ORDRE AAM/188/2013, de 21 de juny, per la qual es regula el procediment per al reconeixement de la condició de persona assessora en gestió integrada de plagues.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
Rango de LeyOrdre

La Directiva 2009/128/CE, de 21 d’octubre, per la qual s’estableix el marc d’actuació comunitària per aconseguir un ús sostenible dels plaguicides, disposa a l'article 14 l’obligació dels estats membres d’adoptar les mesures necessàries per fomentar la gestió integrada de plagues amb baix consum de plaguicides així com per garantir que els usuaris professionals disposin d’assessorament sobre la gestió integrada de plagues.

El Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s’estableix el marc d’actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris, que transposa la Directiva citada a l’ordenament intern, regula en el capítol III, relatiu a la gestió integrada de plagues, la figura de la persona assessora en gestió integrada de plagues, la qual requereix el reconeixement per part de l’autoritat competent en matèria d’agricultura.

D’acord amb l’article 12.3 del Reial decret esmentat, la persona assessora pot exercir la seva activitat en tot el territori quan hagi acreditat la seva condició en una comunitat autònoma i s’hagi inscrit en una de les oficines del Registre oficial de productors i operadors.

Per tot això, atesa la necessitat de regular el reconeixement de la condició de persona assessora en gestió integrada de plagues a Catalunya, i d’acord amb l’habilitació a favor del/de la conseller/a en matèria d’agricultura que estableix l’article 6.1c) del Decret 9/2012, de 17 de gener, relatiu al Sistema d’assessorament agrari a Catalunya,

Ordeno:

Article 1

Objecte

La present Ordre té per objecte l’establiment, dins l’àmbit de la Comunitat Autònoma de Catalunya, del règim de reconeixement de les persones assessores en gestió integrada de plagues.

Article 2

Concepte i requisits

2.1 L’assessor/a en gestió integrada de plagues és qualsevol persona que hagi adquirit uns coneixements adequats i assessori sobre la gestió integrada de plagues i l’ús segur dels productes fitosanitaris, a títol professional o com a part d’un servei comercial, inclosos els serveis autònoms privats, els serveis de les agrupacions de defensa vegetal reconegudes oficialment, els serveis de les entitats inscrites al Registre d’entitats d’assessorament agrari de Catalunya i els serveis d’assessorament públic, operadors comercials, productors d’aliments i minoristes si s'escau.

2.2 La titulació requerida per a l’obtenció del reconeixement com a persona assessora en gestió integrada de plagues és la...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR