Recurs d'alçada contra Ajuntament

AutorvLex
Actualizado aDiciembre 2017

A l'Excm Ajuntament de ________________

D, major d'edat, amb DNI nº________, i domicili a efectes de notificacions en________________, davant l'Òrgan Administratiu superior jeràrquic de _____________, compareix i com millor procedeixi en Dret, EXPOSO:

Que en virtut del present escrit interposo recurs ordinari contra la resolució amb data _____________, dictada per l'Ajuntament de _____________, per no trobar-la ajustada a Dret, amb fonament en els següents antecedents de fet i consideracions jurídiques:

FETS:

Primer.- Mitjançant escrit amb data de___________, es va presentar recurs de reposició, amb l'objecte d'impugnar la valoració cadastral del local situat a ________________, en relació al càlcul posterior que es dugui a terme sobre l'Impost sobre Béns Immobles, de conformitat amb la legislació substantiva i del procediment aplicable, respectant els terminis en ella establerts.

Segon.- Que d'aquest escrit consistent en un recurs de reposició ha obtingut resposta de data de ____________ en el qual no s'han procedit a valorar correctament els documents en què es recolza la sol·licitud realitzada per aquesta part ja que s'ha denegat sense cap fonament.

Tercer.- Que el local que consta en la valoració cadastral rebuda no té la superfície que consta en aquesta valoració duta a terme per l'administració. S'adjunta document d'escriptura en l'annex nº 1.

Quart.- Mitjançant escrit de data____________ , es va notificar proposta de resolució en la qual s'indicava la possibilitat de presentar al·legacions per a la defensa del nostre dret, dins del termini de quinze dies assenyalat a aquest efecte. Mitjançant aquest escrit de data , dins del termini conferit, es van presentar al·legacions contra la citada proposta de resolució, que reiterem en aquest recurs ordinari en els mateixos termes.

Cinquè.- Amb data________________ , s'ha realitzat la...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR