecte a una instal·lació no eficient. El major estalvi es produeix amb el canvi de les làmpades i lluminàries, però també es poden obtenir estalvis significatius amb la renovació o incorporació de sistemes de gestió i control de les instal·lacions d'enllumenat.

Per a millorar l'eficiència energètica de l'enllumenat interior dels comerços de Catalunya, des de l'Administració Pública es vol impulsar la seva renovació assegurant sempre la substitució i correcte reciclatge dels elements retirats.

L'Institut Català d'Energia (ICAEN), del Departament d'Economia i Finances, és l'organisme públic que té assignada l'execució de les activitats que emanen del Pla de l'Energia de Catalunya 2006-2015, sens perjudici de les funcions de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat en matèria de promoció i difusió de la utilització de les energies renovables.

L'Estratègia d'Eficiència Energètica del PEC es coordina amb l'Estratègia d'Estalvi i Eficiència Energètica a Espanya 2004-2012 (E4). Per això, el 17 d'abril de 2008 es va formalitzar un conveni de col·laboració entre l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi d'Energia (IDAE) del Govern espanyol i l'Institut Català d'Energia (ICAEN), per a la definició i la posada en pràctica de les actuacions que preveu el Pla d'acció 2008-2012 de l'E4 (PAE4+) a Catalunya. En el Conveni s'identifiquen diverses actuacions que, juntament amb d'altres d'específiques de l'Estratègia del PEC requereixen el suport públic per a la seva implementació o extensió.

Vistos la Llei 15/2008 de 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2009 de l'ICAEN, i d'acord amb el que estableixen els articles 87 i següents del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i l'Ordre d'1 d'octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control d'ajuts de subvencions;

Per tot el que s'ha exposat, a proposta de l'Institut Català d'Energia, vist l'informe favorable emès per l'Assessoria Jurídica del Departament d'Economia i Finances, i en ús de les atribucions que em són conferides,

Ordeno:

Article 1

Objecte

Aquesta Ordre té per objecte aprovar les bases reguladores i publicar la convocatòria en règim reglat, per portar a terme el Pla Renova't d'Enllumenat Interior als Comerços i altres establiments de cara al públic, mitjançant l'atorgament d'ajuts als titulars que canviïn l'enllumenat interior per tecnologies més eficients en els terminis i amb les condicions establertes. L'ajut també s'aplica a la incorporació o substitució de sistemes de control i regulació de l'enllumenat i detectors de presència entre d'altres, sempre que la tecnologia instal·lada compleixi els paràmetres exigits per l'Ordre.

Article 2

Convocatòria

2.1 En funció de les disponibilitats pressupostàries i mitjançant una ordre del conseller d'Economia i Finances, es publica al DOGC la convocatòria per a l'any 2010 per a la presentació de sol·licituds per a l'obtenció dels ajuts previstos en aquesta Ordre, la qual contindrà les determinacions que estableix la normativa aplicable.

2.2 En el supòsit que un cop resolta la convocatòria s'hagi exhaurit l'import màxim destinat en aquest exercici a les accions que regula aquesta Ordre, i a mesura que es produeixen renúncies o revocacions de les subvencions, es poden assignar nous atorgaments als projectes que no van arribar a obtenir subvenció i que, atesa la data de registre de la sol·licitud de subvenció, mantenien una posició immediatament posterior a la dels projectes subvencionats, sempre que aquests projectes es puguin dur a terme en els terminis que estableix aquesta Ordre.

Article 3

Objectiu, quantia dels ajuts, cost elegible i inversió mínima

3.1 Objectiu

L'objectiu d'aquests ajuts és millorar l'eficiència energètica i reduir el consum d'energia en els comerços catalans, així com potenciar l'ús racional de l'energia mitjançant la renovació de les instal·lacions d'il·luminació interior dels comerços i oficines d'atenció al públic.

La millora de l'eficiència energètica de les noves instal·lacions permetrà aconseguir un estalvi energètic permanent.

3.2 Actuacions subvencionables, quantia dels ajuts i cost elegible.

Seran subvencionables:

  1. En relació amb les lluminàries, làmpades i equips: serà subvencionable la substitució del conjunt per un altre amb lluminàries de rendiment més alt, làmpades d'eficiència més alta i reactàncies electròniques regulables que permetin reduir la potència instal·lada en l'enllumenat almenys en un 30% anual, complint els requeriments de qualitat i confort visual reglamentats.

  2. En relació amb els sistemes de control d'encesa i regulació de nivell d'il·luminació: les actuacions subvencionables han d'incloure els sistemes de control de presència i de regulació del nivell d'enllumenat segons l'aportació de llum natural, de manera que aconseguiran un estalvi elèctric almenys d'un 20% anual respecte a la instal·lació sense control o regulació.

  3. En relació amb el canvi del sistema d'il·luminació: serà subvencionable la reubicació dels punts de llum amb utilització de les tecnologies anteriors, de manera que es redueixi el consum elèctric anual respecte al sistema instal·lat, almenys, en el 30%.

En tots els casos s'ha de justificar sempre una reducció de la potència d'enllumenat instal·lada.

La quantia màxima que es podrà rebre en concepte d'ajut per la suma de les accions relacionades als apartats a), b) i c) no superarà el límit de 15.000 euros per beneficiari.

En qualsevol dels apartats anteriors la quantia de l'ajut serà com a màxim d'un 30% del cost elegible de la nova instal·lació d'il·luminació.

El cost elegible inclou el preu del material i de la seva instal·lació. Està exclòs del cost elegible l'IVA i els ajuts del ram de paleta, com pot ser la substitució de cels rasos, col·locació de caixes, obertura de regates, i repassades de guix, de pintura, etc.

Caldrà fer una sol·licitud diferent per a cada establiment on es volen renovar les instal·lacions d'enllumenat.

La Generalitat de Catalunya, mitjançant l'Institut Català d'Energia, serà responsable de tramitar el pagament dels ajuts atorgats d'acord amb el que estableix el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret llei 3/2002, de 24 de desembre.

3.3 Inversió mínima

La inversió mínima que s'ha de realitzar, en qualsevol dels casos de l'article 3.2 anterior, per poder sol·licitar la subvenció és de 500 euros.

Article 4

Presentació de sol·licituds i terminis

4.1 Amb la present Ordre es fa pública la convocatòria de l'any 2010 per a l'atorgament dels ajuts per al Pla Renova't d'Enllumenat Interior al Comerç a Catalunya. La vigència d'aquest Pla serà des del dia següent a la publicació de l'Ordre fins al 10 de setembre de 2010, o fins a l'exhauriment del pressupost disponible per cadascuna de les línies.

4.2 Termini de presentació de sol·licituds

El termini per a presentar sol·licituds serà des de l'11 de gener de 2010 fins a l'11 d'abril del 2010.

4.3 Termini d'execució

La compra i instal·lació de les tecnologies d'enllumenat subvencionades i presentació de sol·licituds s'haurà de realitzar dins el període de vigència del pla.

4.4 Termini de justificació

El beneficiari de la subvenció haurà de justificar la despesa per a la qual va sol·licitar l'ajut, com a màxim el 10 de setembre de l'any 2010. En el supòsit de subvencions atorgades com a conseqüència de renúncies o revocacions de les quals parla el punt 2.2 anterior, el termini màxim per presentar la justificació de la subvenció serà igualment el 10 de setembre de l'any 2010.

Article 5

Beneficiaris i requisits

5.1 Es consideraran beneficiaris i podran acollir-se als ajuts que regula aquesta Ordre totes les persones físiques i jurídiques que es detallen a continuació, sempre que realitzin una activitat comercial o d'atenció al públic:

Empreses constituïdes amb personalitat jurídica pròpia.

Persones...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR