DECRET 209/1999, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament que regula, amb caràcter supletori, els serveis funeraris municipals.

SecciónDisposicions Generals
EmisorServeis Sanitaris de Referència-Centre de Transfusió i Banc de Teixits
Rango de LeyDecret

DECRET 209/1999, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament que regula, amb caràcter supletori, els serveis funeraris municipals.

La disposició final 1 de la Llei 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris, estableix que: "Els ajuntaments han de regular, mitjançant una ordenança o un reglament, el règim a què s'han de sotmetre els serveis funeraris, en el marc del que estableix aquesta Llei i la resta de la legislació aplicable".

No obstant això, per tal de protegir d'una manera adequada l'interès públic que és present en la prestació dels serveis funeraris i davant la possibilitat de no aprovació de l'ordenança municipal corresponent, la disposició final 2 de la Llei 2/1997, de 3 d'abril, estableix que: "El Departament de Governació de la Generalitat ha d'elaborar, amb l'audiència prèvia de les entitats municipalistes més representatives, un reglament de serveis funeraris, que ha d'ésser aplicable supletòriament en els municipis que no n'aprovin un de propi".

Les circumstàncies específiques que concorren en la prestació dels serveis funeraris en el territori de Catalunya impliquen l'existència de nombroses situacions, molt diversificades, que cal atendre en funció de quines són les característiques del municipi concret a considerar i de les diferents modalitats que pot experimentar la prestació dels serveis funeraris.

Així, les necessitats que cal atendre arriben a diferenciar-se profundament entre uns municipis i uns altres i la prestació dels serveis la pot dur a terme bé solament el municipi, el qual pot recórrer a un ampli ventall de possibilitats per a la prestació, o bé empreses privades, les quals poden ser tant una com més d'una. Aquests serveis també els poden prestar l'ajuntament i l'empresa o empreses privades a la vegada.

A més, tampoc es pot desconèixer el marc liberalitzador que en la matèria relativa a la prestació dels serveis funeraris motiva la Llei 2/1997, de 3 d'abril. En aquest sentit, la Llei citada assenyala al preàmbul que "La possibilitat d'intervenció de l'Administració en un sector que es declara liberalitzat s'explica en la mesura que aquest és essencial per a la comunitat i, consegüentment, d'interès general, i que el servei dels interessos generals és l'objectiu constitucional de tota l'Administració pública".

Per tant, la regulació de la Llei 2/1997, de 3 d'abril, i la de la normativa que a partir d'aquesta es pugui aprovar, com és el cas d'aquest Reglament supletori, no pot utilitzar-se com a argument per impedir el nivell de competència desitjable en la matèria en la línia que és imposada per la nostra integració a la Unió Europea. D'aquest nivell de competència s'haurien de derivar avantatges per als usuaris, els quals, en definitiva, són tots els ciutadans. D'acord amb això, la Llei 2/1997, de 3 d'abril, a l'article 1 parla de la prestació "en règim de concurrència en tots els casos", i a l'article 6.3 parla, en relació amb els nivells mínims de qualitat o de disponibilitat de mitjans per part de les ordenances municipals, de justificació dels requisits "d'acord amb objectius de qualitat del servei" i que han de ser "proporcionals a la població i a l'índex de mortalitat del municipi i no poden vulnerar la llibertat de concurrència d'empreses funeràries".

La reflexió sobre tots aquests aspectes ha portat a concloure que aquest Reglament supletori ha d'atendre en gran mesura, en la seva elaboració, a la problemàtica pròpia dels petits municipis, els quals tampoc no presenten una situació uniforme que faci possible una regulació unilateral i homogènia. En conseqüència, sense perdre de vista aquests fets, la regulació que conté aquest Reglament ha estat formulada d'una manera molt oberta i amb un elevat grau de flexibilitat, a fi i efecte de proporcionar fonament normatiu suficient a realitats municipals molt diverses i per tal de poder-s'hi adaptar racionalment. Per tant, aquest Reglament supletori requereix, per a la seva aplicació efectiva a cada supòsit, una activitat municipal específica relativa a la valoració concreta de les necessitats pròpies del municipi de què es tracti en cada cas.

Per altra banda, i d'acord amb la Llei 2/1997, de 3 d'abril, l'aplicació supletòria d'aquest Reglament en cap cas impedeix que l'ajuntament destinatari pugui, amb posterioritat, aprovar la seva pròpia ordenança o reglament en qualsevol moment.

Per tot l'exposat, d'acord amb el que disposen els articles 61 i 62 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de la Generalitat de Catalunya, i la disposició final 2 de la Llei 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris, vist l'informe de la Comissió de Govern Local de Catalunya i el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Governació i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article únic

S'aprova el Reglament que regula, amb caràcter supletori, els serveis funeraris municipals, el text del qual figura en annex.

Disposició transitòria

Les entitats que en el moment de l'entrada en vigor d'aquest Reglament estiguin prestant els serveis funeraris en els municipis on és d'aplicació s'han d'adaptar a les seves prescripcions en el termini d'un any.

Barcelona, 27 de juliol de 1999

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Xavier Pomés i Abella

Conseller de Governació

Annex

Reglament que regula, amb caràcter supletori, els serveis funeraris municipals.

Títol 1

Disposicions generals

Capítol 1

Objecte, àmbit i caracterització del servei

Article 1

Objecte

Aquest Reglament té per objecte establir la regulació dels serveis funeraris en aquells municipis que no n'aprovin un de propi, de conformitat amb el que preveu la disposició final 2 de la Llei 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris.

Article 2

Àmbit d'aplicació

L'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament el constitueixen els municipis de Catalunya que no disposin de la seva pròpia ordenança o reglament regulador dels serveis funeraris.

Article 3

Servei essencial

Els serveis funeraris tenen la condició de servei essencial d'interès general, el qual s'ha de prestar d'acord amb els principis següents:

 1. Universalitat.

 2. Accessibilitat.

 3. Continuïtat.

 4. Respecte dels drets de les persones usuàries.

 5. Lliure concurrència.

Capítol 2

Prestació del servei

Article 4

Competència municipal

Els municipis són l'administració competent en matèria de serveis funeraris i són els responsables de garantir-ne l'existència i la prestació a tota la col·lectivitat local.

Article 5

Vigilància i actuació subsidiària

L'ajuntament, amb caràcter general, té les obligacions següents:

 1. Vetllar perquè els serveis funeraris siguin prestats amb respecte absolut de la normativa aplicable.

 2. Vetllar perquè les entitats autoritzades per prestar els serveis funeraris ho facin en el municipi en els termes del que sigui establert en l'autorització preceptiva.

 3. Prestar obligatòriament els serveis funeraris, amb caràcter subsidiari, en el supòsit que no hi hagi cap empresa autoritzada amb aquesta finalitat.

Article 6

Prestació per l'ajuntament

Sens perjudici de les obligacions previstes en l'article 5.c) d'aquest Reglament, l'ajuntament també pot prestar els serveis funeraris mitjançant qualsevol de les formes de gestió dels serveis públics que estableix la legislació de règim local, per mitjà d'una mancomunitat o d'un consorci o mitjançant conveni, delegació o encàrrec de gestió amb el consell comarcal corresponent o amb altres administracions públiques.

Article 7

Prestació per empreses

La prestació dels serveis funeraris en el municipi també la poden dur a terme aquelles empreses públiques o privades que hagin estat autoritzades prèviament per l'ajuntament, sempre que reuneixin els requisits exigibles, d'acord amb el que regula aquest Reglament.

Article 8

Prestació obligatòria del servei

8.1 Les entitats autoritzades per prestar els serveis funeraris en el municipi i també l'ajuntament, en el supòsit de prestació per part d'aquest, han de prestar els serveis funeraris obligatòriament quan els siguin sol·licitats, i d'acord amb el que estableix aquest Reglament, en els supòsits següents:

 1. Quan el domicili mortuori de la persona difunta es trobi en el municipi.

 2. Quan la persona difunta hafi de ser inhumada o incinerada en el municipi.

 3. Quan es tracti de qualsevol altra persona difunta respecte de la qual així ho hagi disposat l'autoritat judicial.

8.2 Als efectes del que preveu la lletra a) de l'apartat anterior, es considera domicili mortuori el lloc on es troba situat el cadàver fins al moment que aquest és conduït a la seva destinació final, incloses les sales de vetlla.

Títol 2

Drets

Article 9

Persones usuàries

Són persones usuàries dels serveis funeraris les persones, físiques o jurídiques, que es facin càrrec del difunt, per motius familiars, de beneficència o per qualsevol altre d'acord amb l'ordenament jurídic vigent, i que per aquesta raó accedeixen a la prestació dels serveis funeraris que es regulen en aquest Reglament.

Article 10

Drets de les persones usuàries

En relació amb la...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR