DECRET 276/2001, de 23 d'octubre, de reestructuració de l'Institut Català de la Salut.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Governació i Relacions Institucionals
Rango de LeyDecret

DECRET

276/2001, de 23 d'octubre, de reestructuració de l'Institut Català de la Salut.

La Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, que té per objecte l'ordenació del nostre sistema sanitari públic d'acord amb els principis d'universalització, integració de serveis, simplificació, racionalització, eficàcia i eficiència de l'organització sanitària, concepció integral de la salut, descentralització i desconcentració de la gestió, sectorització de l'atenció sanitària i participació comunitària, va crear l'ens públic de caràcter institucional Servei Català de la Salut, que va assumir les funcions de gestió i administració dels centres, els serveis i les prestacions del sistema sanitari públic, l'ordenació, la planificació i l'avaluació sanitàries, sociosanitàries i de salut pública, així com també la distribució dels recursos econòmics afectes al seu finançament.

El model sanitari català, en el transcurs dels darrers deu anys, ha experimentat una evolució en les eines de què disposa per assolir l'objectiu d'assegurar la prestació dels serveis sanitaris a tota la població de Catalunya.

L'evolució del finançament del model sanitari, des d'un sistema de quotes de la Seguretat Social cap a un sistema de finançament derivat íntegrament dels impostos de tota la ciutadania, ha condicionat una estructura caracteritzada per l'aprofundiment en la separació entre el finançament, l'assegurament i la provisió de serveis.

En conseqüència, ha esdevingut exclusiva del Servei Català de la Salut la funció d'assegurar i garantir les prestacions del sistema sanitari públic a la ciutadania, en els termes que estableix la Llei 15/1990, de 9 de juliol, precitada, i normativa que la desplega. La provisió queda oberta, en canvi, a les diferents institucions, públiques o privades, que aportin una oferta adequada, en qualitat i cost, als objectius del sistema sanitari, en un marc de competència regulada. L'estructuració d'un sistema mixt configurat per serveis de titularitat pública i privada és, tal com ja estableix la Llei d'ordenació sanitària, una aspiració de la societat catalana que es remunta en forma de textos legals a l'any 1934, quan el Parlament de Catalunya va dictar la Llei de bases per a l'organització dels serveis de sanitat i assistència social i la Llei de coordinació i control sanitari públic. Així, d'acord amb aquest plantejament, el funcionament del sistema d'assistència reflecteix la separació entre la funció de contractació dels serveis sanitaris i la de la seva provisió.

L'Institut Català de la Salut progressivament ha estat adaptant el seu marc de gestió per tal de poder operar com la resta de proveïdors del sistema. Per això, mitjançant el Decret 138/1993, de 7 de maig (DOGC núm. 1747, de 19.5.1993), es va procedir a la seva reestructuració, amb l'objectiu de millorar l'eficàcia, l'eficiència i la qualitat dels serveis, trencant la tradicional configuració territorial i molt jeràrquica de l'entitat per convertir-la en una organització àgil i estructurada per línies de servei. Aquesta reestructuració va comportar la reordenació estratègica global de l'Institut Català de la Salut, i va significar l'inici del canvi per a l'adaptació a la missió que el tramat institucional li assigna. En conseqüència, s'han orientat les accions dels centres i serveis assistencials de l'Institut cap a les necessitats del sistema emmarcades en els plans de salut i s'ha avançat en el rodatge de nous instruments de gestió per al millor compliment dels seus objectius.

Amb subjecció al marc normatiu vigent i sense alterar-ne la naturalesa jurídica, aquest Decret concreta les fórmules organitzatives necessàries per a la consecució de la finalitat perseguida, que és la d'avançar en la transformació de l'Institut Català de la Salut cap a una estructura més àgil, competitiva i capaç d'adaptar-se als constants canvis sociodemogràfics, epidemiològics i tecnològics i a les noves necessitats de salut i de serveis de la població usuària.

El Decret s'estructura en quatre títols. En els dos primers s'estableixen l'objecte de la norma, l'estructura orgànica de l'Institut i tot el que té relació amb la seva Direcció Gerència. El títol tercer es refereix a l'organització de les dues línies d'activitat de l'Institut, és a dir, les direccions de l'atenció primària i de l'atenció hospitalària. Finalment, el títol quart regula les direccions corporatives, que exerceixen funcions de suport a l'atenció primària i a l'atenció hospitalària, i entre les quals s'inclouen la Direcció d'Infraestructures i Serveis Tècnics, la Direcció Científica i la Direcció d'Organització, Sistemes d'Informació, Projectes i Avaluació, fonamentals per al desenvolupament i l'organització de l'Institut i per a la seva adaptació a l'evolució científica.

De conformitat amb el que s'ha exposat, atès el que estableixen els articles 61 i 62 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a proposta del conseller de Sanitat i Seguretat Social, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

TÍTOL 1

Organització general de l'Institut Català de la Salut

Article 1

Objecte del Decret

El present Decret té com a objecte la reestructuració orgànica de l'Institut Català de la Salut, ens adscrit al Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya, i entitats gestores dels centres, serveis i prestacions del sistema sanitari públic.

Article 2

Estructura orgànica central de l'Institut Català de la Salut

L'estructura orgànica central de l'Institut Català de la Salut està formada pels òrgans següents:

2.1 Direcció Gerència

2.2 Dues divisions corresponents a les dues línies d'activitat, que actuen sota la dependència directa de la Direcció Gerència, i que són:

Divisió de l'Atenció Hospitalària.

Divisió de l'Atenció Primària.

2.3 Cinc direccions corporatives que actuen al servei de les dues línies d'activitat, sota la dependència directa de la Direcció Gerència, i que són:

Direcció de Recursos Humans.

Direcció Econòmica i Financera.

Direcció d'Infraestructures i Serveis Tècnics.

Direcció d'Organització, Sistemes d'Informació, Projectes i Avaluació.

Direcció Científica.

TÍTOL 2

La Direcció Gerència i els seus òrgans d'assistència

Article 3

Direcció Gerència

Al/a la director/a gerent, com a màxim responsable de l'Institut Català de la Salut, li correspon la seva representació legal, així com la coordinació i direcció generals dels centres i serveis sanitaris de l'Institut Català de la Salut en els seus vessants sanitari, científic, econòmic, administratiu, pressupostari, patrimonial i de personal per al compliment dels seus objectius i finalitats, dintre el marc general de la política sanitària del Departament de Sanitat i Seguretat Social i de la política científica del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació i especialment:

 1. La direcció i l'impuls de polítiques referents a l'activitat, la millora de la qualitat assistencial i la investigació i la docència.

 2. La direcció i la coordinació de les funcions de planificació, avaluació i control de la gestió econòmica, financera i pressupostària de l'Institut Català de la Salut.

 3. La redistribució del pressupost de l'Institut entre els centres de despesa i les subunitats pressupostàries, respectant la classificació de cada secció pressupostària.

 4. La modificació dels crèdits que configuren el pressupost de l'Institut, d'acord amb la normativa vigent.

 5. La direcció del personal de l'Institut Català de la Salut i, en concret, l'aprovació i la modificació de les plantilles dels centres, serveis i establiments gestionats per l'Institut Català de la Salut.

 6. La contractació d'obres, serveis i subministraments de l'Institut dins els límits establerts legalment.

 7. L'autorització de la despesa i la proposició de pagaments en els termes establerts legalment.

 8. La proposició dels plans d'inversió de l'Institut.

 9. Totes les altres funcions que li atribueixin les disposicions vigents.

Article 4

Gabinet Tècnic

4.1 El Gabinet Tècnic és un òrgan d'assistència de la Direcció Gerència de l'Institut Català de la Salut que té encomanada la funció genèrica de donar-li suport tècnic i operatiu; i especialment, les funcions d'elaborar informes tècnics prospectius d'acord amb els objectius estratègics de l'Institut; supervisar el disseny i l'execució de la política de comunicació externa i interna; així com assumir les relacions institucionals de l'Institut Català de la Salut, establint i mantenint contactes a nivell corporatiu amb les principals institucions i organitzacions de l'àmbit sanitari, instrumentar la participació en campanyes de cooperació i solidaritat internacional i coordinar el funcionament del comitè de direcció i del comitè científic.

4.2 Per a l'exercici de les seves funcions, el Gabinet Tècnic compta amb el Gabinet de comunicació i atenció a la persona usuària.

4.3 Corresponen al Gabinet de comunicació i atenció a la persona usuària, amb nivell orgànic assimilat a servei, les funcions següents:

 1. Proposar i executar l'elaboració, la implementació i l'avaluació del pla de comunicació de l'Institut Català de la Salut.

 2. Proposar i avaluar l'aplicació de les tecnologies de la informació a la comunicació de l'Institut.

 3. Coordinar la implementació de les polítiques en matèria de publicacions i de planificació lingüística.

 4. Coordinar la implantació de les polítiques i estratègies corporatives de comunicació i d'atenció a la persona usuària de l'Institut...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR