DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

SecciónConcursos i Anuncis
EmisorDepartament de Medi Ambient
Rango de LeyDecret

Els enderrocs, la runa i altres deixalles de la construcció constitueixen residus que contenen fraccions valorables que s'han de recuperar i altres fraccions que han de ser objecte de deposició controlada en el sòl per tal que es reincorporin al cicle de la naturalesa en condicions òptimes.

Aquests residus s'originen majoritàriament en el sector de la construcció, i la seva producció és, per tant, variable. Amb tot, es poden acceptar com a fiables les estimacions que avaluen la quantia de la seva producció anual en més de dos milions de t amb ratios per habitant i any que oscil·len entre 375 kg a la zona metropolitana de Barcelona i 275 en altres zones de Catalunya.

Aquesta matèria residual s'elimina avui quasi totalment mitjançant el sistema d'abocament al sòl, sovint incontroladament i sense aprofitar-ne, com es fa en altres països, els subproductes, matèries i substàncies que contenen, com són formigó, ceràmiques, fusta, ferro, coure, sorra, vidre, pedra, plàstics, que són valorables. Aquesta pràctica de gestió dels residus comporta:

  1. Afeccions negatives al medi ambient, ja que algunes d'aquestes matèries no són inerts.

  2. Malbaratament de recursos naturals.

  3. Afeccions negatives al paisatge.

  4. Accelerat rebliment d'abocadors de residus per causa del seu important volum.

Per raons de protecció del medi ambient i econòmiques, cal procedir doncs a l'ordenació de les operacions de gestió d'aquests residus, en el marc de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.

Per tant, a proposta del conseller de Medi Ambient, vist el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol 1 Normes generals

Article 1

Objecte del Decret 1.1 És objecte d'aquest Decret la regulació de les operacions de gestió dels enderrocs, runa i residus de la construcció en general que es destinen a l'abandonament. 1.2 No es consideraran residus destinats a l'abandonament les terres o materials procedents de l'excavació que hagin de ser reutilitzats com a rebliment per a una altra obra autoritzada.

Article 2

Objectius Són objectius d'aquesta regulació:

  1. Obtenir el màxim aprofitament dels subproductes, matèries i substàncies que contenen aquests residus.

  2. Garantir que les operacions de valoració i de disposició del rebuig es duguin a terme atenent les exigències i requeriments d'una alta protecció del medi ambient i de la preservació de la naturalesa i del paisatge.

Article 3

Definicions A l'objecte d'aquest Decret es considera: Productor del residu: el propietari de l'immoble o estructura que l'origina. Posseïdor del residu: el titular de l'empresa que efectua les operacions d'enderrocament, construcció, reforma, excavació o altres operacions generadores dels residus, o la persona física o jurídica que els tingui en possessió i no tingui la condició de gestor de residus. Gestors del residu: el titular de les instal·lacions on s'efectuen les operacions de valoració dels residus i el titular de les instal·lacions on s'efectua la disposició del rebuig.

Article 4

Competències Els residus...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR