ORDRE MAH/309/2005, de 23 de juny, per la qual es declara refugi de fauna salvatge la finca Puigventós, als termes municipals d'Olesa de Montserrat i Vacarisses.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Medi Ambient i Habitatge
Rango de LeyOrdre

ORDRE MAH/309/2005, de 23 de juny, per la qual es declara refugi de fauna salvatge la finca Puigventós, als termes municipals d'Olesa de Montserrat i Vacarisses.

La Fundació Territori i Paisatge, com a propietària de la finca Puigventós, ha presentat una sol·licitud perquè sigui declarada refugi de fauna salvatge, atès que els terrenys que la formen són cinegèticament d'aprofitament comú.

La creació dels refugis de fauna salvatge està prevista a l'article 37 de la Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals, com a àrees limitades per preservar la fauna, en les quals està prohibida l'activitat de caça.

El Consell de Caça de Barcelona ha emès un informe favorable sobre l'expedient de creació de refugi de fauna salvatge de la finca anomenada Puigventós.

A proposta de la Direcció General del Medi Natural,

Ordeno:

Article 1

Es declara refugi de fauna salvatge la finca anomenada Puigventós, situada als termes municipals d'Olesa de Montserrat i Vacarisses, comarques del Baix Llobregat i el Vallès Occidental, amb la finalitat de protegir les comunitats animals en el manteniment estricte dels equilibris biològics existents.

Article 2

2.1 Denominació: refugi de fauna salvatge Puigventós.

2.2 Àmbit territorial: el refugi de fauna salvatge Puigventós està situat a les comarques del Baix Llobregat i el Vallès Occidental, amb una superfície de 133,043 hectàrees, totes situades als termes municipals d'Olesa de Montserrat i Vacarisses. Els seus límits es descriuen a l'annex d'aquesta Ordre i estan grafiats al plànol que consta a l'expedient.

Article 3

3.1 L'administració i el manteniment del refugi de fauna salvatge correspon a la Fundació Territori i Paisatge, propietària de la finca, d'acord amb les directrius de la Direcció General del Medi Natural del Departament de Medi Ambient i Habitatge. L'administrador de la finca ha de presentar una memòria en la qual quedin reflectides les activitats fetes i els resultats obtinguts.

3.2 La senyalització i la conservació del refugi seran a càrrec de la propietat de la finca. La senyalització s'ha de fer d'acord amb la Resolució de 15 de febrer de 1990 de la Direcció General del Medi Natural del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual es donen les normes complementàries per a la senyalització de les àrees de protecció de fauna salvatge (DOGC núm. 1269, de 19.3.1990).

Article 4

4.1 Al refugi de fauna salvatge Puigventós...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR