ORDRE IRP/92/2010, de 18 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores del Premi de recerca en drets humans i es convoca la quarta edició corresponent a l'any 2010.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Interior, Relacions Institucionals i Participacio
Rango de LeyOrdre

ORDRE

IRP/92/2010, de 18 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores del Premi de recerca en drets humans i es convoca la quarta edició corresponent a l'any 2010.

El Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació té com a un dels seus objectius desenvolupar una política pública de foment dels drets humans i dotar-se dels instruments necessaris per dur-la a terme, a través de l'Oficina de Promoció de la Pau i dels Drets Humans.

La defensa i promoció dels drets humans a Catalunya ha gaudit sempre d'un alt nivell. Al nostre país la defensa dels drets humans ha generat un ric i divers teixit associatiu, impulsat per una gran quantitat de persones que han fet que a Catalunya la promoció dels drets humans s'hagi convertit en un valor patrimoni de totes les persones que hi viuen.

El Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació creu necessari donar un impuls a la recerca en drets humans, així com la seva posterior difusió. Per aquesta raó, a proposta de l'Oficina de Promoció de la Pau i dels Drets Humans, es fa pública aquesta convocatòria del 4t Premi de recerca en drets humans, de tal manera que es vegin reforçades la investigació i la sensibilització de la societat catalana envers les llibertats fonamentals.

La convocatòria d'un premi de recerca en drets humans compleix un doble objectiu. D'una banda, la promoció de la recerca i el treball d'investigació sobre els drets humans a Catalunya, i de l'altra, la seva difusió al públic en general.

Vistos el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el seu Reglament i la resta de normativa aplicable;

Per això, a proposta de l'Oficina de Promoció de la Pau i dels Drets Humans i en ús de les facultats que em confereix l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, amb els informes previs de l'Àrea d'Assessorament Jurídic en l'àmbit de Relacions Institucionals i Participació i de la Intervenció Delegada,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores del Premi de recerca en drets humans, que figuren a l'annex d'aquesta Ordre.

Article 2

Convocar el 4t Premi de recerca en drets humans centrat en qualsevol aspecte relatiu a la protecció dels drets humans i les llibertats fonamentals.

Article 3

3.1 El termini de presentació de la sol·licitud d'inscripció començarà l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC i finalitzarà el 16 de juliol de 2010.

3.2 El termini de presentació dels treballs de recerca començarà l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC i finalitzarà el 8 d'octubre de 2010.

Article 4

La dotació del premi és de 5.000 euros, inclosos els impostos que sigui pertinent aplicar, anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària IT0503D/483000100/1310/0000 del pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010, i condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de la concessió.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 18 de febrer de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR