ORDRE AAM/122/2011, de 14 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de préstecs sense interès en règim d'ajuts de minimis per a les inversions de les indústries agràries i alimentàries, i es convoquen els corresponents a l'any 2011.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
Rango de LeyOrdre

ORDRE

AAM/122/2011, de 14 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de préstecs sense interès en règim d'ajuts de minimis per a les inversions de les indústries agràries i alimentàries, i es convoquen els corresponents a l'any 2011.

En un entorn de crisi com l'actual cal establir mesures per donar resposta als problemes financers de les empreses que permetin desblocar l'accés al crèdit i garantir la continuïtat del seu finançament. L'objectiu d'aquesta Ordre és establir instruments crediticis per contribuir al manteniment dels llocs de treball associats a aquestes empreses i retornar l'economia cap al creixement sostenible.

Les convocatòries dels ajuts a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris efectuades fins ara en el marc del PDR de Catalunya, han evidenciat la insuficiència de fons per l'ajut a la millora d'aquests processos. Aquestes inversions són importants per la seva repercussió sobre el desenvolupament rural, i per la seva capacitat de generar valor afegit en les produccions agràries a través de la producció i comercialització de nous productes, la millora de la qualitat dels existents i la millora de la seva comercialització.

Les convocatòries dels ajuts a les inversions per a la comercialització en zones periurbanes, o zones de població creixent, són normalment zones amb predomini del treball en el sector terciari, amb un nivell de renda mitjana o alta, i situades en l'entorn de les àrees urbanes o àrees densament poblades, i estan sotmeses a una forta expansió industrial, urbanística i de serveis, característic del desenvolupament econòmic modern que tenen com a conseqüència un retard relatiu econòmic i social en el medi rural, per la qual cosa cal impulsar estratègies que vagin més enllà d'una simple resistència a perdre el territori i amb això la identitat rural. Per això, s'ha d'impulsar i donar suport a centres de venda directa a les persones consumidores de productes subministrats pels/per les mateixos/es productors/es agraris/àries de la zona, sense cap tipus de distribució intercalada.

Per això, es creu necessari atorgar un ajut que impulsi aquestes actuacions de foment de la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris i les inversions en zones periurbanes, mitjançant préstecs amb bonificació d'interessos amb càrrec als pressupostos del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM).

En la redacció d'aquesta disposició s'ha tingut en compte el que disposen la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de normes reguladores de signatura electrònica, la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, en relació amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i la Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús de mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, així com el Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Donat que s'ha pogut constatar que, per aquests ajuts, les possibles persones beneficiàries disposen dels mitjans tecnològics necessaris per poder realitzar la tramitació electrònica de la sol·licitud d'aquests ajuts, es fa palès i és factible la tramitació administrativa de la fase de sol·licitud només per mitjans electrònics, de conformitat amb l'article 43.2 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

El règim d'aquests ajuts serà el que estableix el Reglament (CE) 1998/2006 de la Comissió, de 15 de desembre de 2006, relatiu a l'aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat als ajuts de minimis (DOUE L-379, de 28.12.2006).

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport al sector agroalimentari mitjançant un ajut econòmic, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

1.1 Aprovar les bases reguladores, que es publiquen en l'annex 1, de la línia de préstecs sense interès per a les inversions de les empreses agroalimentàries que consten en l'annex 2, d'acord amb el procediment de tramitació telemàtica descrit a l'annex 3.

1.2 Establir els municipis inclosos en les zones periurbanes en relació a l'ajut adreçat a les associacions de productors a què fa referència l'apartat 2.2.a) de les bases reguladores, que es publiquen en l'annex 4.

Article 2

2.1 Convocar la línia de préstecs sense interès per a les inversions de les empreses agroalimentàries, corresponents a l'any 2011, d'acord amb les bases reguladores i per a les inversions aprovades a l'article 1 d'aquesta Ordre.

2.2 El termini de presentació de les sol·licituds del préstec serà d'un mes a comptar de l'endemà de la data de publicació d'aquesta Ordre en el DOGC.

2.3 El finançament dels préstecs que estableix aquesta Ordre va íntegrament a càrrec de la partida pressupostària D/830000200/6130/0000, del pressupost del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2011, un import màxim de 17.250.000,00 euros. S'estableix una quantia addicional estimada de 17.250.000,00 euros, condicionada a les disponibilitats pressupostàries efectives. La concessió dels préstecs es condiciona a la signatura del conveni entre el DAAM i l'Institut Català de Crèdit Agrari (ICCA), que és l'organisme encarregat de formalitzar i gestionar els préstecs.

2.4 L'òrgan instructor dels expedients és el Servei d'Indústries i Comercialització Agroalimentàries.

2.5 L'òrgan competent per emetre resolucions sobre les sol·licituds corresponents és la persona titular de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries. A aquests efectes, es nomena una comissió de valoració, que serà l'òrgan col·legiat encarregat de valorar les sol·licituds d'ajut. Està constituïda pel subdirector o la subdirectora general d'Indústries Agroalimentàries, que actuarà com a president/a, el subdirector o la subdirectora general d'Innovació Tecnològica, que actuarà com a secretari/ària de la Comissió, i el/la cap del Servei de Promoció de la Qualitat Agroalimentària.

2.6 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit a la persona sol·licitant serà de quatre mesos, a comptar de la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds. En cas de manca de resolució expressa la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu.

2.7 Contra la resolució del director o la directora general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant el conseller o la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la notificació de la resolució, sense perjudici que se'n pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.

En cas de silenci administratiu, el recurs d'alçada davant el conseller o la consellera del DAAM es podrà interposar en el termini de tres mesos comptats a partir de la data en què exhaureix el termini per emetre resolució i notificar-la, tal com estableix l'apartat anterior.

2.8 Els ajuts concedits per imports superiors a 3.000,00 euros es faran públics al web www.gencat.cat/daam/ajuts, fent ús dels mitjans electrònics establerts i a més es publicaran al DOGC.

Article 3

Aprovar el procediment de participació per mitjans telemàtics en la convocatòria pública per a la concessió dels ajuts objecte d'aquesta convocatòria, el qual consta a l'annex 3 d'aquesta Ordre.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 14 de juny de 2011

Josep Maria Pelegrí i Aixut

Conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Annex 1

Bases reguladores

—1 Objecte de l'ajut

L'objecte dels préstecs sense interès és el foment d'inversions i despeses subvencionables d'empreses agroalimentàries de Catalunya, per les activitats definides a l'apartat 2.2 d'aquestes bases reguladores i per a les inversions subvencionables que es relacionen en l'apartat A de l'annex 2 de l'Ordre.

—2 Persones beneficiàries

2.1 Poden ser beneficiàries dels préstecs sense interès que estableix aquesta Ordre les persones físiques o jurídiques que siguin titulars responsables de l'activitat que fonamenta l'atorgament de l'ajut i que suporten la càrrega financera de les inversions.

2.2 Les persones beneficiàries han d'acreditar els requisits següents:

  1. Que manipulen o transformen, i comercialitzen productes agroalimentaris, excepte els de la pesca, o bé que siguin associacions de productors/es agraris/es legalment constituïdes que comercialitzen productes, excepte els de la pesca, que incloguin productes de les zones periurbanes definides en l'annex 4 d'aquesta Ordre.

  2. Que compleixen les normes mínimes de respecte del medi ambient, seguretat laboral, higiene i, si escau, de benestar animal, d'acord amb la normativa específica en vigor.

  3. Que l'empresa és viable econòmicament. Per tant, estan excloses les empreses que estan en situació de crisi.

  4. Que pertanyen al sector majorista, a excepció de les associacions de productors/es legalment constituïdes que comercialitzin productes agroalimentaris, excepte la pesca, que incloguin productes de les zones periurbanes definides en l'annex 4 d'aquesta Ordre.

  5. Que l'empresa beneficiària sigui micro, petita, mitjana (PIMES), d'acord amb la definició que s'estableix en la Recomanació...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR