ORDRE REP/332/2006, de 21 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores del Premi Innovació Democràtica i s'obre convocatòria pública per a l'any 2006.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rango de LeyOrdre

ORDRE

REP/332/2006, de 21 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores del Premi Innovació Democràtica i s'obre convocatòria pública per a l'any 2006.

Segons l'article 3.3 del Decret 296/2003, de 20 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels Departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, correspon al Departament de Relacions Institucionals i Participació la promoció de la participació social.

Vist el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

Vist el que disposa la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, amb els informes previs de l'Assessoria Jurídica i de la Intervenció Delegada,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores d'aquesta convocatòria que figuren a l'annex d'aquesta Ordre.

Article 2

Fer pública la convocatòria del Premi Innovació Democràtica als ajuntaments per promoure la participació ciutadana, en relació amb els projectes duts a terme en els anys 2004 i 2005.

Article 3

Nomenar com a membres del jurat les persones següents:

Joaquim Brugué i Torruella, director general de Participació Ciutadana, que actuarà com a president.

Joan Subirats i Humet, com a professor amb reconeguda experiència en el camp de la participació ciutadana.

Carles Ramió i Matas, com a professor amb reconeguda experiència en el camp de la participació ciutadana.

Eva Anduiza i Perea, com a professor amb reconeguda experiència en el camp de la participació ciutadana.

Jordi Sanchez i Picanyol, com a persona experta en participació.

Lorena Elvira Ayuso, responsable tecnicojurídica de la Direcció General de Participació Ciutadana, que actuarà com a secretaria.

Article 4

El termini de presentació de sol·licituds començarà a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC i finalitzarà el dia 20 de setembre de 2006.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 21 de juny de 2006

Joan Saura i Laporta

Conseller de Relacions Institucionals

i Participació

Annex

Bases reguladores del Premi Innovació Democràtica

.1 Objecte

L'objecte del Premi Innovació Democràtica és premiar les experiències que assenyalin noves formes de govern i de participació ciutadana...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR