ORDRE AAR/357/2010, de 21 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts que estableix el Fons europeu de la pesca, i es convoquen els corresponents a l'any 2011.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Agricultura, Alimentacio i Accio Rural
Rango de LeyOrdre

ORDRE a.link { text-decoration: none; color: #006699; font-size: 11px; font-family: Arial; font:bold}a.link:hover { text-decoration: underline; color: #006699; font-size: 11px;font-family: Arial;}a.document { text-decoration: none; color: #FFFFFF; font-size: 13px; font-family: Arial;}a.document:hover { text-decoration: underline; color: #666666; font-size: 13px; font-family: Arial;}a.text_document { text-decoration: underline; color: #006699; font-size: 12px; font-family: Arial; font:bold}a.text_document:visited {color: purple; text-decoration: underline;font-size:12px;font-family: Arial; font:bold}DIV.cap { text-decoration: none; color: #000000; font-size: 22px; font-family: Arial; font:bold}DIV.titol { text-decoration: none; color: #990000; font-size: 15px; font-family: Arial; font:bold}DIV.sumari { text-decoration: none; color: #990000; font-size: 14px; font-family: Arial; font:bold}DIV.departament { text-decoration: none; color: #990000; font-size: 14px; font-family: Arial; font:bold}DIV.text_document { text-decoration: none; color: #000000; font-size: 12px; font-family: Arial;} Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya DOGC núm. 5658 - 28/06/2010 var now = new Date(); var i=0;i = NumDiari.indexOf('5658');if (i>=0) {document.write(" Imatge del document en format PDF ");} [ Sumari || Índex del sumari || Diaris Oficials disponibles || Inici ] DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL ORDRE AAR/357/2010, de 21 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts que estableix el Fons europeu de la pesca, i es convoquen els corresponents a l'any 2011. (Pàg. 49606) ORDRE

AAR/357/2010, de 21 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts que estableix el Fons europeu de la pesca, i es convoquen els corresponents a l'any 2011.

El Reglament (CE) núm. 1198/2006, del Consell, de 24 de juliol, relatiu al Fons europeu de la pesca, defineix les modalitats i les condicions de les intervencions comunitàries en el sector de la pesca. La Decisió de la Comissió de 13 de desembre de 2007 aprova el programa operatiu d'intervenció comunitària del Fons europeu de la pesca de l'Estat per al període de programació de 2007-2013 (Programa Operatiu).

El Reglament (CE) núm. 498/2007, de la Comissió, de 26 de març, determina les disposicions aplicables del Reglament (CE) núm. 1198/2006, del Consell, relatiu al Fons europeu de la pesca.

L'Ordre ARN/142/2010, de 25 de gener, estableix un pla integral de gestió per a la conservació dels recursos pesquers a la Mediterrània; l'Ordre AAR/60/2008, de 12 de febrer, per la qual s'estableixen mesures excepcionals i urgents per a la protecció i recuperació del banc natural de petxina lluent ( Callista chione ), i l'Ordre de 24 de desembre de 2001, per la qual es reglamenta la pesca de cargol de punxes amb rastell de cadenes, modificada per l'Ordre ARP/133/2002, de 25 d'abril, constitueixen el marc en el que es du a terme l'acció de foment del sector de la pesca a Catalunya.

La Llei 2/2010, de 16 de febrer, de pesca i acció marítimes, al seu article 86 atribueix al Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural la gestió de tots els ajuts públics destinats al millorament de la pesca i de les estructures pesqueres de Catalunya, tant els que figuren als seus pressupostos com les subvencions territorialitzables de la Unió Europea i de l'Estat.

Així mateix, per l'Acord del Govern de 22 d'abril de 2008 s'ha aprovat el programa operatiu i el corresponent pla financer del Fons europeu de la pesca de Catalunya per al període de 2007-2013.

Aquests ajuts es convoquen per a 2011 en el marc del programa operatiu per a Catalunya d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1198/2006, del Consell, de 24 de juliol, concretament per a les actuacions referides a la parada definitiva d'embarcacions de pesca, les inversions a bord dels vaixells pesquers i selectivitat, la pesca costanera artesanal, l'aqüicultura, la pesca interior, la transformació i la comercialització del peix, les accions col·lectives i els ports de pesca, llocs de desembarcament i d'ancoratge.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport al sector de la pesca mitjançant un ajut econòmic, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General de Pesca i Acció Marítima, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats al sector pesquer d'acord amb el Fons europeu de la pesca (FEP) que es detallen a continuació i que es publiquen a l'annex 1 d'aquesta Ordre, així com les normes específiques per a cada línia d'ajuts que estableix l'annex 2, amb els nivells de participació financera que estableix l'annex 3:

  1. Parada definitiva d'embarcacions de pesca.

  2. Inversions a bord d'embarcacions pesqueres i selectivitat.

  3. Aqüicultura.

  4. Pesca interior.

  5. Transformació i comercialització de la pesca i de l'aqüicultura.

  6. Accions col·lectives dels professionals de la pesca.

  7. Pesca costanera artesanal.

  8. Ports de pesca, llocs de desembarcament i d'ancoratge.

  9. Mesures socioeconòmiques, prejubilació.

Article 2

2.1 Convocar els ajuts destinats al sector pesquer en els àmbits de la parada definitiva d'embarcacions de pesca, les inversions a bord d'embarcacions pesqueres i selectivitat, l'aqüicultura, la pesca interior, la transformació i comercialització de productes de la pesca i l'aqüicultura, les accions col·lectives dels professionals de la pesca, la pesca costanera artesanal, ports de pesca, llocs de desembarcament i d'ancoratge i mesures socioeconòmiques, prejubilació, corresponents a l'any 2011, d'acord amb les bases reguladores que es publiquen com a annex 1, les normes específiques per a cada línia d'ajuts que estableix l'annex 2, i amb els nivells de participació financera que estableix l'annex 3, que s'aproven a l'article 1 precedent.

2.2 El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes comptat des de l'endemà de la publicació de l'Ordre al DOGC.

2.3 Els ajuts tenen el caràcter de cofinançats d'acord amb el que preveuen el FEP i el programa operatiu, i aniran a càrrec de la partida pressupostària AG05 D/770001000/6140 del pressupost del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) per a l'any 2011, per un import de 2.642.836,38 euros. La despesa queda condicionada a l'aprovació dels pressupostos de l'any 2011.

2.4 L'òrgan instructor dels expedients d'ajut és el Servei d'Estructures Pesqueres.

2.5 L'òrgan competent per emetre la resolució sobre les sol·licituds és el director o directora general de Pesca i Acció Marítima. A aquests efectes es nomena una Comissió de valoració que serà l'òrgan col·legiat encarregat de valorar les sol·licituds presentades i d'emetre l'informe corresponent, formada pel subdirector o la subdirectora general de Pesca, el o la cap del Servei d'Estructures Pesqueres, el o la cap del Servei de Recursos Marins i el director o la directora gerent de l'Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya.

Quan la Comissió de valoració ho consideri necessari podrà designar persones assessores tècniques amb veu però sense vot que col·laboraran en l'elaboració de l'informe.

2.6 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit a la persona sol·licitant serà de sis mesos a comptar des de la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds. En cas de manca de resolució expressa la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu.

2.7 Contra la resolució del director o la directora general de Pesca i Acció Marítima, que no exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant el conseller o consellera d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la notificació de la resolució, sens perjudici que se'n pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.

En cas de silenci administratiu, el recurs d'alçada davant el conseller o la consellera d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural es podrà interposar en el termini de tres mesos a comptar a partir de la data en què s'exhaureixi el termini per emetre resolució i notificar-la tal com estableix l'apartat anterior.

2.8 Els ajuts concedits es faran públics al web http://www.gencat.cat/dar/ajuts/, fent ús dels mitjans electrònics establerts, i s'exposaran al tauler d'anuncis de les dependències del DAR. Els ajuts que superin els 3.000,00 euros es publicaran a més al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Article 3

3.1 Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i mentre no s'obri el següent, les persones físiques o jurídiques que estiguin interessades a dur a terme un nou projecte que pugui ser beneficiari d'un ajut podran sol·licitar una visita d'inspecció del fet que no s'han iniciat actuacions.

A aquest efecte, presentaran una sol·licitud d'inspecció del fet que no s'han iniciat actuacions, acompanyada del projecte d'inversió elaborat per un tècnic qualificat i visat pel col·legi oficial corresponent o, en el supòsit d'adquisició d'equips i/o maquinària, factures proforma, memòria i pressupost.

Si no es presenta la sol·licitud en el període que estableix la convocatòria immediatament posterior, l'acta d'inspecció del fet que no s'han iniciat actuacions queda sense efectes.

3.2 En el cas de projectes denegats a la convocatòria efectuada mitjançant l'Ordre AAR/271/2009, de 21 de maig, per manca de disponibilitat pressupostària, les persones sol·licitants podran presentar una nova sol·licitud a l'empara d'aquesta Ordre i en el termini que s'hi estableix. A efectes d'acreditar que no s'han iniciat les actuacions, ni l'activitat pesquera per a les sol·licituds de parada definitiva, n'hi haurà prou amb la certificació del fet que no s'han iniciat actuacions que es va realitzar com a conseqüència de la presentació...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR